Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Tekstovi » Dove za zaštitu

Dove za zaštitu

"La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehul-l-hamdu ve Huve 'ala kulli šej'in kadir"

- Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem: "Svako ko, čim ujutro ustane, izgovori dovu - "Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je iznad svega" - imat će nagradu u vrijednosti onoga ko oslobodi roba iz Ismailovog, a.s., potomstva, bit će mu pobrisano deset grijeha, bit će uzdignut za deset stupnjeva, zaštićen od šejtana sve do noći. A kada u noć uđe i prouči isto, slijedi mu to isto sve do sabaha."

Dova nakon buđenja iz sna

"El-hamdu li-l-Lahi-llezi ahjana ba'de ma ematena ve ilejhi-nnušuru"
- Hvala Allahu, Koji nas oživi nakon što nas umrtvi, i Njemu se, konačno, sve vraća.

Dova prilikom oblačenja odjeće

"El-hamdu li-l-lahi-llezi kesani haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin"
- Hvala Allahu, Koji me je odjenuo ovim (ovom odjećom, i koji me je opskrbio bez moje pomoći i moći...)

Dova prije ulaska u WC

"(Bismi-l-Lahi) Allahhumme inni e'uzu bike mine-l-hubsi ve-l-habaisi"
- (U ime Allaha) Allahu moj, prizivam Te protiv zla šejtana i šejtanica.

Dova prilikom izlaska iz WC-a

"Gufraneke" (Za oprost Te molim) 3x

Dova prije uzimanja abdesta

"Bismi-l-Lah" (U ime Allaha)Dova nakon uzetog abdesta"Ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne Muhammeden abdu-hu ve resulu-hu"
- Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob (sluga odani) i Njegov Poslanik.

"Allahumme-džalni mine-t-tevvabine ve-džalni mine-l mutetahhirine"
- Allahu moj, svrstaj me među one koji se kaju i svrstaj me među one koji su uvijek čisti.

Dova prilikom izlaska iz kuće

"Bismi-l-Lahi, tevekkeltu ile-l-Lahi, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi"- U ime Allaha, u Allaha se pouzdavam, nema pomoći niti moći bez (mimo) Allahove pomoći i moći.

Dova prilikom ulaska u stan

"Bismi-l-Lahi veledžna ve bismi-l-Lahi haredžna ve ala Rabbina tevekkelna"
- S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo. Na Gospodara našega se oslanjamo.

Dove koje se uče jutrom i noću

"Emsejna ve emse-l-mulku li-l-Lahi (a za jutarnju: asbahna ve asbeha-l-mulku li-l-Lahi), ve-l-hamdu li-l-Lahi, la ilahe ille- l-Lahu vahdehu la šerike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir. Rabbi es eluke hajre ma fi hazihi-l-lejleti ve hajre ma ba' deha, Ve e'uzu bike min šerri hazihi-l-lejleti ve šerri ma ba'deha. Rabbi e'uzu bike mine-l-keseli ve su i-l-kiberi. Rabbi e'uzu bike min?zabin fi-n-nari ve?zabin fi-l-kabri"
- U noć uđosmo i noć dočeka svekolika vlast Allahova (a u jutarnjoj dovi reći će se: jutro dočekasmo i jutro dočeka svekolika vlast Allahova). Hvala Allahu i nema boga osim Njega Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i svaka zahvalnost i on nad svačim ima moć. Allahu, molim Te za sva dobra ove noći (jutra) i za dobra poslije nje (njega). Gospodaru moj, Tebi se sklanjam pred lijenošću i zlohudom ohološću. Tebi se sklanjam pred kaznom Džehennema i kaburskom kaznom.

"Allahumme bike asbahna ve bike emsejna, ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-n-nušuru"(tako počinje jutarnja dova, a noćna: "Allahumme bike emsejna ve bike asbahna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-l-mesiru")Allahu, Tvojom voljom jutro dočekasmo i Tvojom voljom u noć uđosmo. Tvojom voljom živimo, po Tvojoj volji umiremo i po Tvojoj volji bivamo ponovo proživljeni (a noćna glasi: Allahu, Tvojom voljom u noć ulazimo i jutro dočekujemo, Tvojom voljom živimo i umiremo i Tebi se vraćamo).

"E`uzu bi kelimatillahi tammati min sherri ma khaleqa" 3x
- Pomoću savršenih Allahovih riječi zaštićujem se od svakog zla.

"Bismillahi llezi la jeduru me`asmihi shej`un fil erdi we la fis-sema`i we huwes semi`ul alim" 3x
- S imenom Allaha; kad se Njegovo ime spomene, nikakvo zlo na Zemlji i na nebesima ne može se počiniti.

"SubhanAllahi we bi hamdihi adede halqihi we rida nefsihi we zinete arshihi we midade kelimatihi" 3x
- Neka je slavljen i hvaljen Allah u razmjerama brojnosti Njegovih stvorenih bića, u razmjeri zadovoljstva koje je Sam Sebi odredio, težine Njegova prijestolja (ARŠA) i mnoštvene osebujnosti Njegovih riječi.

"Reditu billahi rabben we bil islami dinen we bi muhammedin nebijjen salallahu alejhi we selleme" 3x
- Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, vjera islam, Muhammed, a.s., vjerovjesnik.

"Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegis aslih li she`ni kulle hu we la tekilni illa nefsi tarfete ajni" 1x
- O Ti Živi, Postojani, molim Te za obilatu milost Tvoju - popravi stanje moje svako i ne prepusti me sebi samom ni jednog trena!

"Allahumme ente rabbi la illahe illa ente khaleqkteni we ene abduke we ene ala ahdike we wa`dike mesteta`tu e`uzu bike min sherri ma sana tu ebu`u leke bi nimetike alejje we ebu`u bi zenbi fagfirli fe innehu la jagfiru zunube illa ente"
- Allahu , Ti si Gospodar moj, nema boga osim Tebe, stvorio si me i ja sam rob Tvoj, ja sam na tragu zavjeta Tebi datog, i obećanja Tvog u granicama svojim. Tebi se sklanjam pred zlom koje sam počinio, Tebi se vraćam s pomoću blagodati Tvoje prema meni, Tebi priznajem grijehe svoje. Stoga, oprosti mi, jer osim Tebe niko drugi grijehe ne oprašta.

"Allahumme inni es elukel dzennete Allahumme edzirni minennar" 7x
- Allahu ja te molim da mi podariš mi džennet, Allahu sačuvaj me vatre.

"HasbiAllahu la illahe illa huwe alejhi tewekeltu we huwe rabbul arshil azim" 7x
- Allah mi je sam dostatan, nema boga osim Njega. Na Njega se oslanjam, i On je Gospodar Arša višnjeg.

"Asbahna 'ala fitreti-l-islami ve 'ala kelimeti-l-ihlasi ve ala dini nebijjina Muhammedin, sallallahu `alejhi we sellem ,ve 'ala milleti ebina Ibrahime hanifen muslimen ve ma kane mine-l-mušrikine"
- Allahov Poslanik s.a.w.s. je ujutro i navečer izgovarao dovu - "Jutro smo dočekali u krilu islama, na principima šehadeta (riječi: la ilahe illellah), u vjeri Vjerovjesnika našeg, Muhammeda, sallallahu `alejhi we sellem, i u vjeri praoca našeg Ibrahima, a.s., iskrenog monoteista, muslimana, koji nije idolopoklonik.

"Kul Huve-l-Lahu Ehad, Kul e'uzu bi Rabbi-l-felek, Kul euzzu bi Rabbi-n-nas" 3x- po tri puta jutrom i večerom
- Abbdullah, sin Habibov, prenosi da je Allahov poslanik Muhammed, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: "Izgovaraj!" - "Šta ću izgovarati, Allahov Poslaniče? - Uči sure Ihlas, Felek i Nas, kad nastupi noć i osvane jutro po tri puta, neće ti trebati ništa više za bilo što ili protiv bilo čega.

Zaštita djeci

"U 'izukuma bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min kulli šejtanin vehhammetin, ve min kulli 'ajnin lammetin"
- Zaštitu Allahovu molim za vas pomoću Allahovih savršenih riječi pred šejtanom i pred zlim pogledom.

Dove prije spavanja

Svake noći kad bi, Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, pošao na spavanje i legao u postelju, sastavio bi otvorene dlanove prema licu, puhnuo u njih i proučio (u njih) suru Ihlas, Felek i Nas, te potom potrao dlanovima svoje tijelo koliko može dohvatiti, počevši od glave i prednjeg dijela tijela; to bi ponovio tri puta.Kada legneš u postelju, prije nego što zaspiš, prouči: "Ajetul-kursijju" do kraja. Allah će ti odrediti čuvara da ti se šejtan ne približi u toku noći, sve do sabaha.

"Ko noću prouči posljednja dva ajeta sure "El-bekare", bit će mu dosta: "Vjeruje Poslanik u ono što mu je dostavljeno (objavljeno) od njegova Gospodara i vjernici..."" (Amene Resulu)

Kada neko nakon što se probudio iz sna ustane iz postelje, neka, prije nego što ponovo legne, dobro otrese svoj pokrivač (rubove njegove) tri puta, jer on ne zna šta je poslije njega u nju ušlo. A kad se već nasloni u postelji, neka izgovori dovu:
"Bi-smike Rabbi veda' tu dženbi ve bike erfe'uhu, fe in emsekte nefsi fe-rhamha ve in erselteha fa-hfazha bima tahfezu bihi ibadeke-s-salihine"
- S Tvojim imenom, Gospodaru moj, legoh na bok i ako bude Tvoja volja, podići ću se. Ako uzmeš moju dušu, budi milostiv prema njoj, a ako je vratiš, zaštiti je kao što si zaštitio Svoje dobre robove.

"Allahumme inneke halakte nefsi ve Ente tev-effaha. Leke mematuha ve mahjaha, in ahjejt- eha fa-hfazha ve in emetteha fa-gfir leha. Allahumme inni es eluke-l-afijete"
- Allahu, Ti si, doista, stvorio moju dušu i Ti je umrtvljuješ. Tebi pripada njena smrt i njen život, pa ako je oživiš - zaštiti je, a ako je umrtviš - oprosti joj. Allahu, Tebe molim za oprost.

Poslanik je, pošto bi položio svoju desnu ruku pod desnu sljepoočnicu, proučio: "Allahumme kini azabeke jevme teb' asu ibadeke"
- Allahu, sačuvaj me od kazne Svoje na dan kada budeš oživio Svoje robove.

"Bismike-l-Lahumme emutu ve ahja"
- S Tvojim imenom, Allahu moj, umirem i živim

"Hoćete li (vas dvoje) da vas uputim na nešto što je po vas bolje od bilo kakvog sluge?Kad pođete u postelju, na spavanje, izgovorite:"Subhana-l-Lah" (33x),"El-hamdu li-l-Lahi" (33x) i"Allahu ekber" (34x)Eto, to vam je bolje od ma kog sluge."

Povratak na listu tekstova

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2023
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku