Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Namaz » Dodatak o kiraetu

Dodatak o kiraetu

(učenje sura i dova u namazu)

Prema onom što smo naveli da treba učiti na stajanjima i sjedenjima u namazu, potrebno je da napamet naučimo slijedeće sure i dove:

Subhaneke

Subhaneke-llāhumme ve bi-hamdike, ve tebāre-kesmuke, ve te`ālā džedduke, va lā ilāhe gajruke.

Samo Tebi pripada veličanje, moj Allahu i tebi hvala. Tvoje je Ime Uzvišeno, Tvoje je Veličanstvo Veliko, nema drugog boga osim Tebe.

Euza i Bismilla

E'uzu billāhi mineš-šejtānir-rādžīm = Utječem se Allahu od prokletog šejtana.

Bismillāhir-Rahmānir-Rāhīm = U Ime Allaha Milostivog Samilosnog.

Sura Fatiha

El-hamdulillāhi Rabbil-`ālemin, Er-Rahmānir-Rāhīm;, Māliki jevmid-dīn. Ijjāke na'budu ve ijjāke neste'īn. Ihdines-sirātal mustekīm, Sirātallezine en'amte 'alejhim, Gajril-magdubi 'alejhim ve led-dāl-līn. (Amin!)

Hvala Allahu Gospodaru Svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Sudnjed Dana. Tebe hvalimo, i Tebe molimo. Uputi nas na pravi put. Na put onih kojima si blagodat Svoju darovao, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koju su zalutali.

Sura el-`Asr

Vel-`asr! lnnel-insāne lefi husr. Ilellezine āmenu ve amilus-sālihāti, ve tevā sav-bil-hakki, ve tevā sav-bissabr.

Tako Mi vremena! Zaista su ljudi na gubitku osim onih koji vjeruju, i čine dobra djela, i koji preporučuju drugima istinu, i koji preporučuju drugima strpljenje.

Sura el-Fiil

Elem tere kejfe fe`ale rabbuke bi ashābil-fīl, Elem jedž`al kejdehum fi tadlīl, Ve ersele `alejhim tajren ebābīl, Termīhim bi hidžāretin min sidždžīl, Fedže`alehum ke`asfin me`kul.

Zar nisi čuo šta je s vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio! Zar lukavstvo njihovo nije omeo, i protiv njih jata ptica poslao, koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, pa ih On kao lišće koje su crvi istočili učinio?

Sura Kurejš

Li īlāfi kurejš, īilāfihim rihleteš-šitāi vessajf, Fel j`abudu rabbe hazel-bejt, El-lezī at`amehum-min džu`in ve āmenehum-min havf.

Zbog navike Kurejšija, navike njihove da zimi i ljeti putuju, neka se oni Gospodaru ovoga Hrama klanjaju, koji ih gladne hrani i od straha brani.

Sura el-Maun

Ere-ejtel-lezi jukezzibu biddīn, Fe zalikel-lezi jedu`ul-jetīm, Ve lā jehuddu `alā ta āmil-miskīn, Fe vejlun lil musallīn, El-lezine hum `an salātihim sāhuun, El-lezīne hum jurā`un, Ve jemne`unel-mā`un.

Vidje li ti onoga što onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče, i koji da se nahrani siromah - ne podstiče. A teško se onima koji, kada namaz obavljaju, namaz svoj kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju, i nikom ništa ni u naruč ne daju!

Sura el-Kewser

Innā e`atajna kel-kewser, Fe salli li rabbike ven har, Inne šānieke huvel-ebter.

Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, onaj ko tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati.

Sura el-Kafirun

Kul jā ejjuhel-kafirun, la e`abudu ma te`abudun, ve lā entum `ābidune mā e`abud, ve lā ene `abidun ma `abedtum, ve lā entum `ābidune mā e`abud, lekum dinukum velije dīn.

Reci: O vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, i vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam, ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam, vama vaša, meni moja vjera!

Sura en-Nasr

Izā džāe nasrullāhi vel-feth, Ve re ejten-nāse jedhulune fī dīnillahi efvādžā. Fe sebbih bihamdi Rabbike vestagfirh, Innehu kāne tevvābā.

Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda, i kada vidiš ljude kako u skupinama ulaze u vjeru, onda slavi i veličaj Gospodara i traži oprosta, jer zaista On mnogo prašta.

Sura Leheb

Tebbet jedā ebī lehebin vetebb. Mā agna `anhu māluhi ve mā keseb. Sejasla nāren zāte leheb, Vemre etuhu hammā letel hatab. Fī džidihā hablun min mesed.

Proklete neka su ruke Ebu Lehebove i proklet neka je i on sam, njegova imovina i sve što je stekao neće mu pomoći, on će biti pržen na plamenu Džehennemskom, isto tako biće kažnjena i njegova žena, za njezin vrat bit će privezano uže od vlakna palminog.

Sura el-Ihlas

Kul Hu vallāhu ehad, Allāhus-Samed, Lem-jelid ve lem juled, ve lem jekun lehu kufuven ehad.

Reci: On, Allah, je Jedan i Jedini, Allah je Apsolutni, nije nikog rodio niti je rođen, i niko Mu ravan nije.

Sura El-Felek

Kul euzu birabbil-felek, Min šerri mā halek, Ve min šerri gāsikin izā vekab, Ve min šerri neffāsāti fil ukad, Ve min šerri hāsidin izā hased.

Reci: Utječem se Gospodaru zore, od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidnika kad zavist ne krije!

Sura En-Naas

Kul euzu birabbin-nās, Meliki-nās, Ilāhin-nās, Min šerri vesvāsil hannās, Ellezī juvesvisu fi sudurinnās, Minel-džinneti ven-nās.

Reci: Utječem se Gospodaru ljudi, Vladaru ljudi, Bogu ljudi, od zla šejtanskih došaptavanja, što ga ubacuju u grudi ljudi, i od džina i od ljudi.

Ettehijjatu, Salavati, Dove

Ettehijjatu

Ettehijjātu lillāhi ves-salāvātu vet-tajjibāt, Esselamu `alejke ejjuhennebijju ve rametullāhi ve berekatuh, Esselamu `alejna ve `alā ibādillahis-salihīn. Ešhedu en lā ilāhe illellāh, Ve ešhedu enne Muhammeden `abduhu ve resuluh.

Salavati

Allāhumme salli `alā Muhammedin ve `alā āli Muhammed, Kemā sallejte `alā Ibrāhīme ve `alā āli Ibrāhīm, Inneke hāmidun medžīd.
Allahumme bārik `ala Muhammedin ve `alā āli Muhammed, Kemā bārekte `alā Ibrāhīme ve `alā āli Ibrahīm, Inneke hāmidun medžīd.

Dove

Allāhumme rabbenā ātinā fiddunjā haseneten ve fil-āhireti haseneten vekinā `azāben-nār.
Rabbenagfir lī ve li vālidejje ve lil-muminine jevme jekumul-hisāb.

Završetak namaza (selam)

Namaz završavamo predavanjem selama. Selam se predaje ovako: okrenuvši glavu prvo na desnu stranu, izgovorimo: "Esselamu `alejkum ve rahmetullāh"
Zatim okrenemo glavu na lijevu stranu i izgovorimo iste riječi: "Esselamu `alejkum ve rahmetullāh"
Izgovarajući selam, gledamo u vrhove ramena.

Pošto predamo selam, pohvalno je proučiti: "Allāhumme entes-selāmu ve minkes-selāmu tebārekte jā zel-dželāli vel-ikrām.Kirāmen kātibīne ja'lemune mā tef'alun."
Dok ovo učimo, potaremo se dlanovima po licu. Ranije smo naučili kako se sjedi u namazu.

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2024
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku