PROPIS LIJEČENJA SIHRA SIHROM

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

PROPIS LIJEČENJA SIHRA SIHROM

Post od Yassin » Sub Nov 03, 2007 5:41 am

Sihr je jedan od najvećih grijeha kod Uzvišenog Allaha. Stoga nije dozvoljeno muslimanu koji vjeruje u Allah i Sudnji dan baviti se sihrom. Onaj ko se bavi sihrom mora počiniti djelo nevjerstva, jer je nemoguće da njegov sihr bude djelotvoran i da su mu džini na usluzi osim nakon slijepe pokornosti i ibadeta njima, što izvodi iz islama po konsenzusu muslimana.
Šejhul-islam Ibn-Tejmijje kaže: "Većina učenjaka je na stanovištu da je sihirbaz nevjernik i da se kažnjava ubistvom. Došlo je u vjerodostojnim predajama od: Omera b. el-Hattaba, Osmana b. Affana, Hafse bintu Omer, Abdullaha b. Omera i Džunduba b. Abdullaha, da su kažnjavali sihirbaze ubistvom." (Vidjeti: Medžmu'ul-fetava, 29/211, Šerhu fethil-Kadir, 6/99, El-džamiu li ahkamil-Kur'an, 2/52, Mearidžul-kabul, 1/445-451 i Et-temhid li šerhi kitabit-tevhid, str. 295-296.). Imam Ahmed tvrdi da se vjerostojnim putevima prenosi od trojice ashaba da su naređivali ubijanje sihirbaza. (Vidjeti: Tefsirul-Kur'anil-Azim, 1/145.).

Omer b. el-Hattab je godinu dana prije smrti oporučio: "Ubijte svakog sihirbaza" , pa su ubili trojicu u jednom danu. (Ebu-Davud, 3/165/3043, Abdur-Rezzak, 6/49/9972 i Ahmed, 1/190/1657, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Sahihu Suneni Ebi-Davud, 2/260.).

Imam Ebu-Hanife i svi njegovi sljedbenici smatraju da se sihirbaz kažnjava ubistvom i da se od njega ne traži pokajanje. (Vidjeti: Ahkamul-Kur'an, 1/50, 53, od Džessasa, Šerhu fethil-Kadir, 6/99, Hašijetu Ibni-Abidin, 4/240 i Nejlul-evtar, 7/363.).

Uzvišeni Allah kaže: "Već su nevjernici šejtani koji ljude uče sihru." (El-Bekare, 102.). I drugom ajetu Uzvišeni kaže: "Njih dvojica (dvojica vračara) nikoga nisu učili (sihru) dok mu ne bi rekli: 'Mi samo iskušavamo a ti nemoj uznevjerovati.'" (El-Bekare, 102.). Ibn-Hadžer kaže: "Ovim ajetom se dokaziva da je sihr i poučavanje sihru nevjerstvo. To je jasno kada su neke vrste sihra u pitanju, jer se u tom slučaju moraju obožavati šejtani ili sazviježđa, za razliku od puke magije (ono što čine mađioničari) koje ne izvodi iz islama." (Vidjeti: Fethul-Bari, 10/224.).

Imam Zehebi kaže: "Vidimo mnoge koji su zalutali bave se sihrom smatrajući da čine samo zabranjeno djelo (haram), a nisu ni svjesni da čine nevjerstvo (kufr)." (Vidjeti: El-kebair, str. 32.). Kaže Ibnul-Arebi el-Maliki: "Pojasnili smo da ima sihr koji rastavlja i koji spaja supružnike, i obadvije vrste su nevjerstvo." (Vidjeti: Ahkamul-Kur'an, 1/39.).

Pitanje o kome će mo ukratko govoriti poznato je kod islamskih učenjaka kao liječenje sihra sihorom (ar. hallus-sihri bi sihrin mislihi). Islamski učenjaci imaju podijeljene stavove kada je u pitanju liječenja sihra sihrom. Jedni to brane, a drugi dozvoljavaju. (Vidjeti: El-džamiu li ahkamil-Kur'an, 2/54.).

Hafiz Hakemi kaže: "Liječenje opsihrenog sihrom nije dozvoljeno, jer se time priznaje legitimitet sihirbaza koji se mora pokoravati šejtanima da bi izliječio bolesnog." (Vidjeti: Mearidžul-kabul, 1/459.). Prenosi Džabir b. Abdillah da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pitan o en-nušreh (liječenje od sihra), pa je rekao: "To je šejtanski posao." (Ahmed, 3/394/14167, Ebu-Davud, 4/5-6/3868 i Bejheki, 9/590/19613. Ibn-Hadžer ovu predaju smatraju dobrom a Albani vjerodostojnom. Vidjeti: Fethul-Bari, 10/233 i Es-silsiletus-sahiha, 6/611-612.) Ovaj hadis ima potporu u verziji koju prenosi Enes b. Malik od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (Hakim, 4/464/8292 i ocijenio ju je vjerodostojnom. Vidjeti također: Medžmeuz-zevaid, 5/102.).

Šejhul-islam Ibn-Kajjim nakon što je spomenuo prethodno citirani hadis, kaže: "Postoje dva načina liječenja od sihra. Prvi, liječenje sihra sihrom, i to je šejtanski posao koji je ciljan ovim hadisom. Drugi, liječenje šerijatskom rukujom, dovama i učenjem dvije zadnje sure iz Kur'ana. Ova vrsta je dozvoljene i pohvalna." (Vidjeti: Ialamul-muvekki'in, 6/558, od Ibn-Kajjima). Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o vinu kao lijeku, rekao je: "Vino nije lijek, već je bolest." (Muslim i Ibn-Hibban, 4/232/1390.). Imam Nevevi je na osnovu ovoga hadisa u Muslimovom Sahihu naslovio poglavlje: "Zabrana liječenja vinom." (Vidjeti: El-minhadž, 13/128.). Ebu-Derda prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Liječite se, ali ne zabranjenim stvarima." (Ebu-Davud, 4/7/3874 i Ibn-Abdil-Berr u Et-temhidu, 5/282, sa slabim lancem prenosilaca). Značenje ovoga hadisa podržava vjerodostojna predaja u kojoj Ibn-Mesud kaže: "Allah nije učinio lijek u zabranjenim stvarima." (Buhari muallekan. Lanac prenosilaca spojio je Ibn-Ebi-Šejbe, 5/38/23492, Abdur-Rezzak, 9/250/17097 i Tahavi u Šerhul-meani, 1/108, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca kako tvrdi Ibn-Hadžer u Fethul-Bariju, 10/79 i Et-telhisul-habiru, 4/1397).

Nema sumnje da je sihr jedan od najvećih harama pa stoga nije dozvoljeno liječiti opsihrene sihrom, već ih treba liječiti Kur'anom i od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vjerodostojno prenesenim dovama, a Allah najbolje zna.

Mr. Safet Kuduzović

Odgovori