Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Tekstovi » Kako uspjeti u odnosu prema ljudima

Kako uspjeti u odnosu sa ljudima

Allah Uzvišeni je stvorio svemir i sve ono što je u njemu: nebesa, zemlju, komete, planete, zvijezde i ostala nebeska tijela i ono što je u zemlji i postavio precizan i nepromjenjiv sistem u ovom svemiru po kojem se sve kreće i odvija.

Kaže Allah Uzvišeni u suri Ja-sin, 37 - 40: "I noć im je dokaz; Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku. I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnog i Sveznajućeg. I Mjesecu smo odredili položaje; i on se uvijek ponovo vraća kao stari savijeni palmin prut. Niti Sunce može dostići Mjesec, niti noć dan preteći, svi oni u svemiru plove."

Svaka stvar u ovom svemiru se kreće i sve se u svemiru odvija u skladu sa ovim sistemom i zakonima koje je Stvoritelj svemira postavio. Tako nebo ne pada na drugo nebo niti slojevi Zemlje propadaju jedni kroz druge, niti bilo koja planeta udara u drugu sve dok Allah Uzvišeni ne odredi kada će se desiti Kijametski dan, kada će se nebo rascijepiti, zvijezde popadati, Sunce sjaj izgubiti, mora jedna u druga preliti i vatrom napuniti, planine pokrenuti i sa zemljom poravnati.

Ovaj sistem kojeg vidimo i kojeg se pridržavaju sve planete je savršen zbog toga što ga je stvorio i uredio i održava ga savršenim Onaj Koji je savršen. Ovaj sistem je precizan i skladan jer se sve u njemu pokorava naredbama svoga Gospodara, a da se ne pokorava svome Gospodaru narušio bi se ovaj sistem, dogodio bi se Smak svijeta, Zemlja bi se žestoko potresla, i brda se u komadiće zdrobila i postala prašina razasuta.

Isto tako Allah je stvorio ljude i naredio im da slijede sistem koji im je On neprekidno objavljivao i slao preko Poslanika i vjerovjesnika sve dok im nije upotpunio vjeru i učinio Islam završnicom svih objava, a Muhammeda a.s. pečatom svih poslanika i vjerovjesnika.
Ako se ljudi budu ponašali u skladu sa ovim sistemom i ovom vjerom i budu se pokoravali naredbama Allaha Uzvišenog i Njegovog Poslanika Muhammeda a.s. živjeće svi u miru i sigurnosti kao što žive i kreću se planete i zvijezde svojim sigurnim putanjama, i voljeće jedni druge, pomagaće jedni druge u dobročinstvu i svi će biti kao jedno tijelo, jedna cjelina.

Ako pak, ljudi ne budu poštovali ovaj sistem i ne budu se pokoravali Allahovim naredbama i naredbama Njegovog Poslanika Muhammeda a.s. onda je neminovan nered, haos, međusobno ubijanje i ljude će pogoditi bolest mržnje, prezira, zavidnosti i ostale bolesti koje pogađaju ljudske duše koje se ne ponašaju u skladu sa sistemom vjere kojeg je postavio i propisao Uzvišeni Allah ljudima sve do Kijametskog dana.
Ne poštujući prirodne zakone koje je postavio Allah ljudi će poštivati i slijediti šejtanove zakone i stope i njegov sistem i ono na što ih šejtan nagovara od zla i nevaljalih djela i tako završiti u vatri.
Dakle, ko želi da bude uspješan u odnosima sa ljudima i da ga ljudi vole, a prije svega da ga voli Allah Uzvišeni, nema drugog izbora osim da slijedi naredbe Allaha i Njegovog Poslanika, a naročito u načinu odnošenja-ponašanja prema ljudima. I nije dovoljno samo slijediti naredbe nego je i potrebno kloniti se onoga što je zabranio Allah Uzvišeni i Njegov Poslanik u ponašanju prema ljudima. Samo tako će čovjek uspjeti u odnosima sa drugima i steći će njihovu ljubav i naklonost kao i uspjeh na ovom i na budućem svijetu. Ako čovjek izabere drugi način za odnose sa ljudima sigurno će doživjeti neuspjeh, ljudi će ga zamrziti, a prije svega zamrziće ga Allah i propašće na dunjaluku i na ahiretu.

Sredstva za uspjeh u odnosu sa ljudima

Lijep ahlak
Danas postoji mnogo ljudi koji obavljaju pet dnevnih namaza i to u džematu, poste mjesec Ramazan, izvršavaju druge Islamske obaveze ali i pored toga nemaju uspjeha u saradnji sa ljudima. Ljudi ih preziru i izbjegavaju kontakte sa njima. Zašto? U čemu je tajna?

Ne postoji nikakva tajna u tome zato što namaz ili post ili zekat ili hadždž itd. su ibadeti od kojih korist ima onaj koji ih obavlja, a nisu sredstva za odnose sa ljudima. Međutim, logično je da onaj koji redovno obavlja sve ove ibadete posjeduje svojstva koja su sredstvo za uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa.
Prvo i najvažnije od ovih svojstava je lijep ahlak.

Zar Allahov Poslanik a.s. nije rekao: "Ako vam dođe u prošnju ko je ispravne vjere i lijepog ahlaka oženite ga." (Tirmizi) Zašto je Allahov Poslanik povezao ahlak sa vjerom? Zato što je ahlak sredstvo lijepog ophođenja između supružnika. Možda će jedan od supružnika biti pobožan, ali ima loš ahlak koji ne odgovara sretnom porodičnom životu pa se ophodi prema drugoj strani sa svojim lošim ahlakom a ne sa svojom pobožnošću što dovodi do neuspjeha u bračnom životu.

Lijepo ponašanje je najbolje sredstvo za uspjeh u međuljudskim odnosima i zbog toga je Allahov Poslanik rekao i hadisu koji bilježi imam Tirmizi:
"Lijepo se ophodite prema ljudima."
U ovom hadisu Allahov Poslanik oporučuje lijep ahlak kao sredstvo za međuljudske odnose ako čovjek želi uspjeh sa ljudima i ako želi steći njihovu ljubav. Takođe Allahov Poslanik a.s. nas obavještava da će onaj ko bude imao lijepo ponašanje biti od onih robova koje Allah najviše voli: "Allahu je najdraži Njegov rob koji je najljepše naravi."
Zato znamo da je Allahov Poslanik bio najljepše naravi.

Kaže Allah Uzvišeni: "Jer ti si zaista najljepše ćudi." (El-Kalem, 4)

Narav (ponašanje) je osobina koja je usađena u duši čovjeka i ona je izvor čovjekovih postupaka. Iz nje proizilaze čovjekovi postupci mahinalno bez razmišljanja, pa ako priroda jedne osobe proizvodi razumski i šerijatski lijepe i pohvaljene postupke takva priroda ili narav naziva se lijep ahlak. A ako proizvodi ružne postupke naziva se ružno ponašanje ili ružan ahlak. Za čovjeka ne možemo reći da ima lijep ahlak sve dok ne bude imao lijepe osobine ponašanja duboko usađene u svojoj duši i dok njegova narav ne bude proizvodila lijepe postupke mahinalno bez razmišljanja.
Ahlak je osobina koja se može promijeniti. Zbog toga nam vjera naređuje pozivanje u lijep ahlak, naređivanje dobra a odvraćanje od zla, savjetovanje, opomene i odgojne mjere.
Kaže Allahov Poslanik: "Poslan sam da usavršim moralne vrijednosti kod ljudi."

Kaže Allah Uzvišeni: "Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmjeni." (Er-Rad, 11)

Ahlak je skupina osobina koju čovjek koristi u međuljudskim odnosima. Može biti pohvaljen i pokuđen. Pohvaljene osobine su uopšteni rečeno da se prema drugima odnosiš kao što bi želio da se oni odnose prema tebi, pa čak i da im daš prednost nad samim sobom. Neke od tih osobina su: blagost, praštanje, sabur na nanošenje uvreda, milost, ispunjenje potreba ljudi i sl., a pokuđene osobine su suprotno od toga.

Kaže Allah: "Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli se da im bude oprošteno i dogovaraj se sa njima." (Al-Imran, 159)

Da Poslanik nije savlađivao svoju srdžbu i da nije bio lijepog ponašanja i da nije bio milostiv, ljudi bi bježali od njega i ne bi prihvatili ono što on propovjeda. Pa šta je sa nama običnim ljudima?

Od lijepog ahlaka i odnosa prema ljudima je da čovjeka sretneš nasmijanog lica, ne činjenje i ne nanošenje uvreda, postupanje sa ljudima kao što bi volio da ljudi postupaju sa tobom.

Kaže Allahov Poslanik u hadisu koji bilježi imam Muslim: "Ko želi da se sačuva od vatre, uđe u Džennet i da umre kao vjernik u Allaha i Sudnji dan, neka postupa sa ljudima kao što bi volio da ljudi postupaju sa njim."
Ne žudi za onim što je svojina drugih
Jedan od uzroka uspjeha u međuljudskim odnosima i sticanju naklonosti i ljubavi ljudi je da čovjek ne žudi i ne bude pohlepan za onim što je svojina drugih.

Kaže Allah: "I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje Mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, ta nagrada Gospodara tvoga je bolja i vječna" (Ta-Ha, 131)

Jedne priliko Allahovom Poslaniku je došao jedan čovjek i rekao: "O Allahov Poslaniče ukaži mi na djelo ako ga budem činio voljeće me Allah i voljeće me ljudi."
Pa je Allahov Poslanik rekao: "Ne žudi za ovosvjetskim uživanjem pa će te Allah voljeti. Odreci se pohlepe i ne želi ono što je svojina drugih pa će te ljudi voljeti."
(Ibn Madže)

Ako ljudi znaju da čovjek nije pohlepan za onim što oni posjeduju, zavoljeće ga i neće ga izbjegavati, a ako znaju da on želi da on želi ono što oni posjeduju preziraće ga i izbjegavati.
Savlađivanje srdžbe i praštanje ljudima
Takođe od uzroka za uspjeh u međuljudskim odnosima i sticanje naklonosti i ljubavi ljudi je savlađivanje srdžbe i opraštanje grešaka ljudima. Svaki čovjek griješi prema drugima.

Allahov Poslanik kaže: "Svi ljudi griješe, a najbolji grješnici su oni koji se kaju."

Kao što svako voli da mu ljudi opraštaju kada pogriješi tako i ljudi vole da im se prašta, i ovo je osobina bogobojaznih ljudi koje Allah voli i koje je pohvalio u Kur'anu.

"I nastojite da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kada su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju..." (Al-Imran, 133 - 134)

Allah je pohvalio praštanje jer praštanje približava roba Allahu i povećava njegova dobra djela.

"... neka im oproste i ne zamjere. Zar vama ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? ..." (An-Nur, 22)

Pa kada čovjek oprosti onome koji je pogriješio prema njemu, Allah oprašta tome čovjeku.

Allahov Poslanik je takođe pohvalio praštanje ljudima.
Kaže Allahov Poslanik: "Ako te neko psuje i ruži bez razloga, ne kori ga čak ni sa opravdanim razlogom zbog mahane koju ima, ostavi ga na miru i dobićeš njegovu nagradu i ne psujte nikada nikoga." (Sahih el Džami es-Sagir)

"Ko savlada svoju srdžbu i onda kada je u mogućnosti da je iskali Allah će ga na Sudnjem danu pozvati i postaviti ispred svih ljudi i dati mu da sebi izaberi hurije koje želi." (Ebu Davud)

"Ne ljuti se i džennet je tvoj."

"Allahu nema dražeg zalogaja od progutane ljudske srdžbe."

"Čovjeku koji proguta srdžbu Uzvišeni Allah će mu ispuniti srce imanom."

"Roba koji prašta drugima, Allah će uzvisiti i povećati njegov ponos."
(Muslim)
Allah će povećati njegov ponos, uzvisiti ga i učiniti plemenitim na dunjaluku i povećati mu ponos i nagradu na ahiretu.

Ashabi Muavija i Abdullah ibn Zubejr su imali voćnjake jedan do drugog. Jednog dana su Muavijini momci (sluge), navodnjavajući Muavijine voćnjake, ušli u voćnjak Abdullaha ibn Zubejra, polomili ogradu i trgali plodove. To je naljutilo Abdullaha ibn Zubejra, pa je napisao pismo Muaviji koje je počeo sa opasnom uvredom. Sadržaj pisma je bio slijedeći: "O sine žene koja je jela džigericu (misleći na Hind, tj. majku Muavijinu koja je sa Hamzom uradila ono što je uradila)! Tvoji momci su uradili to i to sa mojim voćnjakom i ja želim da mi to nadoknadiš."

Na ovo pismo Muavija je odgovorio: "O sine Zatu-n-nitakajn - Vlasnice dvaju pojasa (tj. Esme, r.a., koju je Resul, a.s., tako nazvao pošto je uzela hranu za Resula, a.s., i Ebu Bekra krajevima svoje haljine i obećao joj dva pojasa u džennetu). Pišeš mi da su moji momci loše postupili i nanijeli ti nepravdu. Što se tiče mojih momaka (sluga) oni su od danas tvoje vlasništvo, a što se tiče voćnjaka i njega ti poklanjam u ime Allaha. Tako mi Allaha, kad bi se između tebe i mene ispriječio sav dunjaluk, ja bih žrtvovao dunjaluk za našu ljubav u ime Allaha."

Jedne prilike došao je jedan beduin u mesdžid dok je Allahov Poslanik klanjao sa ashabima i počeo da obavlja nuždu u mesdžidu. Ashabi su odmah skočili i počeli da viču na njega. Allahov Poslanik im je rekao ostavite ga na miru. Kada je beduin završio rekao je prospite vode na to mjesto, a zatim pozvao beduina i rekao mu: "Zaista mesdžidi ne služe za ovakve stvari, nego za namaz i zikr." Beduinu se dopala ova blagost Poslanika a zatim je rekao: "O Bože smiluj se Muhammedu i meni i nikome drugom osim nas dvojice."
Poštivanje ljudi
Takođe od uzroka uspjeha u odnosu sa ljudima i sticanju njihove ljubavi je poštivanje ljudi i odnos prema ljudima kako to oni i zaslužuju, davanje potpunih prava ljudima, ne izrugivanje, ne misliti loše o ljudima, ne uhoditi ih, ne ogovarati ih.

Kaže Allah Uzvišeni: "O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju - sami sebi čine nepravdu. O vjernici klonite se sumnjičenja, neka su sumnjičenja zaista grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga - a vama je to odvratno..." (El Hudžurat, 11 - 12)

Bilježi Buharija od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik rekao : "Čuvajte se sumnjičenja, zaista je sumnjičenje najveća laž, i ne prisluškujte jedni druge i ne uhodite jedni druge, i ne zavidite jedni drugima, i ne mrzite jedni druge, i budite o Allahovi robovi braća. Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nepravdu, ne ostavlja ga na cjedilu, i ne ponižava ga. Bogobojaznost je ovdje (i pokazao je na prsa). Dosta je čovjeku zla da ponižava brata muslimana. Svakom muslimanu je haram (zabranjeno) krv, čast i imetak drugog muslimana."

Kaže Allahov Poslanik u hadisu koji bilježi imam Tirmizi: "Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni drugi muslimani, a mumin je onaj od koga su sigurni imeci ljudi i njihovi životi."

Bilježi Buharija da je Vjerovjesniku s.a.v.s. spomenuta žena koja puno klanja noćni namaz, puno posti i daje sadaku tako da je postala poznata po tome, ali uznemirava komšije. Kaže Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Ona je u vatri".
Spomenuta mu je druga koja klanja samo ono što je propisano, posti samo Ramazan i udjeljuje samo ostatke hrane ali ne uznemirava komšije. Kaže Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Ona je u džennetu."
Milost prema ljudima i zahvaljivanje
Kaže Allahov Poslanik u hadisu koji bilježi imam Tirmizi: "Ko nije milostiv prema ljudima ni Allah neće biti milostiv prema njemu."

Takođe imam Tirmizi bilježi hadis u kojem Allahov Poslanik kaže: "Ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu."
"Smiluj se onima koji su na zemlji pa će ti se smilovati Onaj koji je na nebesima."


Takođe, čovjek treba da ljude poziva na dobro i da oh odvraća od zla i da im želi ono što želi i samome sebi, da od ljudi otklanja ezijete velike i male jer je ovo od odlika Muhammedovog ummeta i to je uzrok ulaska u džennet.

Kaže Allahov Poslanik u hadisu koji bilježi imam Muslim: "Naišao je čovjek na granu koja se nalazila na putu i rekao: "Tako mi Allaha skloniću ovo da ne smeta muslimanima" i zbog toga je ušao u džennet."
Širenje selama
Kaže Allahov Poslanik u hadisu koji bilježi imam Muslim: "Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli. A hoćete li da vam ukažem na djelo koje, ako ga budete radili voljećete se?" - "Hoćemo o Allahov Poslaniče" - rekoše ashabi. "Nazivajte selam jedni drugima."

Ovo podrazumijeva nazivanje selama onome koga znamo i onome koga ne znamo.

Allahov Poslanik je upitan: "Kakav je islam najbolji?" - "Da nahraniš gladnog i nazivaš selam onome koga znaš i onome koga ne znaš."

Naravno selam se naziva samo muslimanima, a za nazivanje selama čovjek ima nagradu.

Imam Tirmizi bilježi hadis u kome se kaže: "Došao je jedan čovjek kod Poslanika i rekao: "Esselamu alejkum", a Poslanik reče "Deset." Zatim dođe drugi i reče: "Esselamu alejkum ve rahmetullahi", a Poslanik reče: "Dvadeset", a zatim dođe i treći čovjek i reče "Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu", a Poslanik reče "Trideset." Ovdje se misli na sevape.
Suživot i strpljenje sa lošim ljudima
Kaže Allah Uzvišeni: "A robovi Milostivog su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: Mir vama." (Al-Furkan, 63)

Čovjek treba da strpljivo podnosi ljude koji su bestidni i koji se loše odnose prema njemu kao što je to radio Allahov Poslanik.

Kaže Aiša r.a u hadisu koji bilježi imam Buharija: "Jedan loš i pokvaren čovjek je tražio dozvolu da uđe kod Poslanika a.s. i kada ga je vidio Allahov Poslanik je rekao: "Lošeg li pripadnika ovog plemena", a kada je sjeo Allahov Poslanik mu se osmjehnuo i veselo sa njim razgovarao. Kada je čovjek otišao Aiša mu je rekla: "O Allahov Poslaniče kada si vidio ovog čovjeka rekao si tako i tako, a kada je sjeo osmjehnuo si mu se u lice i sa njim veselo razgovarao. Allahov Poslanik joj reče: "Aiša da li si me ikada vidjela nepristojnog. Zaista će najgore mjesto kod Allaha na Sudnjem danu imati ljudi od kojih su bježali zbog njihove nepristojnosti." A u drugom Buharijinom rivajetu kaže: "O Aiša, najgori su ljudi oni koje ljudi izbjegavaju - ostavljaju bojeći se njihove nepristojnosti."

Na kraju spomenućemo univerzalno pravilo u odnosima sa ljudima koje je ključ uspjeha. Što se tiče odnosa sa nemuslimanima kaže Allah Uzvišeni:
"Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vaša ne izgone - Allah, zaista, voli one koji su pravični. - ali vam zabranjuje da prijateljujete sa onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani.Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu." (El-Mumtehane, 8 - 9)

Što se pak tiče odnosa sa muslimanima: Buharija i Muslim bilježe hadis u kojem Poslanik kaže: "Neće biti vjernik niko od vas sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi samome sebi". Ovo su sredstva za uspostavljanje lijepih odnosa sa ljudima i sredstva za uspjeh u odnosima sa ljudima i sticanja njihove ljubavi i naklonosti, pa ako ih se čovjek bude pridržavao uspjeće u odnosima sa različitim vrstama ljudi, a ako bude postupao suprotno tome neće postići ništa osim njihovog prezira i biće gubitnik u međuljudskim odnosima čak ako bude i klanjao, postio, davao zekat .I Allahov Poslanik je pojasnio stanje ovakvih gubitnika kada je upitao ashabe: "Znate li ko je gubitnik?" Ashabi rekoše: "Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju?" "Gubitnik od mog ummeta je" - reče on "ko dođe na Sudnji dan sa namazom, postom i zekatom ali je psovao ovoga, potvorio ovoga, jeo imetak ovoga, ubio je ovoga, udario je ovoga, pa će dati ovome od svojih dobrih djela, i ovome od svojih dobrih djela, pa ako mu nestane dobrih djela prije nego što izmiri prava drugih, uzeće od njihovih loših djela, a zatim će biti bačen u džehennem." (Muslim)

Priredio:

Mehić Amir, profesor islamske teologije

Zavidovići, 26.11.'07. god.

Povratak na listu tekstova

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2024
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku