Zivot poslije smrti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Madzid
Mlađi član
Postovi: 61
Pridružio se: Pon Maj 21, 2007 4:40 pm

Zivot poslije smrti

Post od Madzid » Pon Feb 11, 2008 9:02 pm

Allah je slao poslanike i objavljivao Knjige s ispravnim vjerovanjem, te ga obavezao svim stvorenjima – ljudima i džinima.

Uzvišeni kaže: „Dzine i ljude sam stvorio samo zato da Meni u ibadetu budu.“ (Ez-Zarijat, 56)

"Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu robujete i da roditeljima dobročinstvo činite.“ (El-Isra', 23)

"Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allahu ibadet činite, a taguta se klonite!" (En-Nahl. 36)

Svi poslanici su dolazili s pozivom u ovo vjerovanje. Sve Božije Kjnige su objavljene da bi pojasnile ovo ispravno vjerovanje, te sve ono što mu se suprotstavlja, anulira ili ga umanjuje. Svi obveznici šerijatskim tekstovima potpadaju pod naredbu o ovom vjerovanju. Onaj kome je ovo vjerovanje prvenstveni zadatak i interes, posvetit će mu veliku pažnju i trud da bi ga upoznao. Posebno ako se zna da o ovom vjerovanju ovisi sreća čovječanstva na ovom i Budućem svijetu.

Uzvišeni kaže: „Onaj ko ne vjeruje u taguta, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti!“ (El-Bekare, 256)

To znači da onaj ko izvuče svoju ruku iz čvrstog stiska s ovim vjerovanjem, držat će se fikcija i neistine. A šta je poslije istine osim zabluda!

"To je zato što je Allah – Istina, a oni koje oni, pored Allaha, mole – laž, i zato što je Allah Uzvišen i Veliki." (El-Hadždž, 62) Stoga, njegovo konačno utočište je Vatra, a ružno li je to boravište!

Ako je vjerovanje u skladu sa s onim s čime je Allah poslao Svoje poslanike i objavio Svoje Knjige, onda je ispravno i nepatvoreno. S njime će čovjek spasiti se od Allahove kazne i zadobiti sreću na ovom i Budućem svijetu. Ukoliko je suprotno onome s čime je Allah poslao Svoje poslanike i objavio Svoje Knjige, onda to neminovno iziskuje patnju i nesreću onima koji ga zastupaju, na ovom i Budućem svijetu.

Ispravno vjerovanje čuva krv i imetak na ovom svijetu, te zabranjuje njihovo bespravno skrnavljenje. Poslanik, s.a.v.s, kaže: „Naređeno mi je da se broim protiv ljudi sve dok ne kažu: „Nema boga osim Allaha“, a kada to kažu, sačuvali su svoje živote i imetke, osim s pravom.“ Također, Poslanik, s.a.v.s, kaže: „Ko kaže: „Nema boga osim Allaha“ i bude zanijekao sve što se obožava mimo Allaha, njegov imetak i život su sačuvani, a konačan obračun je preda Allahom, Azze ve Dželle,.“ (Muslim)

Ispravno vjerovanje spašava od Allahove kazne na Sudnjem danu. Imam Muslim od Džabira, radijAllahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: „Ko dođe pred Allaha ne čineći mu širk (mnogoboštvo), ući će u Džennet. Ko dođe pred Njega čineći mu širk, ući će u Vatru.“ U oba Sahiha iz hadisa Utbana b. Malika, radijAllahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: „Allah je zabranio Vatri onoga ko kaže: „Nema boga osim Allaha“ želeći time Allahov Lice (zadovoljstvo).“

Ispravnim vjerovanjem Allah potire grijehe. Et-Tirmizi prenosi od Enesa, radijAllahu anhu, da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako govori: „Uzvišeni Allah kaže: „Sine Ademov, kada bi mi došao sa grijesima koliko je zemlje, a zatim Me susretneš nesmatrajući Mi nikoga ravnim, Ja bih ti došao sa toliko oprosta.“ Uzvišeni je uslovio postizanje oprosta ispravnošću vjerovanja, tj. čistoćom od primjesa širka, u malom ili velikom obimu. Ko bude ovakav, ima ispravno srce za koje Allah kaže: „Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi, od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti." (Eš-Šu'ara, 88-89)

Učenjak Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao, govoreći o Utbanovom hadisu kaže: „Nosiocima čistog tevhida (ispovijedanja Allahove jednoće) koji ga nisu pomiješali sa primjesama širka, bit će oprošteno ono što drugima neće biti oprošteno. Kada muvehhid (onaj koji ispovijeda čisti tevhid) dođe pred Allaha, nepripisujući Mu aspolutno ništa, sa grijesima koliko je zemlje, Allah bi mu došao sa isto toliko oprosta. Ovo se neće desiti onome čiji tevhid bude manjakav. Čisti tevhid bez primjesa širka iza sebe ne ostavlja grijeha, jer podrazumijeva ljubav, veličanje, respekt, strah i nadu u Allaha Jedinog, a sve to iziskuje potiranje grijeha, makar ih bilo koliko je zemlje. Prljavština je prolazna, a motiv za čišćenje izuzetno jak...“

Sa ispravnim vjerovanjem se primaju djela koja će biti od koristi onome ko ih je činio: "Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi prema boljem što su činili." (En-Nahl, 97)

Suprotne tome, neispravno vjerovanje poništava sva djela. Uzvišeni kaže: "A tebi, i onima prije tebe, objavljeno je: 'Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja će djela sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti." (Ez-Zumer, 48) I kaže: „Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a zulumćarima neće niko moći pomoći." (El-Maide, 72)

Neispravno vjerovanje, shodno šerijatskim tekstovima i u okviru normi islamske države, povod je da se uzme život i dozvoli imetak kojeg posjeduje nosilac takvog vjerovanja. Uizvišeni kaže: "I borite se protiv njih dok smutnja ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane – pa Allah dobro vidi šta oni rade" (El-Enfal, 39) I kaže: "Kada prođu sveti mjeseci, onda ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakom prolazu dočekujte.“ (Et-Tevbe, 5)

Stoga, ispravno vjerovanje ima lijepe posljedice na srce, društvene odnose i životni sistem. Dvije grupacije su u doba Vjerovjesnika, s.a.v.s., sagradile džamije: Grupacija sa ispravnom namjerom i čistim vjerovanjem u Allaha, Azze ve Dželle, te grupacija sa ružnim ciljem i nesipravnim vjerovanjem. Uzvišeni Allah je naredio Svome Vjerovjesniku, s.a.v.s., da klanja u džamiji koja je izgrađena na bogobojaznosti i zabranio je da se klanja u džamiji koja je zasnovana na kufru (nevjerstvu) i lošim namjerama. On, Azze ve Dželle, kaže: "A oni koji su džamiju sagradili da bi štetu nanijeli, i nevjerovanje osnažili, i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i Njegova Poslanika još prije borio, sigurno će se zaklinjati: 'Mi smo samo najbolje željeli, a Allah je svjedok da su oni pravi lažljivci. Ti u njoj nemoj nikada na namaz stati! Džamija čiji su temelji, već od prvog dana, postavljeni u strahu od Allaha, zaista više zaslužuje da u njoj na namaz staješ. U njoj su ljudi koji se vole često prati, a Allah voli one koji se mnogo čiste. Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio u strahu od Allaha i u Njegovom zadovoljstvu, ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula, da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši? A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji sam sebi nepravduZnajte, da je kabur prva ahiretska kuca, da je umiranje za covjeka mali kijamet. Kad bude ukopan pokaze mu se njegovo mjesto ujutro - od zore do izlaska sunaca - i uvece - izme|u podne i zalaska sunca, pa ako je od stanovnika dzenneta pokaze mu se dzennet, a ako je od stanovnika vatre pokaze mu se dzehennem. I prosiri se kabur vjerniku na sedamdeset arsina i napuni se zelenilom sve do dana prozivljenja. A kjafir ce biti udaran gvozednim cekicima i kabur ce mu se tako stijesniti da ce mu kost kroz kost prolaziti.Stanja umiranja i penjanje duse i ono sto ce biti od kazne ili uzitka u kaburu:Allah dz.s. kaze: "Kad nekom od njih smrt do|e, on uzvikne: “Gospodaru moj povrati me da uradim kakvo dobro u onome sto sam ostavio!” - Nikada! To su rijeci koje se on uzalud govoriti - pred njima ce prepreka biti sve do dana kada ce ozivljeni biti" (El Mu'minun, 99-100)Allah dz.s. kaze: "A faraonove ljude zla kob zadesi.

Oni ce se ujutro i navece u vatri prziti, a kada nastupi Cas: “Uvedite faraonove ljude u patnju najtezu!" (El Mu'minun, 45-46)1 - Prenosi se od El Bera bin Aziba r.a. da je rekao: "Otisli smo sa Resulullahom s.a.v.s. na dzenazu jednog ensarije, priblizili smo se kaburu, pa posto je tijelo spusteno u mezar [1] Allahov Poslanik s.a.v.s. je sjeo pored njega, a mi smo posjedali oko Poslanik s.a.v.s.a. Bili smo mirni kao da su nam na glavama ptice. On je u ruci drzao stap i njime kuckao [2] po zemlji. Zatim je podigao glavu i rekao: “Utjecite se Allahu od kaburskih kazni”. To je ponovio dva ili tri puta, pa je nastavio: “Zaista vjernik, Allahov rob, kad napusta ovaj svijet i ide na buduci, do|u mu meleki sa nebesa svijetlih lica kao da iz njih sija sunce, a sa sobom nose dzennetsku odjecu i dzennetski miris. [3] Zatim sjednu blize kako bi ih mogao vidjeti.


Potom dodje Melek smrti a.s. i sjedne pored njegove glave pa kaze: “O dobra duso, idi oprostu svome Gospodara i Njegovom zadovoljstvu.”


Dusa zatim napusta svoje tijelo poput kapljice koja klizi sa svoga mjesta, potom je prihvataju, pa kad je prihvate ne pustaju je ni jednog trena sve dok je ne postave u cefine i mirise. Od nje se zatim, prosiri miris tako lijep da ga na zemlji nema i penje se sa njom u visine. Kad pro|u pored grupe meleka [4] oni ih upitaju: “Cija je ovo plemenita dusa?” A oni odgovaraju to je taj i taj i spomenu njegovo najljepse ime kojim su ga ljudi zvali na zemlji. Tako biva sve dok ne prodju zemaljsko nebo i zatraze dozvolu za prolazak, pa posto je dobiju, idu dalje prema sljedecem nebu, te tako idu sve dok ne do|u do sedmog neba. Uzviseni Allah tada kaze: "Upisite moga roba u knjigu velikana [5] i vratite ga na zemlju u njegovo tijelo." Potom do|u dva meleka koji ga posade u sjedeci polozaj pa ga pocnu ispitivati: "Ko ti je Gospodar?", a on ce odgovoriti: "Moj Gospodar je Allah." "Koja je tvoja vjera?" pitace ga, a one ce reci: "Moja vjera je Islam." "A ko je onaj covjek koji je vama poslat?" upitace oni, a on ce reci: "On je Allahov Poslanik s.a.v.s.", a meleki ce upitati: "cime to potvr|ujec?", a on ce odgovoriti: "Citao sam Allahovu knjigu i vjerovao u ono sto tamo pise.", zatim ce se cuti glas sa visine: "Istinu je rekao Moj rob, pripremite mu mjesto u dzennetu i otvorite mu dzennetska vrata."


Do njega ce doprijeti lijep i ugodan dzennetski miris, a kabur ce se prosiriti koliko njegove oci mogu vidjeti. Zatim ce mu doci covjek lijepa izgleda (vesele sehre), u lijepoj odjeci , ugodno ce mirisati i kazace: "Raduj se svojoj sreci, ovo je dan koji ti je obecan", a on ce upitati: "A ko si ti sa licem na kojem citam da mi donosis dobro?", a on ce reci: "Ja sam tvoje dobro djelo sto si ga cinio.", pa ce on reci: "Moj Gospodaru, ubrzaj Sudnji dan, moj Gospodaru, ubrzaj Sudnji dan da bi se susreo sa svojom porodicom i imetkom." A nevjernik, kada napusta ovaj svijet i putuje za buduci, do|u mu s neba meleki, crnih lica, sa sobom nose platno od kostrijeti [6] sjednu kod njega tako da ih moze vidjeti, a potom dolazi Melek smrti [7] i sjeda kod njegove glave i kaze mu: "O prljava duso, izlazi, Allah je na tebe srdit i gnjevan."

Madzid
Mlađi član
Postovi: 61
Pridružio se: Pon Maj 21, 2007 4:40 pm

Post od Madzid » Pon Feb 11, 2008 9:02 pm

Pa ce njegova dusa biti istrgnuta iz tijela kao zarac iz vlazne vune. [8] A kad mu uzme dusu ne pustaju je vise ni za tren sve dok je ne postave na platno od kostrijeti. Iz duse se tada osjeti smrad kakvog nema na zemlji, pa se pocnu penjati sa njom. Kad pro|u pored grupe meleka svaki od njih upita: "Kakav li je ovo ruzan miris?" Njima se odgovara to je taj i taj - i spomenu njegove najruznije ime kojim su ga zvali na zemlji. Doci ce sa njom do dunjaluckog neba i trazice da pro|u ali im se vrata nece otvoriti. Zatim je Resulullah proucio: "Njima se nebeska vrat nece otvoriti i prije ce uze [9] kroz iglene usi proci nego ce oni u dzennet uci." (El A'raf, 40)Allah ce tada reci: "Upisite ga u knjigu ponizenih [10] , a zatim ga vratite na zemlju." Potom je Resulullah citirao: "A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan - bice kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio." (El Hadzdz, 31)Nakon sto mu se dusa vrati u tijelo doci ce mu dva meleka, postaviti ga ispred sebe i upitati: "Ko ti je Gospodar?", a on ce reci: "Ah, ah, ah, ne znam" A meleki ce ga upitati: "Koje si vjere?" A on ce reci: "Ah, ah, ah, ne znam." Upitat ce ga ponovo: "Sta mislis o covjeku koji vam je poslan?", a on ce reci: "Ah, ah, ah, ne znam ko je on." Glas sa visine ce povikati: "On laze, pripremite mu mjesto u dzehenemu, otvorite mu vrata vatre." Tada ce osjetiti vrucinu dzehennema i njegov smrad. Kabur ce se stisnuti tako da ce kosti mimo kosti prolaziti. Pojavice se covjek ruzna lica i ruzne odjece, a od njega ce se siriti smrad i reci ce mu: "Tecko tebi zbog tvojih losih dijela, ovo je ruzan dan koji ti je obecan.", a on ce kazati: " A ko si ti, tvoje je lice ruzno i na njemu vidim da mi donosis zlo.", a on ce reci: "Ja sam tvoje ruzno dijelo." On ce tada povikati: "Moj Gospodaru, odgodi Sudnji dan!" (Hadis prenosi Ahmed [11] , Ebu Davud [12] i Hakim [13] i tvrde da je sahih po kriterijumima dvojice sejhova Buharije i Muslima s tim se slazu Ez Zehebi i El Bani [14]


Pitanja dvojice meleka:2 - Prenosi se od Enesa bin Malika da je Resulullah s.a.v.s. rekao: "Kada covjeka spuste u kabur i udalje se njegovi drugovi on ce dobro cuti topot njihovih koraka. Doci ce mu dva meleka i posaditi ga ispred sebe, a zatim ce ga upitati: "Sta kazes za ovog covjeka?" Vjernik ce na to kazati: "Svjedocima da je Allahovo rob i Njegov Poslanik s.a.v.s.." I bice mu receno: "Pogledaj mjesto u vatri koje ti je Allah zamjenio mjestom u dzennetu." Allahov Poslanik s.a.v.s. s.a.v.s. tada rece: "Pa ce ih oba vidjeti." Katade je rekao: "Napomenuto nam je da ce se njegov kabur prosiriti na sedamdeset arsina i ispunice se zelenilom i tako ce biti do dana prozivljenja." Zatim se vratio Enesovom govoru i rekao: "A munafiku i kjafiru ce biti receno: "Sta si govorio za ovog covjeka?" A on ce odgovoriti: "Ne znam, govorio sam o njemu ono sto je svijet govorio." Onda ce mu biti receno: "Niti si znao, niti si govorio i bice udaren zeljeznim cekicem tako jako da ce njegov krik cuti sva stvorenja u njegovoj blizini osim

ljudi i dzina." [15] (Mutefekun alejhi) [16]


Postojanje Munikira i Nekira je istina:3 - Prenosi se od Ebu Hurejre da je

Resulullah s.a.v.s. rekao: "Kad bude ukopan mejt ili kad nekom od vas do|u dva meleka crno plava [17] , kaze se za jednog od njih da je Munkir, a za drugog da je Nekir, reci ce: "Sta si govorio za ovog covjeka?" A on ce odgovoriti: "On je Allahov rob i Njegov Poslanik s.a.v.s., svjedocim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i

Njegovo Poslanik s.a.v.s.." A meleki ce kazati; "Znali smo da ces tako odgovoriti.", da ce mu se kabur prosiriti sedamdeset sa sedamdeset arsina. Zatim ce mu mezar biti osvjetljen, pa ce mu se reci: "Mirno spavaj.", a on ce reci: "Vraticu se svojoj porodici da je obavijestim.", a oni ce mu reci: "Spavaj snom mladica kojeg ne budi niko do najvoljenija osoba." I spavace sve dok ga Allah ne podigne iz mezara. A munafik ce reci: "Cuo sam ljude kako nesto izgovaraju pa sam i ja izgovarao, ne znam, a meleki ce mu reci: "Znali smo da ces tako odgovoriti." I bice receno zemlji: "Stisni se nad njim.", i ona ce se stisnuti da ce kosti kroz kosti prolaziti [18] i tako ce u zemlji biti kaznjavan sve dok ga Allah ne prozivi iz kabura." (hadis prenosi Tirmizi i kaze da je hasen garib [19] , a El Bani kaze da mu je sened hasen i da je po sartu

Muslimovom [20] )Tjeskoba i sabijanje u kaburu4 - Prenosi se od Aise r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: "Zaista kabur ima stisak, da je iko bio spasen od njeg bio bi to Sa'd bin Muaz." (hadis prenosi Ahmed [21] , a El Bani je za njega rekao da je sahih [22] )Prikaz sabijanja u Berzahu:5 - Prenosi Semure bin Dzunab da je Resulullah s.a.v.s. cesto govorio

ashabima: "Ko je od vas nocas nesto sanjao?", pa je neko, ako je sanjao, pricao svoj san, a on bi dodao: "Masallah, sto Allah hoce to biva." To popodne nam je ispricao: "Sanjao sam sinoc kako su mi dosla dva covjeka, koji su bas meni poslani, pa su mi rekli: "Po|i sa nama." i ja sam posao. I dosli smo do dvojice ljudi od kojih je jedan lezao a drugi stajao

iznad njega sa stijenom. Ovaj drugi je bacao stijenu na onog koji lezi te bi mu glavu [23] smrskao. Kamen bi se otkotrljao [24] , a on bi otisao po njega i opet ga uzeo. I vratio bi se tek kad mu glava postane kao sto je bila pa bi mu opet ucinio isto kao i prvi put. Upitao sam, rekao je Poslanik s.a.v.s., Subhanallah, sta je ovoj dvojici? A oni su mu odgovorili:

"Produzi dalje!" Isli smo tak dok nismo dosli do covjeka koji lezina potiljku, a drugi je stajao iznad njega sa zeljeznom kukom [25] pa bi kukom zakacio jednu stranu njegovog lica, poderao je na komadice [26] i stjerao do potiljka njegov nos I oci." A Ebu Redza veli da je mozda dodao - i rascjepi je. Nastavio je Resulullah s.a.v.s.: "Zatim bi to isto uradio sa

drugom stranom lica.


Tek sto to uradi prva strana do|e u prvobitni polozaj i onda ponavlja istu radnju." Rekao je Resulullah s.a.v.s.: "A ja sam rekao: "Subhanallah, sta je sa ovom dvojicom?" A oni su kazali: "Produzi dalje." Nastavili smo sve dok nismo dosli do mjesta koje je kao da je svjetlucalo. Cini mi se da je Resulullah s.a.v.s. rekao: "Na tom

mjestu vika [27] i jadikovke." Pa je rekao Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Popeli smo se unutra i vidjeli muskarce i zene bez odjece, a ispod njih lize plamen. Pa kad ih plamen zahvati oni vriste [28] . Pa je Poslanik s.a.v.s. rekao saputnicima: "Ko su ovi?" Pa mu je opet receno: "Produzi, produzi!" Nastavili smo sve dok nismo dosli do rijeke, cini mi se da je rekao:

"Crvene kao krv", a u rijeci pliva covjek. Na obali drugi covjek stoji pored hrpe kamenja, pa kad mu se plivac priblizi, otvori svoja usta [29] , a on mu daje kamenje, zalogaj po zalogaj, zatim plivac produzi sa plivanjem i ponovo se vrati sa otvorenim ustima po svoj obrok kamenja i to se stalno ponavlja. Upitao je Poslanik s.a.v.s.: "Ko su ova dvojica?" Pa mu

je receno: "Produzi, produzi." Nastavili smo ici sve dok nismo dosli do covjeka odvratna izgleda, ruznoce kakvu jos niko nije vidio, ispred njega nalozena vatra koju on rasplamsava [30] i trci oko nje. Pitao ih je Poslanik s.a.v.s.: "Ko je ovaj?" Odgovoreno mu je: "Produzi, produzi!" Nastavili smo sve dok nismo dosli do procvjetalog vrta [31] punog svih vrsta

proljecnog cvijeca [32] , a me|u rastinjem stoji visok covjek, glava mu toliko visoko da se jedva vidi kao da do neba doseze.


Oko njega je mnostvo mladica u broju da ih toliko nikad nisam vidio. Poslanik s.a.v.s. je upitao: "Ko je ovaj covjek? Ko su ovi oko njega?" Odgovoreno mu je: " Produzi, produzi!" Nastavili smo sve dok nismo dosli do divnog vrta,

ljepseg i velicanstvenijeg nisam vidio, pa su mi rekli da se popnem i ja sam se popeo do njega. Isli smo dok nismo dosli do grada sa zidovima od zlata i srebra. Prisli smo gradskim vratima i zatrazili da se otvore, pa su nam otvorena. Usli smo u grad i susreli ljude cija je jedna strana bila lijepa toliko da nikad nisam vidio, a druga strana je bila ruzna u toj mjeri da

tako nesto nikad nije vi|eno. Kazao je Poslanik s.a.v.s.: "Moji su im saputnici kazali da zarone u rijeku, a rijeka je tekla ispred njih. Voda joj je bila potpuno bijela kao najbjelje mlijeko [33] . Zaronili su u nju pa se vratili, i vidjeli smo da je nestalo njihove ruznoce, i izgledali su kao najljepsa bica. Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Kazali su mi: "Ovo je dzennetu adn i

Madzid
Mlađi član
Postovi: 61
Pridružio se: Pon Maj 21, 2007 4:40 pm

Post od Madzid » Pon Feb 11, 2008 9:03 pm

ovakva je tvoja kuca." Poslanik s.a.v.s. je pogledao uvis i vidio dvorac kao bijeli oblaci [34] i rekao: "Kazali su mi: "Ovo je tvoja kuca." Poslanik s.a.v.s. im je kazao: "Allah vas blagoslovio, pustite me da u|em u nju." Odgovorili su mu: "Ne sada, ali ces uci u nju." Pa im je rekao: "Vidio sam sinoc mnoge strahote, pa recite mi sta je to sto sam vidio?" Pa su mu rekli:

"Obavijesticemo te o tome. Prvi kojeg si vidio je covjek kojem glavu razbijaju kamenjem je covjek koji je ucio Kur'an, a onda prekinuo, spavao u namaskom vaktu. Drugi covjek, kojem se sijeku obrazi, a nos i oci tjeraju prema potiljku, je covjek koji je ranom zorom odlazio iz kuce i lazima punio svijet. A muskarci i zene bez odjece zatvoreni na mjestu koje

sija vatrom su bludnici. Covjek kojeg si vidio da pliva u rijeci krvi i cija usta pune kamenjem je od onih koji jedu kamatu.

Covjek ruznog izgleda koji je rasplamsavao vatru i trcao oko nje je Malik, cuvar dzehenema. Visoki covjek u rascvjetalom vrtu je Ibrahim a.s. Mladici oko njega su djeca koja su umrla u utrobi svoje majke. Pa su neki upitali Allahovog Poslanik s.a.v.s.a: "Bozji poslanice, a djeca musrika?" A Resulullah s.a.v.s. je odgovorio: "I djeca musrika."


A sto se tice ljudi cija

je jedna strana ruzna, a druga lijepa to je narod koji je mijesao dobra djela sa ruznim pa im je Allah dz.s. oprostio." (hadis prenosi Buharija [35] )Objasnjenje o kazni u berzahu srecemo i drugom Buharijinom rivajetu kad kaze: "A sto se tice covjeka kojem se rascjepljuju celjusti on je lazljivac koji je lagao i prenosio lazi dok njima nije napunio svijet. I ono sto mu

se desava trajace do Sudnjeg dana. A covjek kome razmrskavaju glavu je od onih koje je Allah dz.s. poducio Kur'anu pa ga on nocu nije ucio, a danom nije po njemu radio. Kazna koju si vidio trajace mu sve do Sudnjeg dana." [36]6 – Prenosi se od Enesa bin Malika da je Resulullah s.a.v.s. rekao: "Posto me moj Gospodar, Allah dz.s. uzdigao sebi prosao sam

pored naroda koji je imao nokte od bakra kojim je grebao svoja lica i svoja prsa. Pitao sam: "Ko su ovi, o Dzibrile?" Odgovorio mi je: "To su oni koji su jeli meso ljudi (ogovarali) i kaljali njihov ugled." Hadis prenosi Ahmed [37] , a El Bani smatra da je sahih [38] )Sta su prve generacije kazale o patnjama u kaburuRekao je Sejh ul islam, Ibn Tejmija, neka mu

se Allah smiluje: "Mezheb selef - ul - umeta (prva generacija) i njihovi prvaci smatraju da covjek kad umre biva u uzitku ili patnji i da se to odrazava na njegovu dusu i tijelo, te da je dusa poslije rastanka sa tijelom i dalje u uzitku ili patnji i da se ona ponekad spaja sa tijelom koje zajedno sa njom uziva ili pati. A kada nastupi Sudnji dan duse ce se povratiti svojim

tijelima i ljudi ce ustati iz kaburova i krenuti prema Gospodaru svjetova. [39] " Nevevi, neka mu se Allah smiluje, kaze: "Znaj da mezheb ehli sunneta kabursku kaznu smatra istinitom jer za to ima mnogo dokaza u Kur'anu i sunnetu - kao sto kaze Uzviseni Allah: "Oni (faraonovi ljudi) ce se ujutro i navece u vatri prziti." (Mu'min, 46)


Mnogobrojni su hadisi

Allahovog Poslanik s.a.v.s.a koje prenose grupe ashaba iz razlicitih podrucja u prilog ovome. Isto tako ne protivrjeci razumu da ce Allah ozivjeti jedan dio tijela i kaznjavati ga. Pa ako se to ne kosi sa razumom, a uz to imamo i serijatski dokaz onda se to mora prihvatiti i vjerovati." Nevevi potom kaze: "Namjera nam je da pokazemo kako mezheb ehli

sunneta smatra istinitim kaburske patnje za razliku od haridzija, vecine mu'tezilla i nekih el-murdzia koji to negiraju." I jos kaze: "Kaburski azab ne sprjecava to sto se mejt raspadne u Kaburu, ili sto mu tijelo pojedu lesinari ili morske ribe, ili se desi nesto slicno. Kao sto je Allah mocan da iz temelja prozivi insana isto tako je mocan da zivot vrati u manji ili veci

ostatak tijela ili u potpunosti pa makar da su ga lesinaru pojeli ili riba progutala. Mozda ce neko kazati: "Ako smo se osvjedocili kako izgleda mejt u kaburu kako onda mozemo shvatiti da ce biti pitan, postavljen da sjedi i udaran zeljeznim cekicima a da se na njemu ne vidi nikakav trag?" Na to mozemo odgovoriti: "U ovome nema nikakve protivrjecnosti, jer

slican primjer imamo kod spavaca koji u snu osjesa zadovoljstvo ili bol a mi dok ga posmatramo nista od toga ne osjecamo. Slican primjer imamo i kod budnog koji nesto slusa ili o necemu razmislja. Dzibril a.s. dolazio je kod Poslanik s.a.v.s.a s.a.v.s. i donosio mu objavu a niko od pristutnih nije to registrovao. A taj ocigledni doga|aj - Allah najbolje zna -

Madzid
Mlađi član
Postovi: 61
Pridružio se: Pon Maj 21, 2007 4:40 pm

Post od Madzid » Pon Feb 11, 2008 9:03 pm

uistinu se desio. [40] "Opis mjesta u kojem duse borave od casa smrti do Sudnjeg dana i razlicitost njihovog polozaja:Rekao je Ibnul Kajjim, neka mu se Allah smiluje: "Duse su nejednake u svom boravistu u Berzahu i medu njima postoje ogromne razlike:- Jedna skupina dusa zauzima najuzvisenije mjesto koje pripada velikanima, a to su duse

vjerovjesnika, neka je salavat i selam na njih, a postoji razlika medu njihovim boravistima, onako kako ih je vidio Resulullah s.a.v.s. u noci Isra'-


U drugu skupinu spadaju duse koje ce kao zelene ptice letiti kuda one hoce, a to su duse sehida, ne svih, duse nekih sehida bice zadrzane na ulasku u dzennet zato sto su umrli pod dugom ili slicno tome, kao

sto je u Musnedu Muhammeda bin Abdullaha bin Dzahsa receno kako je dosao neki covjek Resulullahu s.a.v.s. i pitao ga: "O Bozji poslanice, sta ce biti sa mnom ako poginem na Bozijem putu?" Resulullah s.a.v.s. je odgovorio: "Uci ces u dzennet." Potom se okrenuo i dodao je: "Osim ako ostanes pod dugom, upravo mi je to Dzibril prenio."- Neke duse ce biti

zadrzane na vratima dzenneta kao sto stoji u sljedecem hadisu: "Vidio sam vaseg druga zadrzanog na vratima dzenneta."- Neke ce skupine biti zadrzane u kaburu, kao na primjer: onaj koji je iz oholosti pustao da mu se ogrtac vuce po zemlji, a zatim je poginuo na Bozijem putu, pa su neki ljudi kazali: "Prijatan mu dzennet, a Resulullah s.a.v.s. je na torekao: "Tako mi onog u cijoj je ruci moja dusa, zaista njegov ogrtac kojeg je oblacio pod njim ce paliti vatru u kaburu."Neke ce boraviste naci na vratima dzenneta, kao sto stoji u hadisu Ibn Abasa; "Sehidi ce imati boraviste na bljestavoj rijeci, na vratima dzenneta u zelenom dvorcu, i izlazice njihova opskrba iz dzenneta ujutro i uvece." (hadis prenosi Ahmed)

To je tako uz izuzetak Dzafera bin Ebi Taliba kome je Allah na mjesto odsjecenih ruku podario krila kojim ce letjeti po dzennetu kuda zeli.- Medu njima ce biti duse koje ce biti zadrzane na zemlji i nece se popeti do uzvisenog mjesta; to je svaka niska, zemaljska dusa. Zaista se zemaljske duse nece sastati sa nebeskim dusama, kao sto se nisu sastajale na zemlji. Dusa koja nije na dunjaluku postigla da upozna svoga Gospodara, iskaze ljubav prema Njemu, velicanje, podrsku i priblizavanje Njemu je dusa zemaljska i po mjestu i po opredjeljenju i ona ce zbog toga I napustanjem tijela ostati na istom mjestu. A uzvisene duse, koje su na dunjaljuku bile privrzene Allahovoj ljubavi, koje su Ga spominjale , koje su mu se priblizavale i druzile (saosjecale) s Njim bice, kad se rastave od tijela, sa uzvisenim

dusama koje su im slicne.


Covjek ce biti sa onima koje voli u Berzahu i na Sudnjem danu. Tu ce Allah Uzviseni vjencavati duse i ucinice da duse vjernika budu sa ugodnim, sebi slicnim, dobrim dusama. Takva dusa sastace se sa svojim sestrama, sa vlasnicama dobrih dijela i ostace sa njima.- Jedne ce biti u plamenu pripremljenom za bludnike I bludnice, neke ce u rijeci krvi plivati a kamenje ce im biti davano u usta zalogaj po zalogaj." Sretne i nesretne duse nece boraviti na istom mjestu nego ce neke biti u uzvisenom boravistu, a neke ce na zemlji ostati i nece se sa nje uzdizati.

Madzid
Mlađi član
Postovi: 61
Pridružio se: Pon Maj 21, 2007 4:40 pm

Post od Madzid » Pon Feb 11, 2008 9:03 pm

Potom je dodao: "A ti, ako budes razmisljao o onome sto je rekao Poslanik s.a.v.s. i ashabi njegovi, napravices pravi posao jer ces, interesujuci se o ovome, upoznati istinske dokaze za to. I budi siguran da me|u ovima sahih tragovima nema protivrjecja, i da oni jedan drugog potvr|uju, ali pri tome vodi racuna o tome da dusa ima svoje posebne zakone koji

su drugaciji od zakona tijela i da ona, iako je njeno mjesto u dzennetu i na nebesima, doseze do prostora kabura i do tijela u njemu; ona se krece najvecom brzinom, brzo se prenosi, uzdize i spusta. A duse se dijele na: slobodne,

neslobodne, nebeske i dunjalucke. One poslije rastanka sa tijelom imaju osobine zdravlja i bolesti, ugodnosti i uzitka I bola mnogo izrazenije nego kad je bila spojena sa tijelom. U njenom svijetu ima hapsenje, bol, patnja, bolest i tuga. Ali, pored toga, postoji i naslada, rahatluk, uzivanje i sloboda. A stanje duse u tijelu mozemo usporediti sa stanjem djeteta u

majcinoj utrobi, a njen rastanak sa tijelom mozemo usporediti sa momentom kad dijete napusta majcinu utrobu. Ona ima cetri kuce, a svaka je velicanstvenija od one u kojoj je prije bila.- Prva kuca u utrobi majke izgleda kao okruzenje, tjesnac , briga i trostruka tmina- Drugo je boraviste u kojem covjek odraste u ljubavi i njeznosti i u njoj stekne dobro i zlo i uzroke

srece i nesrece-


Trece je boraviste kuca u Berzahu koja je prostranija i velicanstvenija od prethodne, a ona na prethodnu lici kao prethodna na prvu- Cetvrto je boraviste vjecna kuca, a to je dzennet ili dzehennem pa poslije ovoga nema vise kuca, a Allah prenosi dusu iz jednog boravista u drugo, postepeno sve dok je ne smjesti u onu odgovarajucu i nece je

zapasti druga do ona koja je za nju stvorena i pripremljena u skladu sa dijelima koja su do nje dovela.U svakoj kuci dusa se mora pridrzavati zakona koji su potpuno razliciti od zakona u drugoj kusi. Blagoslovljen je Allah koji ju je stvorio,

odgojio, usmrtio, pa prozivio, pa je ucinio sretnom ili nesretnom, koji je utvrdio stepene njegove srece i njene nesrece, koji joj je dao razlicite stepene znanja, djela, snage i lijepog ponasanja. Ko na pravi nacin spozna dusu posvjedocice da

nema drugog boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema druga, Onaj kome pripada sva vlast i sva hvala, sve dobro, svaka odluka, sva snaga i moc, sav ugled i cast, sva mudrost i potpuno savrsenstvo, i spozna istinitost vjerovjesnika i Poslanik s.a.v.s.a i prihvati poruke sa kojima su poslati istinitim (sto zdrava pamet prihvata i ljudska narav), a odbaci ono sto se ne

podudara kao neistina...

------------------------------------------------------------------------------

Odgovori