Es-selāmu 'alejkum i dobrodošli...


Bismillāhi-r-rahmāni-r-rahīm
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Forum

Novosti: » Liječenje Kur'anom » Razno » Tekstovi » 40 hadisa o Ramazanu

40 hadisa o Ramazanu

1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Ko posti ramazan vjerujuæi i nadajuæi se nagradi, biæe mu oprošteni grijesi koje je prethodno poèinio!" (misli se na male grijehe)

2. Ebu Hurejre, r.a., takoðe, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: "Kada nastupi Ramazan, otvore se Džennetska, zatvore Džehennemska vrata, a šejtani se povežu!"

Tumaèeæi ovaj hadis Kadi Ijad napominje da se ovdje radi o jednoj vrsti savjesnijeg odnosa vjernika spram svojih djela, pa u tom mjesecu rade više dobra, što automatski doprinosi smanjenju zla, a uz smanjenje raznih zahtjeva pohota i strasti, onemoguæavaju se pristupi šejtanu i na, taj naèin, oni izgledaju povezani!

3. Ebu Se'id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allah æe sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!"

4. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Allah Uzvišeni je rekao: Svako èovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagraðujem!"

5. Ebu Hurejre, r.a., takoðe, od Poslanika, s.a.v.s., prenosi: "Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne rijeèi i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: Ja postim!"

6. On, takoðe, kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Tako mi Onoga u èijoj je ruci Muhammedova duša, zadah is usta postaèa kod Allaha je bolji od mirisa miska!"

7. On prenosi od Poslanika, s.a.v.s., i sljedeæi hadis: "Postaè ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarom!"

8. On, takoðe, prenosi i ovaj hadis: "Svaki èovjekov posao se višestruko nagraðuje. Dobro djelo se nagraðuje od deset do sedam stotina puta osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: On je Moj i Ja za njega nagraðujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!"

9. Sehl b. Sa'd, r.a., prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s., rekao: "U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postaèa, niko drugi neæe uæi?! Oni æe ustati i niko drugi na njih, osim njih, neæe uæi! Kada oni na njih uðu, vrata æe se zatvoriti i na njih niko više neæe uæi!"

10. Talha b. Ubejdullah, r.a., prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., došao jedan beduin i, izmeðu ostalog, ga upitao: "Obavijesti me o onome što mi je Allah uèinio obaveznim od posta?! On je odgovorio: Mjesec Ramazan, osim ako ti još nesto hoæeš dobrovoljno!"

11. Huzejfe b. el-Jeman, r.a., prenosi da je èuo Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako kaže: "Smutnja za èovjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata!"

12. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Zapostite kada vidite mlaðak i prestanite postiti kada ga vidite! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite ša'ban tridesetim danom!"

13. Abdullah b. Omer, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: "Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko veæ posti neki post neka ga onda i dovrši!"

Ovdje se misli, kako tvrde islamski uèenjaci, da se ne posti dan-dva prije ramazana i tako doèekuje taj mjesec. Time se želi odvojiti nafila od farz-posta!

14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Nemojte postiti kada nastupi druga polovina ša'bana!" Neki uèenjaci smatraju da je ovo Poslanikova, s.a.v.s., preporuka kako bi vjernik bio jaèi i spremnije doèekao Ramazan!

15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: "U postu je suzbijanje strasti moga ummeta!"

16. Abdullah b. Mes'ud, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Ko ima moguænost za brak, neka se ženi, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije zaštiæuje polni organ, a onaj koji to nije u moguænosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zaštite!"

17. Sevban, r.a., prenosi od Poslanika islama, s.a.v.s., da je rekao: "Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post šest dana ševvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post èitave godine!"

18. Ebu Ejjub, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., slièan hadis: "Ko isposti ramazan zatim to poprati sa šest dana ševvala, kao da je èitavo vrijeme postio!"

19. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: "Ko se ne proðe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piæe!"

20. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se izmeðu njih ne naèine veliki grijesi!"

21. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., je bio najdarežljiviji meðu ljudima, a najdarežljiviji je bio u Ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noæ tokom ramazana kada je zajedno s njim uèio Kur'an. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu!"

22. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, beriæet!"

23. Od Amra b. el-Asa, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: "Razlika izmeðu našeg posta i posta židova i kršæana je u ustajanju na sehur!"

24. Od Sehl b. Sa'da , r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Ljudi æe biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom!"

25. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Allah Uzvišeni je rekao: "Moji najdraži robovi su oni koji najviše žure sa iftarom!"

26. Od Selmana b. Amira ed-Dabbija, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se, onda, iftari vodom, jer je ona èista!"

27. Enes b. Malik, r.a., kaže: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi našao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi nasao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode!"

28. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio!"

29. Aiša, r.a., kaže: "Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je zaticala zora, a on je od odnosa sa svojim ženama bio džunub pa bi se tada okupao i postio!"

30. Zejd b. Halid el-Džuheni, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Ko pripremi iftar postaèu, imaæe nagradu kao i on, a da se postaèu njegovi sevapi uopæe ne umanju!"

31. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., došao kod Sa'da b. Ubade, r.a., koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s., jeo i, nakon toga, prouèio dovu: "Neka se kod vas ifare postaèi, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar èine meleki!"

32. Od Aiše, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: "Ko je umro, a ostao je dužan post, napostiæe za njega njegova najbliža rodbina!"

33. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., je došao jedan èovjek i rekao: "Allahov Poslanièe, majka mi je umrla a ostala je dužna mjesec dana posta. Hoæu li ja to za nju nadoknaditi?! Da" - rekao je on - "jer dug prema Allahu je najpreèi da se obavi!"

34. Od njega se, takoðe, prenosi da je jedna žena došla Vjerovjesniku, s.a.v.s., i spomenula mu da je njena sestra ostala dužna postiti mjesec dana, buduæi da je, ploveæi morem, umrla i nije to izvršila. Poslanik, s.a.v.s., joj je rekao: "Posti za svoju sestru!"

35. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujuæi i nadajuæi se nagradi, biæe mu oprošteni prethodni grijesi!"

36. Od, Aiše, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporuèio: "Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim noæima posljednjih deset dana ramazana!"

37. Aiša, r.a., kaže: Pitala sam Poslanika, s.a.v.s.: "Allahov Poslanièe, šta misliš, kada bih znala u kojoj noæi se nalazi Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj uèila?" On je odgovorio: Uèi: ALLAHUMME INNEKE 'AFUVVUN, TUHUBBU-L-'AFVE, FA'FU 'ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni!"

38. Od Aiše, r.a., se prenosi da je rekla: "Kada bi nastupila zadnja treæina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi provodio noæ u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji!"

39. Abdullah b. Omer, r.a., je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., je boravio u i'tikafu zadnjih deset dana ramazana!"

40. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki beduin došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga: "Allahov Poslanièe, uputi me na djelo, s kojim æu, ako ga budem uradio, uæi u Džennet!" On mu odgovori: "Da obožavaš Allaha, ne pripisujuæi mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekjat i da postiš ramazan!" Beduin tada reèe: "Tako mi Onoga u èijoj je ruci moj život, ja na ovo ništa dodati neæu!" Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, s.a.v.s., je tada rekao: "Kome prièinjava zadovoljstvo da gleda u jednog od stanovnika Dženneta, onda neka pogleda u ovoga!"

Povratak na listu tekstova

Sva prava pridržana od strane lijecenje-kuranom.com © 2002 - 2023
Kontakt informacije: e-mail info @ lijecenje-kuranom.com ili tel 00 387 (0)61 757 819
Web dizajn i izrada: DX.webTech - dx.webtech (@) gmail.com
Ucitavam...
Prijavite grešku