33 RAZLOGA

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
dennispasa
Mlađi član
Postovi: 107
Pridružio se: Pon Jun 11, 2007 4:02 pm
Lokacija: slovenija

33 RAZLOGA

Post od dennispasa » Pon Sep 28, 2009 8:57 pm

33 RAZLOGA, POVODA I NAčINA SVAKOME ZA BOLJE SUTRA SEBE I DRUGIH

33 RAZLOGA, POVODA I NAčINA ZA ULAGANJE NA NAJSIGURNIJI KONTO

33 RAZLOGA, POVODA I NAčINA ZA SVOJ BOLJI OVAJ I ONAJ SVIJET


1. Allah Uzvišeni, obećava nam u Časnome Kur´anu: "Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome On hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi i On najbolje opskrbljuje." (Suretu Sebe', 39)


2. Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Rekao je Uzvišeni Allah:

"Udijeli čovječe, udijeliću ti!" (Buharija i Muslim)


3. Na drugoj strani nas prokleti šejtan straši neimaštinom, kao što stoji u Sure El-Bekare: "Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i sve zna!" (Suretu El-Bekare, 268)


4. Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Nema dana u kojem osvanu robovi, a da dva meleka im ne siđu i jedan ne kaže: "Allahu, povećaj darežljivcu imetak!"

A drugi melek kaže: "Allahu, podari škrtici propast!" (Buharija i Muslim)


5. Allah dž.š. obećava nam vaznu stvar za naš život: "Ko bude dobra djela činio, bio on muško ili žensko, a vjernik je - daćemo mu da proživi dobar (lijep,srećan) život!"

(el-Nahl, 97.)


6. Prenosi Esma kći Ebu Bekra, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:

"Dijeli i ne prebrojavaj (ne čuvaj), pa da tebi Allah broji. I ne gomilaj,

pa da ti Allah uskrati!" (Buharija i Muslim)


7. Allah dž.š., kaže: "Reci vjernicima, robovima Mojim, da molitvu objavljuju i da udjeljuju i tajno i javno, dio onoga što im mi darujemo, prije nego što nastupi Dan u kome neće biti trgovanja ni prijateljstva. " (Ibrahim:31)


8. Kaze Allahov Poslanik s.a.v.s.:"Allah je na pomoći (Svome) robu, sve dok on pomaže svoga brata" (Muslim)


9. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, u prijevodu značenja kaže: "Oni koji troše imetke svoje u

želji da steknu naklonost i da im to postane navika, liče vrtu na visoravni na koji se izliva obilna kiša, pa daje dvostruk plod; ako ne bude kiše obilne, bude kiše rosulje.

A Allah dobro vidi ono sto vi radite." (El-Bekare,265)


10. Poslanik, s.a.v.s., je bio najljepši primjer, što potvrđuje slijedeća predaja:

Upitao je Poslanik, s.a.v.s., Aišu, r.a.:" Sta je ostalo od ovce koju su zaklali?"

pa je ona odgovorila: "Nije ostalo ništa osim plećke!"( tj.sve su podjelili kao sadaku

osim plecke koja je ostala) Poslanik, s.a.v.s., odgovori: "Nama je ostala sva ovca osim

te plećke!" (Muslim)


11. Allah dž.š., kaže: "Oni koji troše imanja svoja na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna." (El-Bekare,261)


12. Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s., je rekao: "Allah dž.š., ne gleda u vaša lica niti u vaša tijela, već gleda u vaša srca i u vaša djela!" (Muslim)


13. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, u prijevodu značenja kaže: "Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad ...

. oni koji molitvu obavljaju i dio od onog sto im Mi dajemo udjeljuju."

(El-Enfal,2-3)


14. Prenosi Džabir ibn Abdullah, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: " Svako dobro djelo je sadaka, a od dobrih djela je čak i to da sretneš svoga brata nasmijana lica i to da naspeš

iz svoje čaše u čašu svoga brata!> (Buharija)


15. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, naglašava muslimanima vezu bratstva, pa u prijevodu značenja kaže: ''Zaista su vjernici braća!'' (El-Hudžurat, 10)


16. Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s., je rekao: "Vjernik je za vjernika poput neke građevina, koja se sama na sebe oslanja!" (Muslim)


17. Allah dž.š., kaže: "Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udjelite dio od onoga što vam je najdraže; a bilo šta vi udjelili, Allah će, sigurno, za to znati." (Alu Imran,92)


18.Islam je vjera koja je podvlači usku vezanost muslimana: "O, Allahovi robovi, budite braćom!" (poruka na oprosnom hadždžu posljednjeg Allahovog Poslanika i miljenika s.a.v.s.)


19. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, u prijevodu značenja kaže: "I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju - a Allah voli one koji dobra djela čine." (Ali Imran,133-134)


20. Allahov Poslanik Muhammed , sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

"Primjer vjernika u međusobnoj pažnji, milosrđu i saosjećanju je kao primjer jednog tijela. Kad oboli jedan njegov organ, svi ostali organi odazovu se i pridruže u bolu sa nesanicom i temperaturom." (Buharija)


21. Kaže Uzvišeni Allah dz.š : "Onima koji milostinju budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale. I koji drage volje Allahu zajam budu davali - mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita." (EL-Hadid,18)


22. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Musliman je brat muslimanu.

On ga ne ugnjetava i ne ostavlja na cjedilu. Ko pomogne svome bratu u nevolji, Allah će njemu u nevolji pomoći. Ko otkloni nedaću jednom muslimanu, Allah će njemu otkloniti jednu od njegovih nedaća na Sudnjem danu. A ko prikrije sramote jednog muslimana, Allah će prikriti njegove na Sudnjem danu." (Buharija i Muslim)


23. Allah dž.š., kaže: "Zato podaj bliznjemu pravo njegovo, i siromahu, i putniku-namjerniku, to je bolje za one koji nastoje da se Allahu umile; ti će postići šta žele.

A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati,

a za milostinju koju udjeljite da biste se Allahu umilili - takvi će dobra djela svoja umnogostručiti." (Er-Rum,38-39)


24. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ''Neće biti pravi vjernik onaj ko ne bude želio svome bratu ono što želi i samome sebi. (Prenose Buharija i Muslim)25. Uzvišeni Allah dž.s. poručuje: "Neka oni koji škrtare u onome sto im Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; to je zlo za njih. Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono čime su škrtarili, a Allah će nebesa i zemlju nasljediti; Allah dobro zna ono što radite." (Ali Imran,160)


26. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Onaj koji čini dobro sačuvan je od nesreća, poteskoća i propasti. Dobročinitelji na ovom svijetu će biti dobročinitelji i na onom svijetu." (Hakim)


27. Allah dž.š., kaže: "I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekome od vas smrt dodje, pa da onda rekne:"Gospodaru moj, da me jos samo u životu zadrziš,

pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem! "Allah, neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dodje; a Allah dobro zna ono što vi radite." (El-Munafikun,10-11)


28. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: " Tri su stvari za koje se kunem : " 1.Imetak se nimalo ne umanjuje davanjem (dijelenjem) sadake (milostinje) pa udjeljujte sadaku; 2. neće čovjek oprostiti ." (Ahmed,Bezar)


29. Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, u prijevodu značenja kaže: "Reci:"Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udjelite, On će to nadoknaditi, On najboje opskrbljuje." (Saba,39)


30. Ukbe ibn Amir prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"Vjernikov (vjernicin) hlad na Sudnjemu danu je njegova sadaka." (Ibn Huzejme i Bjeheki)


31. Allah dž.š., naredjuje vjernicima činjenje dobra u časnome Kur´anu:

"I imetak na Allahovom putu zrtvujte, i sami sebe u propast nedovodite, i dobro činite; Allah, zaista, voli one koji dobra djela čine." (El- Bekare,195)
(tefsir: bacanje u propast je da ostanemo kod svojih imetaka i da ih samo unapredjujemo)


32. Svim vjernicima jasno poručuje Allahov poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem:

"Onaj koji se brine o udovicama i siromasima je poput borca na Allahovom putu." (Buharija,Muslim)


33. Allah Svemogući ukazuje nam na osobine onih Njemu odanih, u prevodu značenja:

"... i hranu su davali - mada su je i sami željeli - siromahu i siročetu i sužnju." (Ed-Dehr,8)
Musliman je brat muslimanu,

čini dobro da ga dobro snadje

olakšava drugom da mu olakšano bude,

čuva drugog da sačuvan bude,

želi drugom isto što i sebi.

Odgovori