Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Tekstovi » Tefsir sure El-Felek

113. El-Felek - Svitanje

(Objavljena u Meki, 5 ajeta)

Imam Ahmed od Zerr b. Hubejša navodi da je rekao: "Ubej b. Kabu rekao sam da Ibn-Mes'ud u svome Mushafu ne piše poglavlja", pa mi je rekao: "Svjedočim da mi je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao da mu je Džibril, a.s., rekao: "Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja", pa sam rekao. Onda mi je rekao: "Reci: "Reci: Tražim zaštitu Gospodara ljudi, pa sam i to rekao. Mi izgovaramo ono što je izgovarao i Vjerovjesnik, s.a.v.s.".
Ovo prenosi El-Buhari i En-Nesai.

Vjerovatno ova dva poglavlja Ibn-Mes'ud nije bio čuo od Vjerovjesnika, s.a.v.s., ni svojim ušima ni sigurnim predanjem i vjerovatno je kasnije promjenio mišljenje i priklonio se mišljenju većine (džema'a), jer su njihovo postojanje u mushafima potvrdili ashabi, r.a., i tako ih prenijeli u druge krajeve.

Muslim u svome Sahihu od Ukbe b. Amira navodi da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Zar ne vidiš da su noćas objavljeni ajeti kakve nikada nije vidio: "Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja" i "Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi."
Od Ebu-Seida prenosi se: "Da je Poslanik, s.a.v.s., tražio zaštitu od očiju džina i ljudi."
Za ovo predanje Et-Tirmizi kaže da je hasenun-sahihun.

"Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja, (1)
od zla onoga što On stvara, (2)
i od zla mrkle noći kad razastre tmina, (3)
i od zla smutljivca kad smutnje sije, (4)
i od zla zavidljivca kad zavist ne krije." (5)


O tome šta znači riječ dato je mnogo mišljenja. Ipak, najispravnije je ono koje kaže da se pod njom misli na svitanje. Za ovakvo mišljenje opredjeljuje se i El-Buhari u svome Sahihu, neka mu se Uzvišeni Allah smiluje.

Riječi Uzvišenog: "...od zla onoga što On stvara", znače: od zla svih Njegovih stvorenja, a riječi: "...i od zla mrkle noći kad razastre tmine", po Mudžahidu znače: od noćne tmine koja obavije Zemlju kad zađe Sunce. Ovakvo mišljenje prenosi se i od El-Buharije i Ibn-Abbasa, kao i drugih. Neki kažu da se pod ovim misli na Mjesec. Oni se u ovakvom tumačenju oslanjaju na Imama Ahmeda koji od Harisa b. Ebi-Seleme prenosi da je Aiša, r.a., rekla: "Poslanik me je uzeo za ruku i pokazao na Mjesec kad je izašao i rekao: "Zatraži od Allaha da te sačuva od ovoga kad se pomoli." Ovaj hadis prenose Buhari i Nesai.

Zastupnici prvog mišljenja kažu da je to znak noći kad izađe. Ovo se ne kosi sa našim mišljenjem, jer je Mjesec znak noći i jer on samo u njoj dolazi do izražaja. Takav je slučaj i sa zvijezdama koje sijaju samo noću. Radi se najvjerovatnije o onome što smo već ranije rekli. Allah, opet najbolje zna!

Riječi Uzvišenog: "...i od zla onih koji u čvorove pušu" znače one koji čaraju i u uzlove pušu. Buhari u svome Sahihu u poglavlju o liječenju od Aiše, r.a., prenosi da je rekla: "Allahov Poslanik bio je opčaran do te mjere da mu se činilo da prilazi svojim ženama, a zapravo im nije prilazio." Sufjan kaže: "Ovo je najteži vid čarolije, kad do nje dođe." Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Aiša, znaš li da mi je Allah dao rješenje za ono što sam Ga molio? Došla su mi dva čovjeka, pa je jedan sjeo pored moje glave, a drugi pored nogu. Onaj koji je sjedio kod glave rekao je onom drugom: "Šta je ovom čovjeku?" "Opčaran je", odgovorio je. "A ko ga je opčarao?", upitao je. "Lubejd b. Asam, čovjek iz plemena Beni-Zurejk, dvoličnjak i saveznik jevreja", odgovorio je. Ovaj je upitao: "A čime?" "Češljom i dlakama", odgovorio je. "Gdje?", upitao je. "U kori muškog izdanka palme ispod jedne ploče u bunaru Zervan."

Aiša je dalje rekla: "Otišao je tamo, izvadio ono što je u njemu bilo i rekao: "Ovo je taj bunar koji sam u snu vidio. Voda mu je bila ustajala baruština, a palme oko njega, oblika šejtanskih glava. Kad je to izvadio, upitala sam: Jesi li ozdravio? pa je rekao: "Tako mi Allaha, On me je izliječio. Ne volim da ikome od ljudi nanosim bilo kakvo zlo."
Ovaj hadis prenose Muslim i Ahmed. Komentator Kur'ana Es-Saebi u svome tefsiru navodi da su Ibn-Abbas i Aiša, r.a., pričali da je jedan jevrejski mladić služio Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i da se jevreji nisu okanili dok mladić nije uzeo češljanjem opale dlake od Poslanika, s.a.v.s., i nekoliko zubaca od češlja Allahovog Poslanika koje je dao jevrejima da ga opčaraju. Imam Ahmed od Zejda b. Erkama prenosi da je rekao: "Jedan jevrej opčarao je Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa ga je to mučilo nekoliko dana, kad je došao Džibril i rekao: "Jedan te je jevrej opčarao, spleo ti uzlove u tom i tom bunaru, pa pošalji nekoga da ti to donese."

Allahov je Poslanik poslao da mu se to donese, pa je kad mu je bilo doneseno uzeo i razvezao uzlove, ustao i ustao kao da je oslobođen okova. Jevrejinu to nije spomenuo niti ga je vidio dok je bio živ. Ibn-Džerir navodi: "...da je Džibril došao Poslaniku, s.a.v.s., i upitao: Nešto te muči Muhammede?", pa je odgovorio: "Da!" Džibril je tada rekao: "U ime Allaha liječim te od svake bolesti koja te muči, od zla zavidnika i oka pakosna. Neka te Allah izliječi!"

Vjerovatno se na ovo žalio Poslanik kad je bio opčaran, nakon čega ga je Uzvišeni Allah izliječio, a spletke čarolije i zavidnosti okrenuo protiv jevreja, osramotio ih i ponizio. Usprkos ovome Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije ukorio onoga ko mu je to učinio, jer ga je Allah izliječio i dao mu zdravlje.

Povratak na listu tekstova

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2024
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku