Pitanja i odgovori

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Pet Nov 07, 2008 4:10 am

Ulazak džina u ljudsko tjelo


Pitanje
U zadnje vrijeme potencira se pitanje džinskog ulaska u ljudsko tijelo. Tvrdi se da to nije moguće zbog razlike u materiji iz koje su stvoreni: čovjek od zemlje a džin od vatre. Takođe se spominje i to da Allah nije dao šejtanu vlast nad čovjekom, osim moći došaptavanja, te da kasete koje govore o tome nisu dovoljan dokaz. Kakav je vaš odgovor na sve ovo?Odgovor
Ulazak džina u ljudsko tijelo je potvrđen Kur’anom, sunnetom, konsenzusom ehli- sunneta vel-džema’ata i osjetilnim putem. Jedini koji se na slažu sa ovim su mu’tezile koji preferiraju razum nad dokazima iz Kur’ana i sunneta. Spomenut ćemo neke dokaze koji na to upućuju:
Allah, dž.š., kaže: “Oni koji se kamatom bave dići će se kao što se diže onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: 'Kamata je isto što i trgovina...'” (El-Bekare, 275) Kurtubi u svome tefsiru (3/355) ovako tumači ovaj ajet: “Ovaj ajet pobija one koji negiraju da padavica može biti uzrokovana džinima i koji tvrde da je to prirodan i fizički proces, te da šejtan ne prolazi čovjekom i da on ne može uzrokovati mess (napad i uticaj na čovjeka).”
Ibn-Kesir (1/32), nakon navođenja spomenutog ajeta, kaže: “Tj. na Sudnjem danu ustajaće iz svojih kaburova kao što ustaje onaj ko ima padavicu i koga je šejtan zaposjeo, a to je ružan i odvratan način ustajanja. Ibn-Abbas kaže da će onaj ko je uzimao kamatu na Sudnjem danu biti proživljen kao luđak koji će se gušiti.” U sahih-hadisu kojeg prenosi Nesai, u rivajetu od Ebu-Jesira, spominje se da je Poslanik, s.a.v.s., učio dovu: “Bože moj, utičem Ti se od pada, duboke starosti, potopa, požara, i utičem Ti se od toga da me šejtan zaposjedne pri smrti...” El-Munavi u “Fejdu”, (2/148), tumačeći riječi “da me šejtan zaposjedne pri smrti” kaže: “Tj. izazove padavicu i uništi mi vjeru i razum 'pri smrti,' svojim napadima koji uklanjaju tlo ispod nogu i oduzimaju razum. Zna se desiti da on zagospodari čovjekom u momentu dok napušta dunjaluk, te ga odvodi u zabludu ili ga spriječava u činjenju tevbe... ”
Ibn-Tejmijje u “Medžmu’ul-fetava”, 24/276, kaže: “Ulazak džina u ljudsko tijelo potvrđen je i moguć shodno mišljenju ehlis-sunneta vel-džema’ata. Allah, dž.š., kaže: “Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio...” (El-Bekare, 275) U sahih hadisu prenosi se od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Šejtan kola po čovjeku poput krvi.” Abdullah, sin Ahmeda b. Hanbela, kaže da je upitao svoga oca: “Neki ljudi smatraju da džin ne ulazi u tijelo osobe koja ima padavicu?” On je odgovorio: “Lažu, sinko moj. To upravo šejtan govori preko njegovog jezika.” Ibn-Tejmijje na ovo dodaje: “Ovo je poznato i rašireno. Dešava se da čovjek oboli i da govori jezikom kojeg ne poznaje. Također, zna biti udaran udarcima koji bi jako djelovali i na devu, a on ne osjeća udarce niti zna šta govori. Dešava se da ljudi, kao i prostirka na kojoj sjede, budu pomjerani, te da se predmeti pomjeraju sa jednog na drugo mjesto itd. Onaj ko ovo vidi uvjeren je da je ono što govori ljudskim jezikom i pomjera predmete neko strano tijelo a ne čovjek.”
Ibn-Tejmijje, također, kaže: “Među muslimanskom ulemom nema onih koji negiraju ulazak džina u tijelo padavičara i drugih osoba. Ko to negira i tvrdi da to Šerijat ne priznaje – slagao je na Šerijat. U šerijatskim dokazima ne postoji ništa što bi ukazivalo na negiranje ulaska džina u ljudsko tijelo.”
Prema tome, ulazak džina u ljudsko tijelo potvrđen je Kur’anom, sunnetom i idžmaom . slaganjem ehlis-sunneta vel-džema'ata, uz to da smo naveli riječi nekih od njih.
Što se tiče Allahovih riječi “Oni nikome, bez Alahove dozvole, ne mogu naškoditi,” one su jasan dokaz da džini ne mogu nikome naškoditi, bilo sihrom, padavicom, ili nekom drugom vrstom uznemiravanja ili zabluđivanja, osim Allahovim dopuštenjem. Tako Hasan el-Basri kaže: “Allah njima prepusti koga hoće, a ne dozvoli im vlast nad onim nad kojim neće. Nikome, bez Allahove dozvole, ne mogu naškoditi, kao što to Uzvišeni i kaže. Šejtan, tj. džin nevjernik, ponekad zaposjedne vjernike zbog njihovih grijeha, udaljavanja od zikra, tevhida i iskrenosti u ibadetu. Što se tiče Allahovih dobrih robova, šejtan nad njima nema vlasti, kao što veli Uzvišeni: “Ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojima! A Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik! ” (El-Isra', 65)
Arapi u džahilijetu su ovo vrlo dobro znali i navodili u svojim pjesmama. E’aša je živost svoje deve poredio sa džinima:

U dolini se noću pokazuje
kao da ju je iz grupe džina napalo ludilo.

Uzroke padavice i džinskih napada objašnjava Ibn-Tejmijje (Medžmu’ul-fetava, 19/39): “Zaposjedanje čovjeka od strane džina biva zbog strasti, prohtjeva i ljubavi, kao što se to desi između ljudskih bića. Češći je slučaj da se to dogodi zbog mržnje i osvete. Naprimjer, to se desi ako ih ljudi uznemiravaju, ili oni pomisle da ih žele uznemiravati, npr., mokraćom, posipanjem vrelom vodom, ili, pak, ubijanjem nekoga od njih. Obzirom da među njima vlada neznanje i nasilje oni dotične ljude, iako oni nisu bili svjesni tih prestupa, kazne većom kaznom od one koju zaslužuju. Ponekad se to dešava bez razloga i iz zlobe, kao što je slučaj i sa pokvarenjacima među ljudima.”
Smatram da je spas od svega toga u zikru i učenju bismille pri otpočinjanju svih poslova, kao što se u sahih-predajama prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., učio bismillu i zikr prije činjenje velikog broja poslova, kao što su jelo, piće, jahanje životinje, ulazak na mjesto obavljanja nužde, odnos sa suprugama itd.
Vezano za liječenje od navedenog, Ibn-Tejmijje (Medžmu’ul-fetava, 19/42), kaže: “Kada džini napadnu čovjeka treba ih obavijestiti o Allahovim, dž.š., i Poslanikovim, s.a.v.s., propisima, narediti im dobro a zabraniti loše, kao što se radi i sa ljudima – kako stoji u Kur’anu: 'Mi ne kažnjavamo dok ne pošaljemo poslanika.'” Zatim nastavlja: “Ako se džin ne prepadne naših naredbi i objašnjenja dozvoljeno ga je tjerati, grditi, prijetiti mu i proklinjati ga. Tako je uradio Poslanik, s.a.v.s., sa šejtanom koji mu je htio baciti plamen u lice. Tada je tri puta izgovorio: 'Utječem se Allahu od tebe i proklinjem te Njegovom kletvom.' (Prenosi Buharija) Protiv šejtana pomaže zikr i učenje Kur’ana, posebno Ajetul-kursije. Poslanik, s.a.v.s., kaže: 'Ko je prouči kod sebe će imati Allahovog čuvara, te mu se šejtan neće približiti sve dok ne osvane.'” (Prenosi Buharija) Učenje sura El-Felek i En-Nas, također, mnogo pomaže u zaštiti od džina i šejtana.
Za duhovnog liječnika koji se u liječenju ne pridržava navedenog možemo kazati da nimalo neće pomoći bolesnome. Na kraju da kažemo kako se ovo pitanje može još detaljnije obrazlagati, ali je i ovo dovoljno onome ko hoće poslušati. Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.
(Muhammed Mahmud Nedždi, Mesail ve resail, str. 23)

Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Munedždžid - 53 str.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Pet Nov 07, 2008 4:12 am

Postoji li veza između mogućnosti slijeđenja tragova i stupanja u brak sa džinima

Pitanje
Među ljudima je rašireno mišljenje da neka plemena imaju jaku intuiciju i sposobnost slijeđenja tragova. Smatra se da je razlog posjedovanja ove sposobnosti to što se neki njihov predak oženio od džina. Koliko je ovo tačno?Odgovor
Ovo je netačno i nije mi poznato da se od ljudskog bića i džina može roditi čovjek. Razlog je to što džini nemaju tijelo, nego su oni, uprkos svojoj sposobnosti da se pojavljuju u različitim oblicima, duhovna bića. Što se tiče ovih osoba koje prepoznaju tragove i neke druge stvari, to su ljudi sa jakom intuicijom i mentalnim sposobnostima, te širokim iskustvom i spoznajom. Allah, dž.š., je dao da postoje razlike u tragovima i širini stopa, kao što postoje i lako uočljive razlike među ljudima u visini i boji kože. Možemo vidjeti sto hiljada ljudi a da ne nađemo dvojicu istih u svim osobinama. To je razlog i objašnjenje kako se ovi ljudi odlikuju nad drugima i kako prepoznaju tragove i sličnosti. Allah, dž.š., najbolje zna.
(Ibn-Džibrin, El-lu’lu’ul-mekin min fetava Ibn-Džibrin, str. 15)

Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Munedždžid - 52 str.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Pet Nov 07, 2008 4:14 am

Neki ljudi tvrde da pomoću džina mogu povećati imetak

Pitanje
Postoji neki čovjek koji tvrdi da sarađuje sa džinima i da je u mogućnosti davati višestruke zarade onome ko bude sarađivao njim. Kad mu se naprimjer, preda milion, on uz pomoć jasminovog ulja sarađuje sa džinima, te kasnije isplati zaradu od otprilike pet miliona. Šta mislite o tvrdnjama ovoga čovjeka i da li je istina da džini onome ko ih koristi mogu donositi novac?Odgovor
Smatram da ovo nije dozvoljeno, jer obično saradnja sa njima biva nakon što im se približi onim što oni vole. Sihirbaz se približava šejtanu preko onoga što on voli, tako da ne može valjati ono što on uradi. Takav je spomenuti slučaj sa upotrebom jasminovog ulja. To je prevara i zarađivanje novca na nedozvoljen način, a ponekad bi se moglo smatrati i kockom. Šejtanove radnje mogu biti samo plod fikcije i sihra. Znamo da oni ne posjeduju imetak i robu - kao mi, pa kada čovjeku daju nešto od toga to može biti samo nestvarna fikcija ili krađa od ljudi. Stoga nije ispravno sarađivati s njima.
Stvarnost pokazuje da su mnogi od ovih “čudotvoraca”, koji tvrde da mogu uvećavati i umnožavati novac, lažovi, varalice i pljačkaši. Novine su pune vijesti u ovom smislu, da nas Allah sačuva.

Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Munedždžid - 52 str.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Sre Dec 10, 2008 5:26 am

Da li je dozvoljeno čitati horoskop???

ImageDa li je dozvoljno čitati horoskop???
Es-selamu alejkum! Želio bih saznati kakav je propis u vezi sa horoskopom i utjecajem zvijezda na čovjekov život? Da li zvijezde i datum rođenja utječu na čovjekovu sudbinu?


Cijenjeni brate u vjeri, pošto je literatura u kojoj se mogu naći horoskopi prisutna na tržištu već duže vrijeme, zato su i islamskim učenjacima upućena bezbrojna pitanja o toj tematici. Rezimirano ćemo ti spomenuti njihove fetve, a nakon toga u cijelosti jednu ili dvije fetve o tome.
Čitanje horoskopa nije dozvoljeno, kao što nije dozvoljeno vjerovati u ono što piše u njima. Muslimani vjeruju, na osnovu mnogih argumenata, da budućnost – gajb ne zna niko osim Uzvišeni Allah. Mnogo je argumenata koji potvrđuju spomenutu činjenicu – da jedino Uzvišeni Allah poznaje gajb, to nam potvrđuju riječi Uzvišenog: “U Njega su ključevi gajba, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne a da On za njega ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi’’ (El-En’am – Stoka, 59); kao i riječi: ''Reci: 'Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi – gajb'; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.'' (En-Neml – Mravi, 65)

Predskazivanje budućnosti – gatanje, strogo je zabranjeno, što svakako obuhvata horoskope, gledanje u fildžan, gledanje u dlan i sl.
Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik rekao: ''Ko ode gataru -vračaru ili proroku, te povjeruje u ono što mu kaže, taj je uznevjerovao – negirao ono što je objavljeno Muhammedu.'' (Ebu Davud, Tirmizi, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)
Zaista je čudno kako ljudi vjeruju horoskopu, nekoj ciganki gatari, vjeruju u fildžan, grah i kašike, a ne vjeruju u ono što im je rekao Allahov Poslanik, koji ne govori po hiru svome, već je to objava od Allaha. On kao najodabranija ličnost, Allahov poslanik, nije poznavao gajb, a da ga zna neka ciganka, neki sihirbaz?! Jedne prilike je djevojčica pjevala u prisustvu Allahovog Poslanika, pa kada je kazala: ''Među nama je Poslanik koji zna šta će biti sutra'' , naredio joj je da to više ne ponavlja, i da pjeva ono što je pjevala prije, govoreći da gajb – budućnost ne poznaje niko osim Uzvišenog Allaha.'' (Buharija)
Jedan od učenjaka kojem je postavljeno pitanje o horoskopima je i veliki učenjak današnjice, šejh Abdur-Rahman ibn Nasir el-Berrak (čija je fetva objavljena na poznatom web sajtu islamtoday), koji između ostalog kaže: ''Govor i tvrdnje da položaji zvijezda imaju utjecaja na ljude i događanja na Zemlji, uistinu je govor proroka i vračara, koji u islamu nema nikakvu težinu – batil, to se smatra lažnim pripisivanjem sebi poznavanja budućnosti – gajba, a općepoznato je da gajb ne zna niko osim Uzvišeni Allah: ''Reci: 'Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi – gajb; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.'' (En-Neml – Mravi, 65)
Muslimani treba da se čuvaju od lažljivaca – gatara i proroka, koji zloupotrebljavaju njihovo neznanje. Muslimanu nije dozvoljeno da ide proroku, niti da ga pita o nečemu. Kazao je Allahov Poslanik: ''Ko ode gataru – vračaru ili proroku, te povjeruje u ono što mu kaže, taj je uznevjerovao – negirao ono što je objavljeno Muhammedu.'' (Ebu Davud, Tirmizi, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Elvedin Pezić, prof.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Uto Dec 23, 2008 5:04 pm

Da li jaka bolest ublažuje grijehe?

ImagePITANJE: Da li teškoće smrtne agonije i bolesti ublažavaju grijehe? Molim Vas da odgovorite.


ODGOVOR: Svakako, sve što zadesi čovjeka: bolest, nesreća, briga ili tuga, pa čak i trn koji ga ubode, briše njegove grijehe. Uz to, ako se strpi i nada se nagradi od Allaha, imat će nagradu za sabur koji je pokazao prilikom nedaće koja ga je zadesila. Nema razlike između nedaća koje čovjeka zadese prilikom smrti i onih prije. Sve nedaće vjernicima brišu grijehe, na što ukazuju riječi Uzvišenog: ”Kakva god vas nesreća zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.” (Eš-Šura, 30.)
Ako nedaće bivaju zbog onoga što smo zaradili, onda to ukazuje na to da one brišu one grijehe koje smo uradili i zaradili.
I Vjerovjesnik, s.a.v.s., obavijestio je da vjernika ne zadesi briga, tuga, ili bol, čak i ubod trna, a da mu Allah, dž. š., time ne izbriše grijehe.

Šejh Ibn-’Usejmin

Fetve o ženskim pitanjima- sakupio Muhammed el-Musnid 182 srt.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Uto Dec 23, 2008 5:10 pm

DA LI JE DOZVOLJENO PISATI I NOSITI ZAPISE

PITANJE:
U Sudanu ima ljudi koji sebe nazivaju šejhovima (hodžama), a koji bolesnicima i onima koji su pogođeni sihrom pišu zapise. Kakav je status onih koji se koriste njihovim uslugama i onih koji to pišu?


ODGOVOR:
Rukja (ono što se uči bolesniku) iz Kur'ana, kao i propisane dove su dozvoljeni. Prenosi se od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da je ashabima učio rukju. Učio je sljedeću dovu:
"Rabunallahullezi fis - semavati tekadese ismuke, emruke fis - semavati vel - erdi, kema rahmetuke fis -semai fedž'al rahmeteke fil - erdi. Enzil rahmeten min rahmetike vešfi min šifaike ala hazel - vedž'a." (Naš Gospodar je Allah Koji je na nebesima. Slavljeno neka je Tvoje ime, Ti upravljaš nebesima i Zemljom. Neka Tvoja milost bude ne Zemlji kao što je i na nebesima. Spusti svoju milost i izliječi ovaj bol.) I onda bi onaj kome je bilo učeno ozdravio.
Od šerijatski utemeljenih dova je i naredna:
"Bismillahi erkike min kulli dain juzike min šerri kulli nefsin ev ajnin hasidin Allahu ješfike bismillahi erkike." (U ime Allaha, učim ti rukju od svake bolesti koja te pati od zla svake zavidne duše i oka. Allah te izliječio! U ime Allaha, učim ti rukju.)
Od šerijatski opravdanih i poznatih načina liječenja je da čovjek stavi ruku na mjesto gdje osjeća bol i kaže: "Euzubillahi ve 'izetihi min šerri ma edžid ve uhaziru." (Utječem se Allahu Njegovom veličinom od zla koje osjećam i kojeg se plašim.)
Islamska ulema se razišla o pitanju pisanja ajeta, zikrova i njihovog vješanja; neki su to dozvolili, dok su drugi zabranili. Ispravnije je mišljenje onih koji to smatraju zabranjenim, zato što se tako nešto ne prenosi od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Ono što se od njega, sallallahu ‘alejhi ve sellem, prenosi, jeste učenje nad bolesnikom. Ispisivanje ajeta i njihovo stavljanje bolesniku oko vrata ili u njegov jastuk je, prema ispravnijem od dva mišljenja, zabranjeno, zato što se ne prenosi u validnoj islamskoj tradiciji. Svaki čovjek koji neku stvar učini sebebom (uzrokom) za nešto drugo - bez dozvole Šerijata - počinio je jednu vrstu širka. Ovo kažemo ne gledajući stanje ljudi koji to čine (šejhovi, hodže). Uvijek postoji mogućnost da je neko od njih vračar, koji piše loše i zabranjene stvari. Ako je to zaista tako, onda nema sumnje u zabranu. Zato su učenjaci rekli: "Rukja je dozvoljena, ukoliko je njen sadržaj poznat i ukoliko ne sadrži širk."
ŠEJH IBN USEJMIN80
(Fetve učenjaka dvaju harema – 80 str.)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Uto Dec 23, 2008 5:11 pm

VJEROVANJE VRAČARIMA KOJI TVRDE DA LIJEČE KUR’ANOM

PITANJE:
Postoje ljudi koji za sebe tvrde da se bave narodnom medicinom. Kada sam otišao jednom takvom "ljekaru”, tražio je od mene da napišem svoje i majčino ime i rekao da mu naredni dan ponovo dođem. Kada mu se dođe sljedeći dan, dotični “ljekar” uspostavlja “dijagnozu”. Ima među njima i onih koji govore da pri liječenju koriste Allahov, dželle šanuhu, govor. Šta vi mislite o tim ljudima i kakav je propis u pogledu posjećivanja ovih "ljekara"?


ODGOVOR:
Ako neko pri liječenju drugih postupa na gore navedeni način, nema sumnje da se takva osoba korsti radom džina i pri tome tvrdi da poznaje gajb (nepoznato). Kod takvih ljudi se nije dozvoljeno liječiti, niti se smiju pitati za kakav savjet. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, govoreći o ovoj skupini ljudi, upozorava:
"Ko ode vračaru i pita ga o nečemu, neće mu se primiti namaz četrdeset noći (dana)."
Od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, se prenosi velik broj vjerodostojnih hadisa kojima se zabranjuje odlazak vračarima i sihirbazima, postavljanje pitanja njima, a prije svega se zabranjuje vjerovanje u ono što oni govore. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem:
"Ko ode vračaru, pa povjeruje u ono što on govori počinio je kufr (nevjerstvo) u ono što je objavljeno Muhammedu.”
Ko tvrdi da zna nešto od gajba, koristeći se bilo kojom metodom (bilo da se radi o ispitivanju imena oca, majke, rođaka i sl.), je vračar i on je od onih za koje vrijedi Poslanikova, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zabrana o vjerovanju u ono što oni govore.
Takve ljude treba izbjegavati i oni se ni za šta ne smiju pitati. “Liječenje” je kod njih svakako zabranjeno; makar tvrdili da liječe Kur'anom.
ŠEJH IBN BAZ
(Fetve učenjaka dvaju harema – 71 str.)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Uto Dec 23, 2008 5:12 pm

LIJEČENJE OD LUDILA

PITANJE:
Neki ljudi, kada im neko od bližnjih oboli od ludila, odlaze narodnim “ljekarima” koji prizivaju džine izvodeći čudne radnje. Nakon što se bolesnik zadrži kod njih određeno vrijeme, saopće mu da je uzrok bolesti džin; tj. sihr. Zatim počnu sa liječenjem bolesnika i on “ozdravi”. Za takav poduhvat, njima se daju ogromne svote novca. Kakav je stav Šerijata o ovome i o zapisima sa kur'anskim ajetima, koji se kasnije stavljaju u vodu i piju?ODGOVOR:
Lječenje oboljelog od ludila kur'anskim ajetima i ljekovima je dozvoljeno, ukoliko je onaj ko to radi, nosilac ispravne akide (vjerovanja) i dosljedan sljedbenik Šerijata.
Što se, pak, tiče onih koji za sebe tvrde da znaju nešto od gajba (samo Allahu, subhanehu ve te’ala, poznatog) ili koji prizivaju džine, kao i nepoznatih i sumnjivih osoba (o kojima se ništa pouzdano ne zna), kao što je i način njihovog “liječenja” nepoznat; svima njima nije dozvoljeno odlaziti, pitati ih nešto, niti se “liječiti” kod njih. Ovo kažem zbog riječi Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji je rekao:
"Ko ode vračaru i pita ga o nečemu, neće mu se primiti namaz četrdeset dana."
Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je također rekao:
"Ko ode vračaru, pa povjeruje u ono što on govori, počinio je kufr (nevjerstvo) u ono što je objavljeno Muhammedu.”
Hadisi koji govore o zabrani odlaska i pitanju vračara za savjet su mnogobrojni. Vračari su svi oni koji tvrde da znaju gajb i koji se pomažu džinima, kao i oni iz čijih se postupaka može zaključiti da čine nešto od toga.
Povodom takvih se prenosi poznat hadis kojeg bilježe imam Ahmed i Ebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca (džejjid) od Džabira – Allah, dželle šanuhu, neka je njime zadovoljan - u kojem kaže:
"Upitan je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, o nušreti, pa je rekao: ‘To je od šejtanskoga posla.’”
Učenjaci su za nušret rekli da su predislamski Arapi sihr liječili sihrom. Ovome se pridodaje svako liječenje u kojem se pomoć traži od vračara.
Treba znati da liječenje svih bolesti (kao i sve vrste duševnih bolesti) treba biti na dozvoljen i šerijatski utemeljen način. Kao što je to učenje nad bolesnikom, upućivanjem dove i sl. Kaže Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem:
"Rukja je dozvoljena ako nije širk."
Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao:
"O Allahovi robovi, liječite se, ali se nemojte liječiti haramom (onim što je zabranjeno)."
Dozvoljeno je pisanje ajeta i šerijatski utemeljenih dova šafranom po čistom tanjiru ili čistim listovima, koji se zatim saperu, a bolesnik to popije. Onaj koji tako liječi mora biti poznat po svom dobru i ustrajnosti u Allahovoj, subhanehu ve te’ala, vjeri. Ovakav način liječenja se prenosi od velikog broja selefa (ispravnih prethodnika ovog ummeta), kao što to bilježi Ibn – Kajjim - Allah, subhanehu ve te’ala, mu se smilovao - u svome djelu “Zadul mead”. Uspjeh je od Allaha, dželle šanuhu.
ŠEJH IBN BAZ
(Fetve učenjaka dvaju harema – 72 str.)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Ned Jan 11, 2009 4:37 am

Pitanje: Ulazak sa kur'anskim ajetima i zapisima protiv sihra i uroka, u zahod?

Pitanje: Pročitao sam negdje tekst po naslovom ''BONTON I ADABI DRUŽENJA S KUR'ANOM'', u kojem se u pretposljednjoj tezi kaže: ''Ne ulaziti sa "te'avizima", tj. kur'anskim ajetima i zapisima protiv sihra i uroka, u zahod, izuzev ako su dobro umotani u kožu ili u srebreni okvir, što će se smatrati isto kao da su ti ajeti u tvojim prsima.'' Zanima me koliko je ovo ispravno, s obzirom da mi je poznato da bilo kakvo nošenje zapisa ustvari nije dozvoljeno. Da vas Allah, s.v.t., nagradi!


Odgovor: Nije dozvoljeno unošenje u WC ili nošenje prilikom vršenja nužde na otvorenom bilo čega na čemu piše Allahovo ime ili na čemu je napisano nešto od kur'anskih ajeta. Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao prsten na kojem je pisalo ''MUHAMMEDUN RESULULLAH'', pa ga je skidao prilikom vršenja nužde. (Ibn Madže)

Isto tako nije dozvoljeno nošenje zapisa koji sadrže nešto drugo osim ajeta i dova koje su došle sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, naučenog konca i sl. Oko zapisa na kojima su ispisani samo ajeti ili sunnetske dove ima razilaženja islamskih učenjaka, ali je sigurnije i ispravnije da se i one ne nose. Ebu Bešir Ensarijj, radijallahu anhu, prenosi da je bio sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na nekim njegovim putovanjima, pa je poslao izaslanika (s naredbom) da na vratu nijedne deve ne ostane ogrlica od strune ili (je rekao) ''...ogrlica, a da ne bude otkinuta.'' (Buharija, br. 3005.) (Detaljnije pogledati djelo ''KNJIGA TEVHIDA I RADOST PRAVOVJERNIH'', str. 93.)

Allah najbolje zna!

Odgovorio: Ikanović M.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Ned Jan 11, 2009 4:40 am

Pitanje: Od koga dolaze misli koje čovjeka progone i tjeraju na psovke?

Pitanje: Prvo da se zahvalim što ste se javili. Mnogo mi znači i hvala vam mnogo, da vas Allah nagradi! Od koga dolaze misli koje čovjeka progone u smislu da ga tjeraju na psovke koje se odnose na vjeru i Gospodara, i kako se riješiti takvih misli?
Odgovor: Spomenute misli za koje pitate dolaze od šejtana! Uzvišeni Allah u suri En-Nas kaže: ”Od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi.” (En-Nas, 4-5) Ibn Abbas je, u komentaru ovog ajeta, rekao: ”To je šejtan koji je uz čovjeka, kada je čovjek nemaran, šejtan mu unosi loše misli, a kada čovjek spomene Allaha, šejtan pobjegne.” (Tefsir Ibn Kesir, 4/750)

Čovjek musliman treba da zna da je na ovom dunjaluku kako bi bio iskušan. Najveća iskušenja za čovjeka muslimana jesu ona koja ga odvraćaju od Pravog puta. Kao što drugi ljudi muslimane pokušavaju da odvrate od Pravog puta na razne načine, tako isto i šejtani ljudima unose razne misli kako bi ih odvratili od islama. U svim tim slučajevima čovjek nije grješan sve dok se ne odazove onima koji ga pozivaju. Tako, ako se čovjek odazove čovjeku koji ga poziva da ostavi namaz, bit će grješan! Tako isto i kada su u pitanju ružne misli. Ako čovjeku npr. dolaze misli da, ne dao Allah, opsuje Allaha, čovjek nije grješan, jer su to iskušenja za koja zna da su od šejtana i zna kako da im se odupre, ali ako bi se čovjek odazvao tim mislima pa opsovao Allaha, onda biva grješan.

Jedan broj islamskih učenjaka kaže da šejtan dolazi sa takvim mislima onome za koga je izgubio nadu da će ga odvratiti od Pravog puta, pa onda želi da ga na taj način prepada i zastrašuje.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže u hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim od Ebu Hurejre: “Zaista je Allah mom ummetu oprostio ono što im duše njihove govore, sve dok ne izgovore ili urade po tome.” (Buharija, 2391, Muslim, 327)

Također u hadisu koji bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Nekome od vas doći će šejtan i govorit će mu: ‘Ko je stvorio ovo’, ‘ko je stvorio ovo’, sve dok mu ne kaže: “Ko je stvorio Allaha”. Pa kada mu to kaže, neka čovjek zatraži zaštitu kod Allaha od šejtana i neka se prođe.” (Buharija, 3102, Muslim, 343)

Imam Muslim u svom Sahihu zabilježio je hadis od Ebu Hurejre, r.a., u kojem se kaže da su neki ashabi došli Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekli: ”Dolaze nam misli kojih se ustručavamo spomenuti?’’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., im je rekao: ”Stvarno vam dolaze?”Ashabi rekoše: “Da!” Poslanik, s.a.v.s., im reče: ”To vam je čisti iman.”

Kaže imam Nevevi u komentaru: ”Smatranje tih misli nečim velikim i strah od toga da čovjek to izgovori, a kamoli da u to povjeruje, može se pojaviti samo kod nekoga čiji se iman upotpunio i od koga se udaljila svaka sumnja.” (Šerhu Sahihi Muslim, 1/59)

Dakle, iz navedenog možemo zaključiti da su takve misli samo nešto čime šejtan pokušava da odvrati muslimana sa Pravog puta i da ga zastraši i ožalosti. Stoga, kada ti dođu takve misli, treba da znaš od koga su, da zatražiš zaštitu kod Allaha, da Allaha što više spominješ, da znaš da čovjek radi njih nije grješan, da su takve misli dolazile i onima koji su bili u društvu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i što je najvažnije, da znaš da je strah od takvih misli Poslanik, s.a.v.s., nazvao – ČISTIM I PRAVIM IMANOM!

A Allah najbolje zna!Hfz. Dževad ef. Gološ

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Ned Jan 11, 2009 4:43 am

Pitanje: Brak između Ramazanskog i Kurbanskog bajrama?

Pitanje: Od mnogih ljudi čuo sam da nije lijepo sklapati brak između Ramazanskog i Kurbanskog bajrama, ali nikada mi niko nije objasnio zašto, tako da nikada nisam ni bio siguran da li je ovo istina. Ako vam ne bi bilo teško da pojasnite ovo pitanje. Unaprijed hvala.


Odgovor: Sklapanje braka između Bajrama ili u bilo koje drugo vrijeme je šerijatski dozvoljeno. Allahov Poslanik, s.a.v.s., oženio se u mjesecu ševvalu iako je on mjesec između dva Bajrama. Dakle, poslije ramazana i prije zul-hidždžeta. Neki islamski pravnici, fakihi, smatraju poželjnim ovaj period za vjenčanja. Muslimanu nije dozvoljeno da osjeća bilo kakav vid praznovjerja u pogledusklapanja braka između dva Bajrama. Ovakav čin je grijeh zbog kojeg se čovjek musliman mora pokajati.

Korijen ovog ubjeđenja dolazi još iz vremena fatimijsko-rafidijske države. Naime, u to vrijeme širila se ideja o zabrani veselja jer su se tobože pripremali za mjesec muharrem. Smatrali su da su ovo mjeseci tuge i oplakivanja Husejna i ehlul-bejta.

Od Aiše, r.a., prenosi se da je rekla: ‘’Allahov Poslanik, s.a.v.s., me oženio u ševvalu. Koja je to žena bila sretnija od mene!’’ (Buharija)

Urve prenosi da je Aiša, r.a., smatrala poželjnim da se sklapa i stupa u brak u mjesecu ševvalu. (Sahih Muslim)

Imam Nevevi kaže: ‘’Aiša, r.a., ovim je imala za cilj oboriti teoriju paganskih običaja koji su bili zastupljeni među ljudima. Smatrali su da je pokuđeno i loše stupati u brak u ševvalu. Ovakvo ubjeđenje je neistinito i bez ikakvog utemeljenja.’’ (Komentar na Muslimov Sahih)

Ibn Kesir kaže: ‘’Poslanikovo, s.a.v.s., stupanje u brak sa Aišom u mjesecu ševvalu je odgovor i odbacivanje teorije paganskih običaja o zabrani sklapanja braka između dva Bajrama.’’ (Bidaje ve-nihaje)

Imam Ševkani tvrdida ovajhadis nepodrazumijeva poželjnost sklapanja braka između dva Bajramanego daje braku tomperiodu dopušten ida setime neprihvata samateorija o poželjnosti ovog čina. (Nejlul-evtar)

Dakle, ako se uzme u obzir da je ovakvo ubjeđenje praznovjerje, onda muslimanu nije dozvoljeno vjerovati ili sevladati poovakvim stavovima.Allahov Poslanik,s.a.v.s., kaže: ‘’Učinio je širk onajkoga odnamjere odvratinjegovo praznovjerje.’’ (Musned odimama Ahmeda)

Kao zaključak iz prethodnih predaja može se reći da je vjerovanje u nepoželjnostsklapanja brakaizmeđu dva Bajrama praznovjerje.Brak jedopuštenosklapati usvim vremenima.Allah najboljezna.
Harmin Suljić

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Ned Jan 11, 2009 4:46 am

Pitanje: Kako se obavlja spajanje namaza?

Pitanje: Kako se obavlja spajanje namaza? Da li se između dva namaza koja se spajaju predaje selam ili se dva namaza klanjaju sa jednim selamom? Isto tako me zanima (ako se između namaza predaje selam) da li ćemo zikriti između namaza ili samo na kraju drugog spojenog namaza?Da vas Allah, s.v.t., nagradi dobrim na oba svijeta. Amin!
Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Spajanje namaza je opširna tematika, i ja ovom prilikom ne bih govorio o uvjetima koje su učenjaci postavili da bi bilo dozvoljeno insanu da spaja namaze, stoga ćemo se zadovoljiti sa odgovorima na postavljeno pitanje.

Osoba koja spoji namaze, klanjat će svaki namaz posebno, tj. klanjat će jedan namaz i završiti ga predavajući selam, zatim će klanjati drugi namaz i ponovo završiti predavanjem selam.Što se tiče drugog dijela pitanja, smatram, a Allah najbolje zna, da je prioritetnije da čovjek ne zikri nakon prvog namaza prilikom spajanja namaza, zato što po tom pitanju postoji razilaženje islamskih učenjaka, koliko vremenski čovjek može da rastavi spajanje namaze. Neki učenjaci su kazali da, ako je vremensko razdoblje između namaza kratko i zbog potrebe – kao uzimanje abdesta, da to ne smeta validnosti spajanja namaza, neki učenjaci su dozvolili i više od toga, shodno tome da li se spaja namaz u prvom ili drugom namaskom vremenu. Kako ne bismo otežavali pojašnjavanjem tih situacija i mišljenja učenjaka, onima koji žele spojiti namaze najbolje je da spoje namaze bez vremenskih prekida između spajanih namaza, ako za prekidom ne postoji potreba.Korisno je spomenuti da se prilikom spajanja namaza uči jedan ezan, a nakon toga uči se ikamet za svaki namaz posebno.A Allah najbolje zna!Odgovorio: Pezić Elvedin

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Ned Jan 11, 2009 4:48 am

Pitanje: Da li je haram igrati igre na sreću?

Pitanje: Da li je haram igrati igre na sreću, konkretno, na pakovanju mnogih proizvoda postoji kupon koji treba popuniti i poslati na nekakva izvlačenja ako kupimo taj proizvod? Volio bih da mi na ovo pitanje konkretno odgovorite. Unaprijed vas selamim i zahvaljujem vam se!
Odgovor: Spomenuta pojava veoma je česta u današnjim trgovinama ili marketima. U suštini, cilj takve ponude je promidžba robe s namjerom da se što bolje proda ili da se u te trgovine privuče što veći broj mušterija. Vlasnici, uglavnom, za učestvovanje u igri uvjetuju da se kupi roba u visini određene novčane vrijednosti (npr. 50 KM). Svi oni koji naprave toliki ili veći račun imaju pravo učestvovati u igri. Postoji i drugi vid takve nagradne igre, a to je da se kupi određeni artikl na kojem se nalazi kupon za učešće i kupovinom tog artikla stječemo pravo na učešće u nagradnoj igri.

U svakom slučaju može da se radi o nekoliko situacija:

Prva je da se za učešće u igri uvjetuje kupovina iz iste trgovine ili kupovina određene vrste artikla. U ovome slučaju učešće u nagradnoj igri je zabranjeno, jer takvo natjecanje spada u kockanje koje je islamom strogo zabranjeno. Uzvišeni Allah je rekao: ''O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste bili spašeni.'' (El-Maide, 90.)

U ovoj vrsti natjecanja učesnik ili gubi ili dobiva, pa je zbog toga zabranjena jer se ubraja u hazardne igre i tuđi imetak (imetak drugih učesnika) se bespravno uzima. Ako onaj ko učestvuje u nagradnoj igri uzima artikle radi toga da bi učestvovao u nagradnoj igri i nema potrebe za kupovinom tog artikla ili robe, ono što dobije u igri zabranjeno mu je uzeti. Ako u osnovi ne namjerava da dođe do nagrade ili želi i nagradu, ali mu je i artikl potreban, tada se ne smatra hazardnom igrom, međutim i u ovom slučaju nagradna igra je zabranjena jer uzima bespravno imetak ostalih učesnika koji su kupili artikle s namjerom da učestvuju u igri, a nisu dobili nagradu.

Druga situacija je da se za učešće u nagradnoj igri uvjetuje kupovina robe određene vrijednosti (npr. 20 KM). Ovaj slučaj je kao i prethodni i ulazi u hazardne igre.

Treća situacija je kada vlasnik trgovine uz kupovinu određenog artikla daje i neki drugi artikl, kao naprimjer uz kupovinu neke vrste deterdženta poklanja i omekšivač za rublje. Ovaj vid, iako ga neki islamski učenjaci zabranjuju, nije šerijatski sporan, jer mušterija u svakom slučaju dobiva, a i sam prodavac tu nagradu daje kao poklon. Ovo je sve pod uvjetom da zbog tog poklona ne povećava cijenu artikla.

Četvrta situacija je da vlasnik trgovine svakome omogućava da učestvuje u nagradnoj igri bez uvjetovanja kupovine u toj trgovini ili nekih drugih uvjeta i u tom slučaju učešće nije zabranjeno. Međutim, u svakom slučaju bolje je da se nagradne igre u trgovinama izbjegavaju, jer je bliže čestitosti i bogobojaznosti. Allah opet najbolje zna.


Abdulvaris Ribo, prof

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Ned Jan 11, 2009 4:49 am

Pitanje: Da li se Kur´an može učiti bez abdesta?

Pitanje: Da li se Kur´an može učiti bez abdesta? Da vas Allah nagradi najljepšom nagradom!
Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!Cijenjeni brate, vaše pitanje u osnovi je jednosmisleno, ali neki ljudi postavljaju ovakvo pitanje želeći da pitaju da li se može učiti Kur’an – držeći mushaf u rukama bez abdesta, zato ćemo u odgovoru spomenuti obje situacije, kako biste vi na kraju dobili željeni odgovor.

Ako ste svojim pitanjem mislili na učenje Kur’ana bez dodirivanja mushafa, onda je to dozvoljeno po konsenzusu – jednoglasnom stavu islamskih učenjaka, ali je pohvalno –preporučeno da insan abdesti prije učenja Kur’ana. Kazao je imam Nevevi, rhm: “Pohvalno je da abdesti osoba koja želi da uči Kur’an – bez dodirivanja mushafa, a da uči bez abdesta dozvoljeno je po jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka, o tome postoje mnogi poznati hadisi.”Jedan od argumenata kojim su to potkrijepili su riječi Aiše, r.a.: “Allahov Poslanik je spominjao Allaha u svakoj situaciji.” (Buharija – mualekan, i Muslim)

Također, to potvrđuju hadisi u kojima je spomenuto da bi Poslanik nakon buđenja iz sna sjedeći u postelji proučio deset zadnjih ajeta iz sure Ali Imran. (Buharija i Muslim)Ako ste svojim pitanjem mislili na učenje Kur’ana bez abdesta držeći mushaf u rukama, po tom pitanju islamski učenjaci su se “žestoko” razišli. Stav četiri pravne škole: hanefijske, malikijske, šafijske i hanbelijske, jeste da u osnovi nije dozvoljeno dodirivati mushaf osim osobi koja je pod abdestom, osim u iznimnim situacijama (oni su za svoj stav spomenuli više argumenata, koje ne bi spominjao bojeći se da se vaše pitanje nije odnosilo na ovu vrstu učenja).

Imam Ibn Hazm, rhm., smatrao je da je dozvoljeno u osnovi da se dodiruje mushaf bez abdesta, smatrajući da ne postoje jasni dokazi koji ukazuju na obaveznost abdesta pri učenju Kur’ana iz mushafa.

Svakako je mišljenje četiri pravne škole sigurnije, i zbog toga prioritetnije, dok je mišljenje imama Ibn Hazma izuzetno jako i zaslužuje svako poštovanje, a preferiranjem ovog mišljenja čovjek bi olakšao ljudima i približio im učenje Kur’ana.A Allah najbolje zna!


Odgovorio: Pezić Elvedin

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Ned Jan 11, 2009 4:50 am

Pitanje: Interesuje me da li umrli ima koristi od proučenog Jasina iz Kur’ana?

Pitanje: Interesuje me da li umrli, tj. neko od rodbine ko je umro, ima koristi od proučenog Jasina iz Kur’ana? Znam da mi je dozvoljeno moliti, ali konkretno me to interesuje, jer dešava mi se da recimo moja majka, ili brat, kaže da je sanjala tog i tog pa misli da joj je obaveza, zato što je tog nekog sanjala, da ga se sjeti tako što će proučiti ili zamoliti nekog da prouči Jasin za tu određenu osobu. Nadam se da ste koliko-toliko razumjeli moje pitanje i šta konkretno da kažem osobi koja tako razmišlja? Unaprijed hvala i da vas Allah, dž.š., nagradi za uloženi trud. Selam alejkum!
Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Vaše pitanje sadrži dvije stvari: prvo, da li je utemeljeno ubjeđenje da je čovjek obavezan da prouči nešto od Kur’ana osobi koju je vidio u snu;

drugo, da li će koristiti mejitu ako bi insan proučio nešto od Kur’ana namijenivši nagradu od tog učenja mejitu?Što se tiče prvog dijela pitanja, meni nije poznato da za to postoji validan argument. A da bi neka stvar bila obavezna ili čak pohvalna i da se radi s nijjetom ibadeta, za to treba da postoji jasan i validan argument.A što se tiče drugog dijela pitanja, većina islamskih učenjaka, kako to spominje šejhul-islam u svojim fetvama, smatrala je da ako bi čovjek proučio nešto od Kur’ana (bez uzimanja novčane naknade za učenje) i nagradu učenja poklonio nekome od mrtvih, da će to koristiti mejitu. To je stav šejhul-islama Ibn Tejmijje i njegovog učenika Ibnul-Kajjima, rhm.Napomena: Spominje šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm., da niko od selefa – prvih generacija nije smatrao dozvoljenim niti propisanim plaćanje za učenje Kur’ana koje će se pokloniti mejitu.A Allah najbolje zna!Odgovorio: Pezić Elvedin

Odgovori