Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Tekstovi » O adabima posta

O adabima posta

Poticanje na post ramazana i potvrda njegove obaveznosti

Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko isposti Ramazan vjerujući u njegovu obaveznost i nadajući se nagradi za to, bit će mu oprošteni raniji grijesi." (Muttefekun alejhi) U predanju koje bilježi Nesai od Kutejbe, a ovaj od Sufjana dodaje se: "i budući." Autor je rekao: "To se prenosi samo od Kutejbe."

Bejheki na kraju hadisa koji prenosi od Ibn Madze biljezi: "Allah svake noći u ramazanu prilikom iftara oslobodi šezdeset hiljada ljudi od vatre." A kada dođe Ramazanski bajram, oslobodi više za trideset puta nego što je oslobodio tokom cijelog Ramazana."

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada dođe Ramazan, otvore se vrata Dženneta, zatvore vrata Džehennema i sputaju se šejtani." (Muttefekun alejhi)

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se također da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Trojici se ne odbija dova: postaču, sve dok ne omrsi, pravednom vladaru i onome kome je učinjena nepravda, nju Allah, dž.s., podiže iznad oblaka, otvara joj nebeska vrata i kaže: "Tako Mi Moje veličine, Ja ću te pomoći kad-tad." (Biljezi ga Ahmed i Tirmizi, koji veli da je hasen. U njegovom predanju kaže se: "Postaču kada iftari." Bilježe ga i Ibn Madza, Ibn Huzejma i Ibn Hibban. U Bezzarevom predanju stoji: "Obavezao se Allah da ne odbije trojici dovu: postaču, dok se ne omrsi, putniku, dok se ne vrati i mazlumu, dok ne uzme svoje pravo."

Upozorenje da se ne prekida post uz Ramazan bez razloga

Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko se omrsi u jednom danu ramazana bez nekog opravdanja i bolesti ne moze ga nadomjestiti kada bi postio cijeli zivot." (Prenose ga četverica. Ibn Huzejma veli da je sahih, a bilježi ga i Bejheki.)

Poticanje na post uopće i ono što se prenosi o njegovoj vrijednosti

Ebu Hurejra, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Uzvišeni Allah rekao: "Svako djelo koje uradi čovjek pripada njemu, osim posta, koji pripada Meni, i Ja ću za njega (posebno) nagraditi. Post je štit, zato kada neko od vas bude postio, neka ne govori ružan govor i neka ne podiže glas. Ako ga neko izazove ili se želi s njim tući, neka rekne: "Ja postim, ja postim!" Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedov život, zadah postača Allahu je prijatniji od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada se iftari, raduje se iftaru, a kada se sretne sa svojim Gospodarom, radovat će se svom postu." (Muttefekun alejhi)

Muaz ibn Dzebel, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Post je štit." (Bilježi ga Tirmizi u jednom podužem hadisu i veli da je sahih.)

Ubejdullah ibn Omer, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kur'an i post zauzimat će se za čovjeka na Sudnjem danu. Post će reći: "Gospodaru, ja sam mu zabranio hranu i ostale prohtjeve, pa mi dopusti da se zauzmem za njega." Kur'an će reći: "Ja sam ga odvratio od noćnog spavanja, pa me učini njegovim zagovornikom," i Allah će im to dopustiti." (Bilježi ga Tabarni, i prenosioci ispunjavaju uvjete povjerljivosti. Bilježi ga i Hakim i veli da je sahih. Ibn Ebi Dun'a također ga bilježi u djelu El-Džuu s dobrim lancem prenosilaca.)

Selema ibn Kajsar, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko bude postio jedan dan u ime Allaha, On će mu lice udaljiti od Džehennema toliko koliko gavran preleti kada bi počeo letjeti kao ptić pa sve dok ne bi umro od starosti."(Bilježi ga Ebu Ja'a i Bejheki.)

Ebu Seid, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Svakome ko bude postio jedan dan u ime Allaha On će mu udaljiti lice od vatre sedamdeset godina (harifa)." (Muttefekun alejhi)

Poticanje na sehur, a posebno da se sehuri i iftari s hurmama

Enes ibn Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ustajte na sehur jer je u sehuru berićet."(Muttefekun alejhi)

Amr ibn El-As kaže: "Razlika između našeg posta i posta sljedbenika Knjige jeste u sehuru." (Muslim i autori Sunena)

Omer, r.a., veli da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allah i Njegovi meleki blagosivljaju one koji ustaju na sehur." (Bilježe ga Taberani i Ibn Hibban, koji veli da je sahih)

Abdullah ibn Abbas, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Trojica ljudi, ako Bog da, neće biti pitani za ono što su pojeli ako bude halal: postač (na iftaru), onaj ko ustane na sehur i onaj ko bdije (murabit) na Allahovu putu." (Bilježe ga Bezzar i Taberani)

Ebu Seid El-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Sehur je u svakom slučaju berićet, i zato ga ne propuštajte, ustanite i napijte se, makar popili gutljaj vode, jer Allah i Njegovi meleki donose blagoslov na one koji ustanu na sehur." (Biljeze ga Ahmed s jakim lancem prenosilaca, a bilježi ga i Ibn Hibban od Ibn Omera skraćeno u sljedećoj verziji: "Sehurite, pa makar gutljajem vode!")

Sulejman ibn Amir Ed-Dabi prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko imadne hurmi neka se iftari njima, a ko ne imande, neka se iftari vodom, jer je voda čistoća." (Bilježe ga Tirmizi i veli da je sahih, Ebu Davud, Ibn Madza i Ibn Hibban, koji, također, vele da je sahih.)
U drugom predanju stoji: "Kada neko od vas želi iftariti neka se iftari hurmama jer je u njima berićet", ostatak je identičan. Predanja ovog hadisa koja bilježe Ibn Huzejma, Ibn Hibban i Hakim slična su prvom predanju.

Enes, r.a., veli: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., iftario bi sa svježim hurmama prije nego što bi klanjao. Ako ne bi bilo svježih hurmi, iftario bi se suhim hurmama, a ako ne bi imao ni hurmi, onda bi se iftario s nekoliko gutljaja vode." (Bilježi ga Ebu Davud i Tirmizi i veli da je hasen. Bilježi ga i Ebu Ja'a u ovoj verziji: "Iftario bi se s tri hurme ili nečim što ga vatra nije dotakla."

Poticanje na požurivanje iftara i odgađanje sehura

Sehl ibn Sa', r.a., veli da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ljudi će biti neprestano u dobru sve dok budu požurivali s iftarom." (Muttefekun alejhi) U predanju koje bilježi Ibn Hibban kaže se: "Moj će ummet neprestano biti na mom putu, sve dok ne bude odgađao iftar do pojave zvijezda." Bilježi ga Ibn Madza od Ebu Hurejre, r.a, u verziji sličnoj prvoj. A Ebu Davud, Ibn Madža, Ibn Huzejma, koji veli da je sahih, i Ibn Hibban bilježe ga i u ovoj verziji: "Vjera će stalno biti jaka sve dok ljudi budu žurili s iftarom, jer ga jevreji i kršćani odgađaju."

Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je Uzvišeni Allah rekao: "Najdraži Mi je rob onaj koji naviše žuri s iftarom." (Bilježe ga Ahmed, Tirmizi, koji veli da je hasen, Ibn Hibban i Ibn Huzejma)

Ja'a ibn Murra veli da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allah voli tri stvari: požurivanje s iftarom, sehur u posljednji čas i vezanje ruku u namazu." (Bilježi ga Taberani u Evsatu)

Enes ibn Malik, r.a., veli: "Nikada nisam vidio Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je klanjao akšam prije nego što bi se iftario, pa makar gutljajem vode." (Bilježi ga Ebu Ja'a, Ibn Huzejma, koji veli da je sahih, i Ibn Hibban.)

Poticanje na pozivanje postača na iftar

Zejd ibn Halid El-Dzuheni, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko nahrani postača imat će nagradu kao i postač, a postaču se nimalo nagrada neće umanjiti." Bilježe ga četverica autora Sunena. Tirmizi veli da je sahih. Prenosi ga i Ibn Huzejma i Ibn Hibban.

Upozorenje postaču da se kloni ogovaranja, bestidnosti i laži

Ebu Ubejda ibn El-Dzerrah, r.a., veli: "Čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: "Post je štit ako se ne probije."" (Bilježe ga Nesai i Ibn Huzejma, koj veli da je sahih. Bilježi ga i Taberani u Evsatu od Ebu Hurejre, r.a., sa sljedećim dodatkom: "Neko je upitao: "Čime se probija?". Odgovorio je: "Laganjem ili ogovaranjem.")

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Neki postači od svog posta imaju samo glad, a neki klanjači noćnog namaza samo nespavanje." (Bilježi ga Ibn Madža, i ovo je njegova verzija, Ibn Huzejma, koji veli da je sahih i Hakim. U njegovoj verziji stoji: "Neki postači od svog posta imaju samo glad i žed, a klanjači noćnog namaza samo nespavanje." U sličnoj verziji bilježe ga i Nesai i Bejheki. Bilježi ga i Tabarani od Ibn Omera s lancem koji nije loš.)

Poticanje na provođenje Lejletul-kadra u ibadetu

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko provede Lejletul-kadr u ibadetu, vjerujući u njegovu odlikovanost i nadajući se nagradi za to, bit će mu oprošteni raniji grijesi." (Muttefekun alejhi) A u predanju koje bilježi Nesai kaže se da će mu biti oprošteni i budući grijesi.

Poticanje na itikaf

Alija ibn Husejn prenosi od svog oca, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko provede deset dana Ramazana u itikafu imat će nagradu kao da je obavio dva hadža i dvije umre." (Bilježi ga Bejheki.)

Poticanje na davanje sadekatul-fitra i potvrda njegove obaveznosti

Ibn Abbas, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Sadekatul-fitr čisti i post postača od prazna i bestidna govora i on je hrana siromašnih. Ko ga dadne prije Bajrama smatrat će se sadekatul-fitrom i bit će primljen, a ko ga dadne poslije Bajrama, bit će obična sadaka." (Bilježe ga Ebu Davud, Ibn Madža i Hakim.)

Džerir, r.a., veli da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Post je Ramazana obješen između neba i Zemlje, podiže ga samo davanje sadekatul-fitra." (Bilježi ga Ebu Hafs ibn Sahin u djelu Fadlu ramdani i veli da je dobar, a s ovim je lancem garib.)

Preuzeto iz knjige "Et-tergibu vet-terhib"

Povratak na listu tekstova

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2023
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku