Pitanja i odgovori

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Sre Avg 09, 2006 6:52 am

Pitanje: Dijete mi je bolesno i leži u postelji od rođenja. Ljekari nisu ustanovili određenu vrstu bolesti. Nedavno mi je jedna prijateljica savjetovala da odem kod neke žene koja gleda u grah, jer ona, navodno, može da mi kaže lijek za moje dijete. Da li je meni dozvoljeno da odem kod nje?


Odgovor: Toj ženi i njoj sličnim osobama nije dozvoljeno odlaziti niti u ono što one govore vjerovati, jer su takve osobe vračari koji tvrde da znaju šta će se desiti u budućnosti (gajb), a Poslanik a.s. je rekao: “Ko ode vračaru pa ga o nečemu upita neće mu namaz biti primljen četrdeset noći.” (Sahih Muslim, Kitabus-selam.) U drugom sahih hadisu on je rekao: “Ko ode proroku ili vračaru i povjeruje mu ono što on kaže, on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu.” (Ahmed u Musnedu, Baqi musned el-muksirin.) Hadisa u ovom značenju ima puno. Prema tome, tebi je haram toj ženi otići i u ono što ona kaže povjerovati. Preporučio bih ti, ipak, da odeš kod nekoga ko liječi Kur‘anom i svoje usluge ne naplaćuje, da takva osoba provjeri da li je bolest tvoga djeteta povezana sa sihrom (vradžbinom) ili šejtanskim dodirom (messom). Ukoliko se o tome radi, osoba koja liječi Kur‘anom, uz Allahovu dž.š. pomoć i podršku, može pomoći. Osobama koje gledaju u grah, findžan, koje vračaju i bave se sličnim poslovima, preporučio bih da se toga prođu, da se iskreno pokaju Allahu dž.š. i da zatraže oprost od onih kojima su, eventualno, neko zlo nanijele. Odgovornim u Islamskoj zajednici, a naročito imamima koji su svjesni značenja svoga imameta i svoje odgovornosti, skrećem pažnju da su dužni da narod zaštite od varalica koje se na tuđim mukama bogate. Allahov je Poslanik a.s. rekao: “Ko od vas vidi neko loše djelo, neka ga izmijeni (ukloni) svojom rukom (prisilno), a ako ne bude u stanju neka to uradi riječima (neka naređuje i savjetuje da se ukloni), a ako ni to ne bude u stanju, neka ga bar srcem svojim prezire, a to je najslabiji čin imana.” (Sahih Muslim, Kitabul-iman.) Sve one koji varaju ljude, bilo gdje i bilo kako, dužni smo spriječiti, radi dobra svih nas, kako onih koji varaju tako i onih koje varaju. Bilo bi dobro kada bi Islamska zajednica, na osnovu tačne, precizne i naučno utemeljene istrage, označila takve osobe, upozorila svijet na njihove šerijatski-nezakonite aktivnosti i zatražila od vlasti da zaštite narod.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Feb 05, 2007 8:30 am

Moj dedo se, po povratku s hadždža, ove godine naglo razbolio. Neko mu je preporučio da ode kod hodže da mu zapiše. Hodža mu je napravio zapise i rekao da jedne stavi u vodu i tu vodu pije, druge da stavi u jareću krv i da se tom krvi, nakon što prenoći okupa. Moj dedo je sve to uradio, iako sam ga ja savjetovao da to ne čini. Interesuje me da li je moj dedo tim postupkom pokvario svoj hadždž?

Nije dozvoljeno ići gatarima, astrolozima i sihirbazima, nije dozvoljeno njih pitati niti u ono što govore vjerovati. Odlazak njima ili vjerovanje u ono što oni govore može biti veliki grijeh, a može biti i širk. Poslanik, s.a.v.s, je u mnogim hadisima upozorio na to i zabranio svojim sljedbenicima da s njima imaju posla. U vjerodostojnom hadisu on veli: “Ko dođe pogađalu ili vraču i povjeruje u ono što kaže, on je zanijekao ono što je objavljeno Muhammedu” (Ahmed, Musned, “Baki musned el-muksirine”, br. 9171)
“Ko dođe pogađalu i pita ga o nečem, namaz mu neće biti primljen četrdeset noći.” (Muslim, Sahih, “Kitabus-selam”, br. 4137)
“Nije od nas ko pravi sihr i na čiji zahtjev se pravi, ko vrača i na čiji zahtjev se vrača i ko vjeruje u loše predznake. Ko ode vračaru i povjeruje mu ono što veli zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu.” (Zabilježio Bezzar sa dobrim senedom.)
Na osnovu prethodnog, može se kazati da je tvoj dedo pogrešno postupio iz dva razloga. Prvo, što je otišao hodži, a nije otišao ljekaru. Ispravno bi bilo da je prvo otišao ljekaru, pa ukoliko ljekar ne bi uspio uspostaviti tačnu dijagnozu, a on i dalje bio bolestan, tada bi bilo uputno da ode do onih koji liječe učenjem Kur’ana i dovama i koji ne ucjenjuju ljude, dakle, onih koji to rade na šerijatski ispravan način. Drugo, pogriješio je što je otišao hodži koji očito ne liječi na šerijatski način. Postupak tog hodže liči mi na postupak sihirbaza ili varalice. To zaključujem na osnovu zapisa za koji je rekao da se stavi u krv. Naime, krv koja teče (demun meshuhu) je nečista, pa kako da se time čovjek liječi!? Poslanik, s.a.v.s, kaže: “Allah, uistinu, nije dao da vaše izlječenje bude u onom što je haram.” (Bejheki, a Ibn Hibban veli da je hadis vjerodostojan) “Allah je spustio bolest i lijek, i dao da svaka bolest ima lijek. Liječite se, a nemojte se liječiti s haramom.” (Ebu Davud, Sunen, “Kitabut-tibb”, br. 3376) Pretpostavljam da su i sami zapisi nerazumljivi i po tom osnovu zabranjeni, a možda u njima ima kufra i širka!?
Što se dedinog hadždža tiče, nadam se da ga nije izgubio, jer, nadam se da u svemu tome nije širk počinio. Samo se širkom brišu dobra djela. Uzvišeni Allah, veli: “Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti.” (Ez-Zumer, 65)
Naravno, ako dedin odlazak tom hodži bude upisan kao veliki grijeh, na vagi (mizanu) na Sudnjem danu, sigurno će imati težinu koja može uzrokovati da loša djela prevagnu, a posljedice toga svima su poznate.
Preporučio bih tvome dedi da se iskreno pokaje Allahu, dž.š, i da se više nikad ne vrati tom grešnom djelu, kao što bih preporučio tom hodži da traži halal-zaradu i ne vara ljude. Ako već želi da se tim poslom bavi, neka nauči šerijatski ispravan način liječenja i neka ne dopusti da ga šejtan vodi očitom stranputicom i velikom zabludom.

Novi horizonti

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Feb 05, 2007 8:44 am

Liječenje od ludila
Neki ljudi, kada im neko od bližnjih oboli od ludila, odlaze narodnim “ljekarima” koji prizivaju džine izvodeći čudne radnje. Nakon što se bolesnik zadrži kod njih određeno vrijeme, saopće mu da je uzrok bolesti džin; tj. sihr. Zatim počnu sa liječenjem bolesnika i on “ozdravi”. Za takav poduhvat, njima se daju ogromne svote novca. Kakav je stav Šerijata o ovome i o zapisima sa kur'anskim ajetima, koji se kasnije stavljaju u vodu i piju?Lječenje oboljelog od ludila kur'anskim ajetima i ljekovima je dozvoljeno, ukoliko je onaj ko to radi, nosilac ispravne akide (vjerovanja) i dosljedan sljedbenik Šerijata. Što se, pak, tiče onih koji za sebe tvrde da znaju nešto od gajba (samo Allahu, subhanehu ve te’ala, poznatog) ili koji prizivaju džine, kao i nepoznatih i sumnjivih osoba (o kojima se ništa pouzdano ne zna), kao što je i način njihovog “liječenja” nepoznat; svima njima nije dozvoljeno odlaziti, pitati ih nešto, niti se “liječiti” kod njih. Ovo kažem zbog riječi Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji je rekao: "Ko ode vračaru i pita ga o nečemu, neće mu se primiti namaz četrdeset dana."* Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je također rekao: "Ko ode vračaru, pa povjeruje u ono što on govori, počinio je kufr (nevjerstvo) u ono što je objavljeno Muhammedu.”** Hadisi koji govore o zabrani odlaska i pitanju vračara za savjet su mnogobrojni. Vračari su svi oni koji tvrde da znaju gajb i koji se pomažu džinima, kao i oni iz čijih se postupaka može zaključiti da čine nešto od toga. Povodom takvih se prenosi poznat hadis kojeg bilježe imam Ahmed i Ebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca (džejjid) od Džabira – Allah, dželle šanuhu, neka je njime zadovoljan - u kojem kaže: "Upitan je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, o nušreti, pa je rekao: ‘To je od šejtanskoga posla.’”*** Učenjaci su za nušret rekli da su predislamski Arapi sihr liječili sihrom. Ovome se pridodaje svako liječenje u kojem se pomoć traži od vračara. Treba znati da liječenje svih bolesti (kao i sve vrste duševnih bolesti) treba biti na dozvoljen i šerijatski utemeljen način. Kao što je to učenje nad bolesnikom, upućivanjem dove i sl. Kaže Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: "Rukja je dozvoljena ako nije širk."**** Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: "O Allahovi robovi, liječite se, ali se nemojte liječiti haramom (onim što je zabranjeno)."***** Dozvoljeno je pisanje ajeta i šerijatski utemeljenih dova šafranom po čistom tanjiru ili čistim listovima, koji se zatim saperu, a bolesnik to popije. Onaj koji tako liječi mora biti poznat po svom dobru i ustrajnosti u Allahovoj, subhanehu ve te’ala, vjeri. Ovakav način liječenja se prenosi od velikog broja selefa (ispravnih prethodnika ovog ummeta), kao što to bilježi Ibn – Kajjim - Allah, subhanehu ve te’ala, mu se smilovao - u svome djelu “Zadul mead”. Uspjeh je od Allaha, dželle šanuhu.******

ŠEJH IBN BAZ
* Muslim, Sahih, poglavlje: “Selam”, 2230.

** Ebu Davud, poglavlje: “Medicina”, 3904; Tirmizi, poglavlje: “Čistoća”, 135; Ibn Madže, poglavlje: “Čistoća”, 639. i Ahmed, 2/408.-476.

*** Ahmed, 3/294. i Ebu Davud, poglavlje: “Medicina”, 3868.

**** Muslim, poglavlje: “Selam”, 2200.

***** Ebu Davud, poglavlje: “Medicina”, 3874.

****** Šejh Ibn Baz, “Fetava hejeti kibaril – ulema”, 1.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Feb 05, 2007 8:47 am

U Sudanu ima ljudi koji sebe nazivaju šejhovima (hodžama), a koji bolesnicima i onima koji su pogođeni sihrom pišu zapise. Kakav je status onih koji se koriste njihovim uslugama i onih koji to pišu?Rukja (ono što se uči bolesniku) iz Kur'ana, kao i propisane dove su dozvoljeni. Prenosi se od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da je ashabima učio rukju. Učio je sljedeću dovu:

"Rabunallahullezi fis - semavati tekadese ismuke, emruke fis - semavati vel - erdi, kema rahmetuke fis -semai fedž'al rahmeteke fil - erdi. Enzil rahmeten min rahmetike vešfi min šifaike ala hazel - vedž'a." (Naš Gospodar je Allah Koji je na nebesima. Slavljeno neka je Tvoje ime, Ti upravljaš nebesima i Zemljom. Neka Tvoja milost bude ne Zemlji kao što je i na nebesima. Spusti svoju milost i izliječi ovaj bol.) I onda bi onaj kome je bilo učeno ozdravio.*

Od šerijatski utemeljenih dova je i naredna: "Bismillahi erkike min kulli dain juzike min šerri kulli nefsin ev ajnin hasidin Allahu ješfike bismillahi erkike." (U ime Allaha, učim ti rukju od svake bolesti koja te pati od zla svake zavidne duše i oka. Allah te izliječio! U ime Allaha, učim ti rukju.)**

Od šerijatski opravdanih i poznatih načina liječenja je da čovjek stavi ruku na mjesto gdje osjeća bol i kaže: "Euzubillahi ve 'izetihi min šerri ma edžid ve uhaziru." (Utječem se Allahu Njegovom veličinom od zla koje osjećam i kojeg se plašim.)***

Islamska ulema se razišla o pitanju pisanja ajeta, zikrova i njihovog vješanja; neki su to dozvolili, dok su drugi zabranili. Ispravnije je mišljenje onih koji to smatraju zabranjenim, zato što se tako nešto ne prenosi od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Ono što se od njega, sallallahu ‘alejhi ve sellem, prenosi, jeste učenje nad bolesnikom. Ispisivanje ajeta i njihovo stavljanje bolesniku oko vrata ili u njegov jastuk je, prema ispravnijem od dva mišljenja, zabranjeno, zato što se ne prenosi u validnoj islamskoj tradiciji. Svaki čovjek koji neku stvar učini sebebom (uzrokom) za nešto drugo - bez dozvole Šerijata - počinio je jednu vrstu širka. Ovo kažemo ne gledajući stanje ljudi koji to čine (šejhovi, hodže). Uvijek postoji mogućnost da je neko od njih vračar, koji piše loše i zabranjene stvari. Ako je to zaista tako, onda nema sumnje u zabranu. Zato su učenjaci rekli: "Rukja je dozvoljena, ukoliko je njen sadržaj poznat i ukoliko ne sadrži širk."****

ŠEJH IBN USEJMIN

*Ebu Davud, poglavlje: “Medicina”, 3892. Od Ebu Derdaa i Ahmed, 6/21, od Fudalete.

**Muslim, poglavlje: “Selam”, 2186.

***Ibid, 2202.

****Šejh Ibn Usejmin, Akidetske fetve, str.309. – 310.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Feb 05, 2007 8:48 am

Da li postoji dokaz za to da džin može ući u čovjekaPostoji dokaz, kako u Kur'anu, tako i u sunnetu da džin može ući u čovjeka. U Kur'anu su to riječi Uzvišenog Allaha: "Oni koji kamatu jedu, dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio…"* Ibn - Kesir, rahimehullah, je rekao: "Dići će se iz svojih kaburova, na Sudnjem danu, kao što se diže onaj koji je poludio i koga je šejtan dodirom izbezumio." Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je to stanje opisao sljedećim riječima: "Doista se šejtan kreće sinom Ademovim kao što se kreće krv."** El – Eš’ari, rahimehullah, prenoseći stavove ehli - sunneta vel džema’ata: "Oni (ehli - sunnet) govore da džin ulazi u tijelo onoga koga je zahvatilo ludilo." Kao dokaz navodi spomenuti ajet. ‘Abdullah (sin imama Ahmeda) - Allah im se smilovao – je rekao: "Rekao sam svome ocu: ‘Ima ljudi koji misle da džin ne može ući u tijelo insana.’ Odgovorio mi je: ‘Lažu, sine. To je on (šejtan) koji govori njihovim jezikom.’" Imam Ahmed i Bejhaki prenose hadise u kojima stoji da je Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, doveden dječak koji je bio poludio, pa je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, govorio: "Izađi, Allahov neprijatelju!" U drugom predajama stoji da je govorio: "Izađi, Allahov neprijatelju! Ja sam Allahov Poslanik!"*** Nakon ovoga, dječak je ozdravio. Iz navedenog vidimo da za ulazak džina u čovjeka postoji dokaz - kako u Kur'anu, sunnetu, tako i riječima ispravnih prethodnika. Praksa isto pokazuje. Pored toga ne smijemo negirati činjenicu da ludilo može imati i druge uzroke; kao što je slučaj oštećenja nervnog sistema i tome sl.****

ŠEJH IBN USEJMIN

*Prijevod značenja Kur’ana, El – Bekare, 275.

**Buharija, poglavlje: “Itikaf”, 2038. i Muslim, poglavlje: “Selam”, 2175.

***Ahmed, 4/171-173; El – Hakim, 2/617. i Bejhaki, poglavlje: “Značenje”, 6/24.-26.

****Šejh Ibn Usejmin, Zbirka fetvi i pisama, 1/293. – 294.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Feb 05, 2007 8:56 am

Kojim načinom se liječiti od sihra?Postoje dva načina liječenja od sihra:

Prvi način: Da se to čini Kur'anom Časnim, šerijatski utemeljenim dovama i dozvoljenim lijekovima. Ovo je dozvoljen način, zato što je u njemu korist za oboljelog, a u isto vrijeme, za sobom ne povlači nikakvu štetu.

Drugi način : Islamska ulema smatra da je zabranjeno odstranjivanje sihra sihrom, zato što je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bio pitan o nušretu (običaj predislamskih Arapa da liječe sihr sihrom), pa je rekao: "To je od šejtanskoga posla."* Polazeći od ovog hadisa, postaje jasno da je uklanjanje sihra sihrom zabranjeno. Čovjek, koji je iskušan sihrom, treba da se obrati Uzvišenom Allahu dovom, tražeći da to zlo otkloni od njega. Kaže Uzvišeni Allah: "A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli."** I kaže Allah, subhanehu ve te’ala: "Onaj Koji se nevoljniku, kada mu se obrati, odaziva, i Koji zlo otklanja i Koji vas na Zemlji nemjesnicima postavlja. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju!"*** A Allah, dželle šanuhu, je Taj Koji uspjeh daje.****

ŠEJH IBN USEJMIN
* Ahmed, 3/294. i Ebu Davud, poglavlje: “Medicina”, 3868.

** Prijevod značenja Kur’ana, El – Bekare, 186.

*** Prijevod značenja Kur’ana, En – Neml, 62.

**** Šejh Ibn Usejmije, “El – medžmus – semin”,1.
_________________

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pon Feb 05, 2007 8:59 am

Es selamu alejkum! InšaAllah uskoro ću dobiti sina; volio bih znati šta se uči protiv uroka? Naš bosanski narod koristi neki crveni konac na koji se prouči nešto, pa se to stavi djetetu na ruku. Recite mi šta je najbolje za moje dijete po Sunnetu? Da vas Allah, dželle šanuhu, nagradi!Es selamu alejkum! InšaAllah uskoro ću dobiti sina; volio bih znati šta se uči protiv uroka? Naš bosanski narod koristi neki crveni konac na koji se prouči nešto, pa se to stavi djetetu na ruku. Recite mi šta je najbolje za moje dijete po Sunnetu? Da vas Allah, dželle šanuhu, nagradi!

Alejkumu selam. Uroci postoje i samo Allahovom voljom mogu uticati na ljude. Oni mogu doći i od vjernika i od nevjernika, kako zlonamjerno, tako i dobronamjerno, ali su posljedice uvijek iste - bude loše po onoga koga pogode. Postoje dvije vrste zaštite od uroka: islamska i neislamska (zabranjena). U zabranjenu zaštitu ulazi i nošenje pomenutih končića, a dokaz njihove zabranjenosti stoji u Časnom Kur'an u i u hadisu. Rekao je Uzvišeni u prijevodu značenja sure El-Felek: „Reci: 'Utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla onih koje pušu u čvorove, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!'“ Uzvišeni kaže u prijevodu značenja sure El – En'am : „Ako te od Allaha neka nevolja pogodi, pa niko je osim Njega ne može otkloniti.“ (17. ajet) Kod Hakima nalazimo hadis u kojem Allahov Poslanik, sallallahu ' alejhi ve sellem, kaže: „A što se tiče tih (čvorova ili uzlova) neće ti povećati ništa osim opterećenja; odstrani ih od sebe, jer ako bi umro s njima nikad se ne bi spasio od Džehennema.“ Od potpunosti našeg islama jeste da zabrane upotpunjuje bolje i adekvatnije rješenje. Tako postoje propisane dove i zikrovi koje učimo, kako sebi, tako i svojoj djeci. U Buharijevom « Sahihu » nalazimo hadis gdje stoji da bi Allahov Poslanik, sallallahu ' alejhi ve sellem, tražio zaštitu kod Allaha , subhanehu ve te'ala, za svoja dva unuka Hasana i Husejna, radijallahu anhuma, riječima: „Tražim utočište za vas u Allahovim potpunim riječima od svakog šejtana i nevaljalca i od svakog pokudnog oka.“ Također, možeš učiti i po tri puta sljedeće sure: El - Ihlas, El - Felek i En - Nas, tj. sastavit i dlanove i proučit i ove tri sure, a zatim pljucnuti u njih tri puta i potrati po sebi ili djetetu i tako učinit i tri puta. Ako budeš u mogućnosti zakolji kurban za svoje dijete (akika), jer će tako imati još veću zaštitu, inšaAllah. Molim Uzvišenog Gospodara da sačuva i našu i vašu djecu, i sve muslimane širom svijeta. Amin .

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sub Feb 10, 2007 4:36 am

Es-Selamu alejkum!!

Dragi moj brate,
pišem ti ovo jer nemam kome da se obratim za savjet anonimno već samo
ovdje... Anonimno iz razloga što imam jedan problem kojeg se stidim, i kojeg
bi želio ovdje iznijeti, da bi me inšaAllah uz Allahovu pomoć mogao
posavjetovati šta da radim!

Naime, počeo sam redovno namaz obavljati prije možda godinu ipo dana i
Allahovom milošću sam se vratio vjeri i koliko toliko sam odbacio od sebe
dosta ružnih stvari i navika džahilijeta i trudim se da što više slijedim
sunnet našeg Poslanika s.a.v.s. i sunnet prvih generacija muslimana!
Elhamduillah Allahovom voljom to ide, jer Allah upućuje na pravi put onoga
koga On hoće, a ostavlja u zabludi onoga koga On hoće.
Međutim dragi brate, u određenim vremenskim razdoboljima hvata me nešto
čudno, da kažem uhvati me neki gaflet, koji traje nekoliko dana i zaista u
tih nekoliko dana ovlada šejtan mojim razumom i tada počinim dosta grijeha!
Većinom to biva slučaj da udari na moj polni organ, pa se bojim da ne
počinim veći haram, jednostavno se ne mogu kontrolisati više... (ne obaram
pogled pred haramom, upuštam se u besposlene razgovore sa djevojkama, a
Allah me samo čuva da ne bude nešto više)
Kada osjetim to često se osamim u kući i ne izlazim nigdje,
ali tada mi se samo plače i najradije bih lupao glavom od zid ili čupao sebi kosu.
Pokušavam učiti Kur'an ali ne mogu, ili ako ga učim uopste nisam mislima
prisutan, a tako je i sa namazom.
Kada nisam u ovom periodu, dakle kada sam u nazovi "normalnom" stanju
ponovo se uz Allahovu pomoć povratim ibadetu i mnogo se kajem što počinim u
prethodnom periodu, ali ni tada moje srce nije u potpunosti mirno! Često me
obuzima sumnja u iman, pa me onda i to počne odvračati od ibadeta, i srce mi
se stegne zbog toga...
Ovo je zasigurno sve posljedica moga griješenja i možda me Allah kažnjava
tako da u duši nikada nisam miran, Allah samo zna...

Nadam se, brate, da si me shvatio i da ćes mi moći ponuditi nekoliko
savjeta šta da radim!

P.S. Nisam u mogućnosti da se ženim i Allah samo zna kada ću to biti...

Ve alejkumus-Selam ve rahmetullahi ve brekatuhu ve magfiretuhu!

Stav ehlusunneta vel-džemata je da iman vjernika raste i opada. Raste činjenjem dobrih dijela i pokornošću, a opada griješenjem i nepokornošću. Čovjek mora biti svjestan da je ovaj svijet mejdan borbe između dobra i zla, tj. istine i neistine. Šejtan nastoji čovjeka odvesti sa pravog puta po svaku cijenu. Ono što proživljavaš, uvaženi moj brate, nije ništa drugo do šejtansko djelovanje i nastojanje da te odvrati od Allahovog puta. Međutim, on ti ne može nauditi osim Allahovom voljom i odredbom. Ako budeš bio iskreni Allahov rob, pazio na granice koje je postavio tvoj Gospodar, čineći naređeno i ostavljajući zabranjeno i ne pretjerivajući u dozvoljenom, Allah ti je obećao da će te sačuvati šejtanskih presvlačenja i njegovih spletki. Sam šejtan je priznao da neće moći nauduti iskrenim robovima, kako stoji u Kur'anu: "Gospodaru moj, reče- zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na Zemlji poroke lijepim učiniti i sve ih zavoditi, osim Tvojih iskrenih robova među njima." Nakon toga Uzvišeni kaže: "Ti nećeš imati nikakve vlasti nad Mojim robovima, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih koji su zalutali." (15/39-42). Budući da se osjećaš jako slabim pred suprotnim polom, tebi je obaveza izbjegavati bilo kakve kontakte sa djevojkama, naročito one za koje postoji mogućnost ostvarenja nekakve "veze" koja nije legitimna po šerijatu. Ako nisi u stanju oženiti se, onda posti pa ćeš se tako, uz Allahovu pomoć, sačuvati zla i nemorala. Međutim, obaveza ti je stvarati sebi uvijete za ženidbu i požuriti da upotpuniš i drugo polovicu imana koja ti je itekako potrebna.
Nastoj sebi naći lijepo društvo koje će te podsjetiti na Allaha i koje će ti ukazivati na tvoje greške koje poćiniš.
Nastoj planirati svoje vrijeme i ne dozvoli šejtanu da kod tebe nađe praznine, jer ako čovjek svoju dušu ne uposli sa dobrom, onda ona njega uposli sa zlom.
Spominji često Allaha i puno zikri, jer se time sprečavaju šejtanska djelovanja i njegove vesvese.
Dovi da te Allah zaštiti od prokletog šejtana i njegovih vojski.
Kada staneš na namaz sjeti se da stojiš pred Vladarem svih vladara i da se obraćaš svome Uzvišenom Gospodaru Azze ve Džell.
Što više nauči od šerijatskog znanja, jer znanje presjeca sve šejtanske puteve.
Ako imaš mogućnosti obaviti hadždž ili umru, obavi, jer hadždž i umra uistinu vraćaju čovjeka ponovo u život, a Allah najbolje zna. Uz dovu Plenenitom Gospodaru da te sačuva svakog zla na ovom i budućem svijetu, Amin!
Es-Selamu alejkum!

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (15.10.2005)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sub Feb 10, 2007 6:07 pm

Pitanje:
Obolio sam od teške bolesti i molim Allaha, dž.š, da mi da strpljenje i ozdravljenje. Čitajući Kur’an u suri El-Bekare naišao sam na 196. ajet u kom stoji: “A onaj među vama koji se razboli ili ga glavobolja muči, neka se postom, ili milostinjom, ili kurbanom iskupi.” Ja bih želio kurban zaklati i milostinju dati, a moji ukućani bi za mene postili. Molim da mi pojasnite kako se kurban kolje, šta se uči, kome se meso dijeli, kome ću milostinju dati i mogu li za mene moji ukućani postiti. Da Vas Allah, dž.š, nagradi!Odgovor:

Na početku upućujem dovu Allahu, dž.š, da Vam olakša i dā brzo ozdravljenje i da vam u iskušenju učvrsti strpljenje, jer ako se čovjek u bolesti strpi i bude zahvalan Allahu, dž.š, to strpljenje može biti iskupljenje za njegove grijehe, tako da kad ozdravi, ili preseli, bude čist od grijeha kao što je bio kad ga je majka rodila.
Tražiti lijek je propisano, kao što je propisano moliti Allaha dž.š, da čovjeku podari zdravlje i izlječenje. Naravno, potrebno je poznavati ādābe dove koja se upućuje Allahu, dž.š. U ādābima dove se, između ostalog, navodi da je lijepo prije dove učiniti neko dobro djelo. U konkretnom slučaju, to može biti milostinja koja će se dati muhtādžu, dakle, osobi kojoj je pomoć potrebna. Što više ta osoba bude radosnija i Allahu, dž.š, na toj pomoći zahvalnija, sve više će i ta pomoć biti vrednija, odnosno sevapnija. Isto tako, dobro djelo može biti i post. Kada neko posti nafilu (dobrovoljni post) radi Allahovog, dž.š, zadovoljstva, a potom (pred iftar i nakon iftara) uputi Allahu, dž.š, dovu, veća je šansa da ta dova bude primljena.
Dobro djelo može biti i klanje kurbana. Kada čovjek, radi Allahovog, dž.š, zadovoljstva, zakolje kurban, pa meso podijeli onima koji će se mesu obradovati, Allahu, dž.š, se na tome treba zahvaliti i dovu (Njemu) za onog ko je bio uzrok tom dobru uputiti, tada je veća šansa da Allah, dž.š, tu dovu primi.
Na osnovu prethodno spomenutog, preporučujem našem bratu da zakolje kurban na način na koji se kurban kolje, s nijetom da mu Allah, dž.š, olakša stanje, da sve meso podijeli i da Allaha, dž.š, puno moli, iskrenom dovom, da mu olakša stanje. Isto tako, neka udijeli milostinju i neka moli Allaha, dž.š. Što se posta tiče, preporučujem njegovim ukućanima da poste dobrovoljni (nafila) post, a da pred iftar i nakon iftara mole Allaha, dž.š, da bolesniku olakša stanje u kom se nalazi.
I na kraju, da napomenem da se spomenuti ajet odnosi na hadžiju/hadžinicu koji nisu u stanju ispuniti određene hadžske obrede. Njima je Allah, dž.š, propisao iskup koji se ogleda u postu, milostinji i kurbanu, ovisno o ispuštenom obredu. Dakle, ne odnosi se na stanje navedeno u pitanju.

priredio: dr. Sukrija Ramic

din786
Mlađi član
Postovi: 70
Pridružio se: Sub Jan 07, 2006 8:05 am

Post od din786 » Ned Feb 11, 2007 2:39 am

Esselamu Alejkum

Pokušavam već duže vrijeme da nađem svoju drugu polovinu imana, ali nemam uspjeha.
Uvijek dođe do neke odbojnosti ili kod mene prema toj osobi, ili kod nje prema meni. Kasnije sam ustanovio da je kod mene u pitanju sihr.
Učena mi je rukja i radio sam nekolike terapije, međutim uspjeh je bio djelimičan.
Sada je već prošlo dosta vremena i to još postoji.
Pa bih postavio pitanje, da li će čovjek imati nagradu na onome svijetu ako se u ovom slučaju strpi i izbori se protiv svojih strasti i ostane čedan i neoženjen cijeli život?

Ve alejkumus-Selam!

Brate moj, ženidba je sunnet Poslanika, s.a.v.s., a neki učenjaci ženidbu smatraju farzom. Jedan od ashaba je rekao da se neće ženiti pa je Poslanik, s.a.v.s., kazao: "Ko ostavi moj sunnet ne pripada meni" (Buharija i Muslim).
Smatram da se trebaš hitno oženiti i to sa pravom muminkom, upotpuniti svoj iman, pa ćeš se tako lakše suprostaviti šejtanu u šejtanskoj vojsci koja uznemirava Allahove robove na zemlji.
Prenosi se od Ibn-Mesuda da je rekao: "Kada bi moja supruga preselila poslije ikindije-namaza, ne bih dočekao akšam bez žene, bojao bih se da ne preselim te noći pa sretnem Allaha kao neoženjen čovjek." U drugoj predaji stoji da je Ibn-Mesuda kazao: "Kada bih znao da ću umrijeti u narednih deset dana, a ja neoženjen, oženio bih se kada bih imao mogućnosti bojeći se fitneta." Ibn-Hazm u El-muhalla, 10/25-26. Prenosi se od Muaza Ibn-Džebela da je na smrtnoj postelji kazao: "Oženite me, jer ne volim sresti Allaha kao neoženjen." Vidjeti El-umm, 5/42 od imama Safije, Es-Sunenul-kubra, 6/452 i Marifetus-sunen, 6/101 od imama El-Bejhekija, El-muhalla, 10/26 i Hulasatul-bedril-munir, 2/148 od Ibn-Mulekkina.
Neka te ne zabrinjava sihr, mnogi muslimani imaju sihr pa žive i obožavaju Allaha, bore se protiv šejtana i njegovih pristalica. Molim Allaha da ti pomogne i opskrbi te čednom i pobožnom ženom.
Es-Selamu alejkum!

odgovorio Mr. Safet Kuduzović

din786
Mlađi član
Postovi: 70
Pridružio se: Sub Jan 07, 2006 8:05 am

Post od din786 » Uto Feb 13, 2007 8:24 pm

Pitanje:
Ja sam jedna muslimanka koja zbog svega što se desilo i danas osjećam
krivnju u sebi. Naime, ja sam se razvela prije nepunu godinu dana. Voljeli
smo se i sam brak je bio zasnovan na islamskim principima. Razlog moga
puštanja ne znam zasigurno, ali sumnjam da bi to moglo biti i sihr za
rastavljanje jer kad analiziram i svoje i njegovo stanje, ima više simptomakoji ukazuju na to, pogotovo što on ima rodbinu koja se bavi time. Nikad nije htio pristati da idemo na liječenje, već je govorio samo meni, da jaidem. Ni ja nisam išla nikako u toku braka a prije braka sam išla i bilo je sveu redu.Ja i danas kad čitam vaše odgovore na tu temu tad pogotovo nemam miraod savjesti koja me grize, iako ja danas pokušavam na sve moguće načineda drugima dokažem da je on savjestan musliman i vjernik. Cini mi se dasam napravila više štete nego što ću s sada tim napraviti koristi. Ja sam mu
nudila i da se pomirimo zbog djeteta ali on neće ni da čuje za to. Ne da, davodim dijete sa sobom a on ga neće sebi, je li zato što ga nema gdje ili šta...zaista ne znam.Sada mene savjetuju da ga pokušam "zavesti" tako što ću koristiti dozvoljennačin, ako postoji takav način molim vas da mi ga objasnite ili da misavjetujete šta mi je najbolje raditi jer ja hoću da moje dijete živi skupa sa svojim roditeljima ali ne znam šta mi je dozvoljeno na tu temu raditi. Molimvas da mi pomognete uz Allahovu pomoć da učinim sve što je u mojoj
mogućnosti da ga pokušam vratiti jer kad čitam vaše članke u časopisu Saff tek tad vidim da nisam uložila ni truna napora da zadržim svoga muža i oca svoga djeteta,da vas Allah obilato nagradi za vaš uloženi trud.
Odgovor:
Iz vašeg pitanja da se razumjeti da ste vi razvedeni već godinu dana. Dakle čovjek s kojim ste živjeli više nije vaš muž, svejedno šta je bio razlog razvoda. S obzirom da
je isteklo vrijeme iddeta (tj. obaveznog pričeka nakon razvoda braka) u kojem je
muž imao pravo da vas vrati, vi ste sada razvedeni talaki bainom, što znači da se ne možete vratiti svome mužu osim u slučaju da vas on ponovo zaprosi i da vas ponovo
uz mehr i ugovor o braku vjenča. Jedino u ovom slučaju vi ćete a i on ispravnopostupiti i vaš brak će biti priznat kod Allaha Uzvišenog, ako Bog da. Što se tiče„dozvoljenog“ zavođenja kako ga vi ovdje nazivate, nužno je da shvatite da ste visada stranci jedno drugom iako ste bili u braku i rodili dijete. Prema tome, nikakav
vid zavođenja ne dolazi u obzir prije dogovora o ponovnom zasnivanju braka. Nakonšto se ponovo vjenčate, može se govoriti o problemu koji vi ovdje aktuelizirate, akoji je veoma važan.
Vaš bivši muž vam je predložio da ga „zavedete“ na dozvoljen halal način što govorio jednom velikom problemu u bošnjačkim brakovima. Iz njegovog prijedlogapokušavam nazrijeti i mogući problem koji je možda uticao na razvod braka. Dakle,nedostatak fizičke privlačnosti. To je inače čest problem u BiH. Obostran je. Prisutan
je kako kod muškaraca, tako i kod žena. Supruga se poslije udaje prestaje zanimatiza svoj izgled i opću pojavu. Počinje se oblačiti neskladno i neuredno, što još više
odbija muža od nje. Mnoge muslimanke nalaze ispriku u ljepoti i čednosti vlastiteduše, istovremeno previđajući da se ta duša ljubi i miluje kroz tijelo. Većini muškaraca brak je samo cilj koji se ženidbom postiže. Kada to postigne, on svojuenergiju usmjerava na nešto drugo. Svemu daje prednost nad suprugom i brakom.
On smatra da je učinio mnogo i da brak sada treba da se odvija sam po sebi.Moja je preporuka ženama koje primjećuju nezainteresiranost svoga muža za njihovfizički izgled koriste dozvoljenu vrstu „sihra“ o kojoj će nešto naći u knjizi „Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza“. Radi se o tome da žene treba sve od sebe da učine da se u svakom trenutku svome mužu fizički dopadnu. U vremenu nasilne erotike i
sveprisutne pornografije, normalno je da čovjek traži pojačano tjelesno zadovoljstvokod svoje supruge. O ovom problemu Poslanik s.a.v.s. govori u hadisu: „Kada neko od vas sretne ženu koja mu se fizički svidi, neka dođe svojoj suprugi i neka zadovoljisvoju potrebu“.
Odgovorio hfz.Senaid Zaimovic
Poslednja izmena od din786 u Uto Feb 13, 2007 8:56 pm, izmenjeno 1 put ukupno.

din786
Mlađi član
Postovi: 70
Pridružio se: Sub Jan 07, 2006 8:05 am

Post od din786 » Uto Feb 13, 2007 8:47 pm

Pitanje
a) Citala sam odgovore na neka pitanja pa sam odlucila i ja da ti se javim.
Nalazim se u tudjini udata sam majka dvoje djece. Kroz moj cio zivot
sudbina mi je bila teska. Puno dogadjanja da kad se sjetim nekih od njih i
dan danas mi moje srce place. Moj najveci problem je u mome braku. Ja i
moj muz smo se voljeli zato smo se i vjencali. Ali sta je se desilo poslije niko ne zna. Kroz nas zajednicki zivot ja sam uvjek ta koja je kriva za nije vaznosta da se desi. On je vise nego puno naklonjen svojim roditeljima koji to sve koriste i njega cesto protiv mene i djece podgovaraju. Onda se on ponasa kao da je skroz poludio udara mi djecu a i mene vise puta ako bi se ja tu umijesala. Njegova mati je komandant u njenoj kuci, moj svekar ne prica ni sa kim od njegovih sestara jer one njoj (svekrvi) ne odgovaraju. Za vrijeme rata u Bosni moj otac je ubijen ja nisam od njih vidjela ni truna razumijevanja nikad pa ni u tim momentima. Ja znam da me svekrva ne voli
jer mi to puno ljudi kaze sta ona prica protiv mene, a ona je komandant i
svekru pa se tako svi stovare na moja ledja i moje djece. Ovo je tesko
povjerovati kada budes citao sa svime se sve ona sluzi. Oni se tako
dogovaraju i ispricavaju protiv mene i onda kada ga potpale i on pocne da
meni psuje i majku i sve drugo. Njemu opsovati mater je kao nekom
trepnuti okom. To nije jedino sto on psuje on psuje i sve puno vece; zapinjeza Boga, hljeb, sunce, kruh, da moja djeca mene psuju ako znas sta ti hocu da kazem. I to sve tako onda moju svekrvu zaboli srce ona se pocne kociti zbog toga sto je se nasikirala. Reci vidi lukavosti i to svako ziv vidi sta se desava samo moj covjek kao slijepac kako god mu oni kazu on to potvrdjuje. Tako je i nema druge. Ja sam u tudjini a oni su ostali u Bosni ali uticaj nije oslabio ako su oni dole dobro i ako imaju (kada im se posalje a i to je malo - malo daj para $500-1.000) dobro je mirno je, a ako njima nije dobro nije dobro ni meni ni mojoj djeci. On naseg sina ne zove imenom nego – konjom, a nasu kcer -krmacom.
b) Zelim da ti nesto priznam od jedne moje prijateljice dobila sam broj
telefona od hodze nekakvog nemogu vise gledati ovo mucenje i uderanje
moje djece. On kao da je cetnik kako djecu udara. Ja sam ga nazvala i sa
njim sam odrzavala telefonsku vezu nekoliko mjeseci vidjela sam nema pomoci pa sam i to ostavila. Ja sve to sutim i tajim da prikrijem najbolje kako mogu a sto za moju djecu kakve ce biti njihove posljedice?
c) Kakav je ovo zivot Boze? Koliko sam od dragog Boga puta salam i spas
trazila da mi spasi moju djecu jer me moje srce zbog njih boli. Boze sta sam ti kriva pa da mi je moja sudbina gorka. U svemu tome moje mi je srce oboljelo pa me cesto probada da mislim da necu moci prezivjeti. Kazi mi moj brate sta da radim. Dragog Allaha postujem samo je Allah - Bog da mi pomogne ali ne mogu vise sve ovo deveram 14 godina. Sta ce moja djeca biti kada izlude i kada narastu zbog ovog svega stresa.
d) Puno mi je ljudi koje vidi kako se on ponasa reklo da je njemu sigurno
napravljeno. Ja radim dva posla da bih mogla svoju djecu obuci i nahraniti
jer on pare salje roditeljima ja sa njegovim parama nemam nista nema
sanse da ih vidim a kamoli sta drugo. Molim te odgovori mi na ovu poruku. Molim te da mi odgovoris.
Odgovor:
Molim Allaha da vam olakša bol koju osjećate zbog situacije u kojoj se trenutno nalazite.Pošto je vaš problem identičan problemu mnogih žena, a radi se o miješanju najbliže
rodbine u bračni život ja ću iskoristiti ovu priliku i malo opširnije se osvrnuti na ovo delikatno pitanje.
a) Miješanje rodbine u bračni život smatra se jednim od glavnih uzroka razvoda braka. Svakodnevno čujemo kako su u nekom braku izbili problemi i desio se razdor prouzrokovan miješanjem roditelja u privatni život mladenaca. U nemali broj slučajeva njihovo uplitanje i miješanje zna dovesti do trajnog razdvajanja
mladenaca. Da li su roditelji svjesni kakvu štetu nanose svojim najmilijim?
Postoje slučajevi i situacije kada je roditeljima i rodbini dozvoljeno intervenisati i umiješati se u bračni život. Uzvišeni Allah u jednom ajetu kaže: «A ako se bojite razdora između njih dvoje, onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog
pomiritelja iz njene porodice. Ako oni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!» (En-Nisa, 35)
Iz ajeta se precizno vidi da je rodbini dozvoljeno miješati se u bračni život u samo slijedećim slučajevima:
- nakon neuspjelog pokušaja rješenja problema od strane bračnih drugova. Ako među njima već postoji problem kojeg su pokušali riješiti i nisu u tome uspjeli, dozvoljava se roditeljima ili nekom drugom iz rodbine da se umiješa i pokuša pomoći u rješenju problema.
- u slučaju straha od razdora. Dozvoljava se roditeljima da intervenišu kako bi spriječili eventualni razdor u porodici. U ovoj situaciji nije dozvoljena intervencija s namjerom proizvođenja još većeg razdora ili dolivanja ulja na vatru.
- kada porodica ima namjeru izgladiti odnose među supružnicima, a ne proizvesti zavađu.U slučaju da roditelji žele da imaju uvid u privatni život supružnika, oni im to nisu dužni dozvoliti. Neka njihov moto bude «Ovo je naš život, a ne vaš». Zbog toga su islamski pravnici propisali da nije dužan sin poslušati svoje roditelje ukoliko oni zahtijevaju da razvede svoju ženu ili da se sa njom posvađa osim u slučaju da je
njen boravak u porodici od velike štete. Ibn Muflih El-Makdisi kaže: «Neka sin ne sluša oca ako od njega traži da pusti svoju ženu bez opravdanog razloga prema hadisu Poslanika s.a.v.s. «Zabranjeno je i sebi i drugom štetu nanositi...» Puštanje žene bez opravdanog razloga je velika šteta.» (El-adabuš-šer’ijje vel-minehulmer’ijje,
1/437)Razlozi zbog kojih se roditelji inače miješaju u život mladenaca:
- kada je sin, ili kćerka, jedinac. Tada je miješanje u privatni život djeteta veoma 176
često jer su roditelji mnogo vezani za jedino im dijete.
- kada otac izdržava sina (zajednički posao, sin ne radi pa otac izdržava i njega i njegovu suprugu, itd.) Posebno u današnjim uvjetima kada je teško doći do posla. Sinovi koji se ožene u takvim uvjetima prinuđeni su da žive kod roditelja.
- kada bračni par stanuje kod jednih ili drugih roditelja. Ovo je vrlo česta pojava i s razlogom i bez njega.
- slaba i neizgrađena ličnost muža ili žene koji usljed te slabosti popuste pred pretjeranom brigom roditelja.
- pogrešna predstava o poslušnosti roditeljima. Mnogi su roditelji uvjerili svoju djecu da poslušnost koju Allah naređuje roditeljima podrazumijeva i dozvolu uplitanja u privatni život. Oni nikako da shvate riječi jednog velikog učenjaka koji je govoreći o odgoju izrekao slijedeću preporuku: «Igraj se sa njim sedam godina, odgajaj i podučavaj ga sedam, druži se sa njim sedam, a onda ga pusti». Kako spriječiti negativnu intervenciju roditelja?
- Dogovor supružnika da ne dozvole uticaj i miješanje roditelja u bračni život. Oni se prilikom zasnivanja braka trebaju dogovoriti o stvarima koje su privatne i o kojima smiju samo njih dvoje znati, kao i o stvarima u koje drugi mogu imati uvid. Trebaju
povući jasnu crtu i kazati sebi dokle roditelji smiju ići. Šta smiju znati a šta ne smiju i kada će tražiti eventualnu pomoć od njih. A kada budu trebali pomoć mora se tačno precizirati ko je taj ko smije znati njihove bračne tajne i intervenisati po potrebi. Ova politika treba da podrazumijeva i jasno definiše i posjete i sastanke koji imaju za cilj približavanje porodica i razvijanje dobrih odnosa itd.
- Ravnoteža u odnosu prema roditeljima prije i poslije braka. Roditelji ne smiju osjetiti kako je supruga uzela njihova sina «pod svoje» i kako je ona ta koja dominira u porodici, ili obrnuto. Ni roditelji supruge ne smiju osjetiti kako je njihova kćerka rob ili podređena prohtjevima muža. Supružnici su ti koji daju ili ne daju povoda roditeljima za intervenciju. Zbog toga je nužna ravnoteža. U tom smislu preporučuje se mužu da se prema majki postavi kao najdražoj osobi, a tako isto i
prema suprugi. Poslanik s.a.v.s. se prema svim ashabima postavljao kao da mu je svaki od njih ponaosob najdraži. Tako su oni i doživljavali ljubav Poslanikovu.
- Ni jedan bračni partner ne smije svojim roditeljima pričati negativne stvari o drugom bračnom partneru. Neka spominje samo pozitivne. Neka ne govori sa svojim roditeljem o mahanama niti lošim stranama. Pod nabojem emocija roditelji su skloni bez razumskog sagledavanja stvari prihvatiti mišljenje svoga djeteta i poduzeti korake a da to možda dijete i ne želi niti očekuje od roditelja. U svakom braku
postoje trzavice i problemi koji se mogu riješiti. Mladenci se obično naljute jedno na drugo i to traje dan ili dva, pa se potom pomire u krevetu. Kćerka je možda već uspjela povjeriti majki svoje probleme koja ih je prihvatila po principu «zdravo za gotovo». Sutradan su roditelji poduzeli određene mjere u cilju rješenja problema, a mladenci se prethodnu noć pomirili. Roditelji ne znajući za njihovo pomirenje mogu proizvesti veliki nesporazum koji će kulminirati ponovnim problemom u braku. Obično se tada kćerka ili sin kaju zbog otkrivanja problema.
- Neka se supružnici dogovore da ravnomjerno pomažu svoje roditelje. Pomaganje samo jednih a zapostavljanje drugih roditelja, kad-tad dovesti će do nesporazuma u braku, a samim time i do negativne intervencije roditelja. Veoma je važno zapamtiti da su supružnici ti koji uvode roditelje u svoje privatne probleme. Oni su ti koji uspostavljaju i granice takvog odnosa. Zbog toga je na njima da zadrže specijalni status svoje bračne veze i da uvijek pokušaju sami iznaći rješenja za svoje eventualne probleme.
Kako riješti problem uplitanja roditelja?
177 Liječenje problema miješanja rodbine u brak se razlikuje od slučaja do slučaja s obzirom na period miješanja, vrstu problema zbog kojeg su se umiješali, posljedice intervencije po bračnu vezu kao i ko je osoba koja interveniše. Zbog toga ću ja ovdje
ponuditi nekoliko općih savjeta od kojih čitalac može izabrati one koji se tiču njegova problema:
1- Zajednički satanak bračnih drugova i njihovih porodica. Sastanak se preporučuje onima koji već dugo trpe intervencije i sa jedne i sa druge strane zbog kojih su se kao posljedica desile razne psihološke traume ili duševni problemi. Na ovom sastanku svi prisutni moraju biti otvoreni i jasni u svojim stavovima. Moraju se izdefinisati uloge svakog ponaosob i povući crta do koje smiju ići roditelji u miješanju
u bračni život svoje djece. Preporučuje se da u ovom slučaju bude prisutna i treća neutralna strana sa iskustvom ukoliko postoji bojazan da će problem eskalirati ili ne daj Bože dovesti do svađe među prisutnima. Može se upriličiti i više sastanaka ako za tim postoji potreba.
2. Dogovor među supružnicima o uspostavljanju nove politike u odnosu prema roditeljima nakon što svako od njih preispita svoje ponašanje i greške koje su dovele do intervencije roditelja. Ako je jedan od supružnika bez znanja drugog otkrivao tajne svojim roditeljima što je dovelo do intervencije.
3. Roditelji imaju potrebu da savjetuju svoju djecu iako su oni odrasli i u braku. To im treba dozvoliti tako što će im se upriličiti redovni sastanci na kojima se može popričati o općenitim stvarima, o granici za koju su se supružnici dogovorili da je roditelji smiju preći.
4. Svaki od supružnika mora poraditi na popravljanju moralnog lika bračnog druga kod svojih roditelja. Treba im dokazati da je njihova veza uredu i da oni nemaju nikakvih problema u svom životu.
5. Porodična diplomatija. Sin koji živi sa svojim roditeljima mora biti pravi diplomata u odnosu sa roditeljima i svojom suprugom. S jedne strane su roditelji u čijoj kući on živi, od njih ovisi, oni ga možda izdržavaju. S druge strane je supruga koja mora
osjetiti da ima poseban status u kući i da je neovisna iako živi u istoj kući sa njegovim roditeljima. U takvim porodicama se preporučuje mužu da obezbijedi svojoj suprugi makar sobu koja će biti njihov privatni kutak i njihova država u zajedničkoj kući, da joj obezbijedi stvari s kojima će ona slobodno raspolagati bez imalo straha hoće li je svekrva mrko pogledati. Oni se moraju dogovoriti da svoje privatne
probleme rješavaju u toj, samo za njih, pripremljenoj sobi. Moraju definisati probleme o kojima mogu slobodno pričati pred njegovim roditeljima.
6. Obadvoje moraju poraditi na uspostavljanju dobrih odnosa sa svojim roditeljima i uvijek biti prvi u posjetama i telefonskim pozivima kako ovi ne bi primijetili da među njima ima nekih problema i kako ne bi imali prostora za intervenciju.
7. Stalni razgovor i dijalog među supružnicima će spriječiti mnoge probleme. Jedan od glavnih razloga intervencije roditelja jeste nepostojanje ili nedostatak redovnog dijaloga među supružnicima. Kada se razgovara možda se i nađe rješenje, ali ako se
formiraju frontovi tada je svaki razgovor besmislen.
Naravno, ovo što sam napisao ne odnosi se sve na vaša pitanja, iako se i vi možete naći u odgovoru. Ovo su neke opće napomene vezane za probleme slične vašem. Vi ste bili povod da ovom problemu posvetim malo više vremena. A sada nešto konkretnije o vama.
Sve ovo što sam napisao bilo b i poželjno da i vaš muž pogleda. Tada će korist od odgovora na pitanje biti potpuna. Rješenje problema vidim u vašem mužu koji mora naučiti balansirati između vas i svojih roditelja. Takav odnos prema vama i djeci samo on može popraviti, a vi mu u tome trebate pomoći. Mislim da ni njemu nije
lahko. Dokaz je to što on nije uvijek takav kakvim ga opisujete.
178
b) To što ste išli nekom „hodži“ u potrazi za lijekom je negativna strana priče. Hvala
Allahu pa od tih kontakata niste imali nikakve „koristi“. Nažalost, mnoge naše žene u Bosni, ne znajući kako riješiti problem sa mužom odlaze sihirbazima i vračarima da im oni riješe problem putem svojih zapisa i talismana koji imaju veliki kontraefekat
po čitav njihov bračni život. I umjesto da bračni problemi budu izliječeni, oni uovakvim slučajevima dobivaju samo novi kurs sa užasn im posljedicama.
c) Ja primjećujem jedan veliki problem koji vas može odvesti u očaj i beznadežnost. Naime, vi ste rekli: „Boze sta sam ti kriva pa da mi je moja sudbina gorka?“ Ovakva izjava ne priliči ženi koja vjeruje u Allaha i od Njega traži pomoć, a u isto vrijeme Ga
okrivljuje za svoju sudbinu. Vjera ima rješenje za sve probleme, samo je potrebno da onaj ko traži rješenje potpuno vjeruje u Allaha dželle šanuhu i bude iskren i prema sebi i prema Njemu.
d) Ne mogu ustvrditi da li je vaš čovjek opsihran ili nije. Ukoliko sumnjate
posavjetujte ga da se obrati nekom od onih koji liječe Allahovom Knjigom koji će provjeriti i uspostaviti ispravnu dijagnozu.
Odgovorio Hfz. Senaid Zaimovic

din786
Mlađi član
Postovi: 70
Pridružio se: Sub Jan 07, 2006 8:05 am

Post od din786 » Uto Feb 13, 2007 8:49 pm

Pitanje
Javljam se iz Makedonije. Zelio bih pitati (i unapred sam zahvalan) ako
dobijem odgovor na moje pitanje. Radi se o tome da imam problema sa
ovim zlim dusama; tacnije, zenama koje se bave sihrom! Nemam mira od
njih cak vam mogu reci da i znam osobe koje mi to rade i ne samo meni, vec su mi uvalili i zeni sa kojom sam u braku oko dva mjeseca! Unaprijed hvala!
Odgovor:
Molim Allaha da vaš brak blagoslovi i da ga učvrsti. Problem koji ste vi iznijeli jedan je od čestih problema u Bosni i svijetu. Zle duše ne mogu trpiti idilu i uredan brak. Pošto u svom životu nisu mogli naći sreću i bereket, oni ne žele ni da je drugi imaju.
Prilaze najgorem mogućem rješenju; žele napakostiti drugima po metodi: „Kad ja ne mogu imati sreće, neće je ni drugi imati“. Jedan od oprobanih metoda unesrećavanja drugih jeste pravljenje sihra, gdje se mladi ili mladoženji sihr stavlja u hranu, piće ili
odjeću. Mladi bračni par zbog toga mnogo pati. U nemali broj slučajeva problem kulminira razvodom braka, što i jeste krajnji cilj sihirbaza.
Preporučio bih vam slijedeće: Ne smijete da se plašite sihra. Cilj sihirbaza i džina sa kojima sarađuju i jeste da vas uplaše. U tom slučaju im je mnogo lakše djelovati.
Drugo, trudite se da budete pod zaštitom u svakom trenutku. Kur’ansko-hadiske dove morate naučiti i redovno ih učiti; prilikom izlaska iz kuće, prilikom ulaska u kuću, prilikom prolaska pored kuće u kojoj stanuje sihirbaz, prilikom ulaska i izlaska
iz WC-a itd. Ako ne znate dove napamet možete ih naći u knjizi „Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza“. Ako ste na sebi već osjetili djelovanje sihra i sihirbaskih čini,
obratite se najbližem liječniku Allahovom Knjigom. Nemojte nikako da idete onima koji će vas liječiti putem idolopokloničih zapisa i hamajlija. I oni su sihirbazi.
Detaljnije o ovoj temi pročitajte u spomenutoj knjizi.
Odgovorio Hfz. Senaid Zaimovic
Poslednja izmena od din786 u Uto Feb 13, 2007 9:05 pm, izmenjeno 1 put ukupno.

din786
Mlađi član
Postovi: 70
Pridružio se: Sub Jan 07, 2006 8:05 am

Post od din786 » Uto Feb 13, 2007 8:54 pm

Pitanje
Drage sestre nedavno sam imala ruzne snove koji su hvala Uzvisenom
prestali. Ali zanima me sta znaci kada se u snu uci euza i bismila? U tom snu sam vidjela dosta groznih stvari (krv, sejtani, razvrate kao sto su
lezbejke...) ali na kraju sna se sjecam da sam izgovorila euzu i bismilu...
Inace sam prije godinu dana pocela klanjati i posvetila se ucenju o dragoj
nam vjeri a ubrzo sam se i udala za vjernika. Pokrivena nisam. Naime zivim u Holandiji i kako sam tek dosla tek sam pocela uciti jezik pa mislim da ce mi biti tesko napredovati u ovoj kafirskoj zemlji kao pokrivenoj zeni. Htjela bih prvo nesto omoguciti i ostvariti radi vjere, radi svih sestara u ovoj zemlji a naravno i za sebe i svog covjeka kako bi mogli imati djecu i svoj dom. Ovdje se sada pravi i najveca dzamija u Evropi pa ce, insha’Allah, biti jos vise i vise sestara i brace, a pusu i vjetrovi; u Kur’anu se spominje da Allahdaje svoju milost kroz vjetar. Molila bih vas da mi odgovorite i da me posavjetujete. Pomalo me i sramota sto nisam pokrivena. Imam 19 godina amoj muz 23. Vjencala sam se najvise zbog vjere, da bi se zastitila od ovog kafirskog svijeta a naravno i iz ljubavi jer tako nam je dragi Allah i naredio.Nadam se da me razumijete i da cete mi dati odgovor i savjet. Selam i nekavas Allah nagradi za sve sto cinite! Amin!
Odgovor:
Hvala Allahu Koji vas je uputio na pravi put.Molim Uzvišenog Gospodara da vasučvrsti u vjeri i da vaš brak učini uzoritim islamskim brakom. Jasno mi je u kakvoj sredini živite i u kakvim okolnostima praktikujete svoju vjeru. Molim Allaha da vam olakša! Iz vašeg pitanja vidim da vam nije baš svejedno što ste otkriveni i da bi voljeli da nosite odjeću čestitosti. U jednom hadisu Poslanik s.a.v.s. nam otkriva
suštinu grijeha i govori nam kako ćemo prepoznati da li je određeno djelo grijeh prema Allahu ili ne. On kaže: «Grijeh je ono djelo koje uzrokuje nemir u vašem srcu i ne biste voljeli da svijet za njega sazna.» Očito je da niste baš smireni zbog
nenošenja hidžaba, a smirenost bi došla sa njegovim praktikovanjem.
Drugo, hidžab, draga sestro, nije vezan za vrijeme i prostor. Dužna ga je nositi žena u Saudijskoj Arabiji isto kao i ona u Indoneziji, i ona u Americi i ona u Evropi. Osim što je nepraktikovanje hidžaba grijeh sam po sebi, on uzrokuje i druge grijehe poput privlačenja pogleda prolaznika i obraćanje pažnje na tijelo koje nije pokriveno itd.
Zbog toga, ako već tražite savjet, ja bih vam posavjetovao da i vi obučete odjeću čestitosti i pridružite se onom dijelu muslimanki kojima su Allahov hatur i hatur Njegova Poslanika iznad svega na dunjaluku. Znam kakva je zemlja Holandija, ali isto tako znam da muslimanke u Holandiji nesmetano nose hidžab. Svaki izgovor,
traženje razloga i odugovlačenje dolazi vam od šejtana, zbog toga ne slušajte ga. Jedino kada vam je dozvoljeno da ne nosite hidžab jeste u slučaju kada je ugroženavaša lična bezbjednost. A vi najbolje znate da li je ona ugrožena.A što se tiče sna, prema onom što mi je dostupno od tumača snova, sve ide u prilog da se radi o lijepom snu u kome vam se nagovještava vaš slijedeći potez odnosno
prihvatanje onoga što je Allah naredio. Radi više informacija obratite se na Ibn Sirinov tumač snova.
Odgovorio Hfz. Senaid Zaimovic

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Čet Feb 15, 2007 5:15 am

Es-Selamu alejkum!

Da li čovijek da traži da mu se uči rujka i ako nema
nikakve znakove da ima džine i nema nikakvih problema u vjeri i dunjaluku (u vezi dzina i sl.).Ve alejkumus-Selam!

Rukja se uči isključivo osobamo na kojima se primjeti da su očito bolesne, tj. izložene šejtanskim uznemiravanjima.
Ukoliko čovjek ne osjeti nikakve promjene i poremećaj, neće pristupati tretmanu rukje tj. neće se ispitivati.
Mnogi muslimani idu na nekakva "testiranja" pa kroz to otvore put šejtanu i njegovom djelovanju. Ponekad se to nekome upsihi, pa kroz stalnu priču i ispitivanja čovjek sebi umisli da je bolestan i to je teže liječiti od samih šejtanskih uznemiravanja, jer su to vesvese i šejtanska presvlačenja koje je jako komplikovano liječiti.
Također, nije ispravno za svaki poremećaj ili problem smatrati da čovjek u sebi ima džina koji ga ezijjeti, i odmah pohitati ka rukji, a Allah najbolje zna.
Es-Selamu alejkum!

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (26.08.2004)

Odgovori